Rozwiązania dla bankowości

Dla branży bankowej jest to era bezprecedensowych wyzwań ekonomicznych, prawnych i technologicznych. Warunki ekonomiczne są niestabilne, a niskie stopy procentowe wpływają na rentowność. Wymogi regulacyjne zwiększają swój zakres i złożoność, co wpływa na koszty operacyjne banku związane z przestrzeganiem przepisów. Dynamiczny rozwój urządzeń mobilnych ułatwił dostęp konsumentów do informacji finansowych i narzędzi inwestycyjnych. Inteligentne Przedsiębiorstwo, aby konkurować na rynku, musi wykorzystać nowe technologie i analitykę danych.

Explore Solutions

Księgowość i finanse

Optymalizacja zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa i sprawozdaniami finansowymi oraz zapewnienie zarządowi stałego dostępu do kluczowych danych.

Zarządzanie zasobami i ich obsługa

Udostępnij doradcom majątkowym szczegółowy wgląd w rynki i dane klientów w czasie rzeczywistym, tak aby mogli świadczyć najlepszą jakość usług.

Bankowość detaliczna

Uzyskaj bieżące dane, aby analizować wydajność, lepiej zrozumieć bazę klientów oraz identyfikować okazje do dodatkowej sprzedaży.

Bankowość komercyjna i dla firm

Zapewnianie bankierom komercyjnym pełnego obrazu inwestycji klientów oraz dostarczanie cennych analiz klientom bankowości dla firm.

Zarządzanie ryzykiem

Zapewnij bankom wydajne zarządzanie trudnymi i zmieniającymi się wymogami związanymi z ograniczaniem ryzyka prawnego i wewnętrznego.

Rynki skarbowe i kapitałowe

Używaj analityki w czasie rzeczywistym i usług transakcyjnych, aby dobrze prosperować w branży opartej na danych, w której szybkość i przejrzystość są kluczem do sukcesu.

Zgodność z przepisami i audyt

Zwiększ skuteczność zespołów odpowiadających za zgodność z przepisami i audyty umożliwiając im łatwą identyfikację i zrozumienie zewnętrznych działań i trendów.

Zarządzanie relacjami z klientami

Skorzystaj z zaawansowanych metod analitycznych, aby zrozumieć, jak lepiej służyć klientom i nawiązywać z nimi kontakty, budować lojalność i zwiększać zyski.

Cyfrowe karty płatnicze

Przekształć obsługę klienta i bezpieczeństwo we wszystkich kanałach cyfrowego banku.

Cyfrowy identyfikator tożsamości

Zabezpiecz dostęp do systemów informatycznych, obiektów i poufnych informacji dzięki cyfrowym identyfikatorom.

Księgowość i finanse

The Challenge

Instytucje bankowe często napotykają trudności w wykorzystywaniu różnych narzędzi analitycznych i potrzebują jednego bezpiecznego, spójnego narzędzia do zarządzania sprawozdaniami finansowymi, które jest w stanie poradzić sobie ze złożonymi zbiorami danych. Do prowadzenia swoich biznesów członkowie zarządu potrzebują stałego dostępu do bieżących informacji finansowych.

The Solution

Analizy finansowe i księgowość są niezbędne dla każdego banku. Rozwiązania z zakresu analiz finansowych MicroStrategy pomagają użytkownikom, od managerów do analityków księgowych, wydajnie zarządzać codziennymi działaniami, podejmować lepsze decyzje strategiczne oraz produktywnie współpracować z innymi. Aplikacje te integrują dane z wielu źródeł i ułatwiają użytkownikom uzyskanie dostępu do kluczowych analiz i informacji na potrzeby sprawozdań finansowych, takich jak rachunki zysków i strat, zestawienia bilansowe, stawki oraz marże. Potężne możliwości platformy MicroStrategy w zakresie wizualizacji danych poprawiają zdolność banków do identyfikowania i wykorzystywania okazji biznesowych. Użytkownicy otrzymują bezpieczny i spersonalizowany wgląd w informacje finansowe, które są najbardziej istotne dla ich roli w organizacji. Banki mogą także wyposażyć swoich managerów i członków zarządu w aplikacje MicroStrategy Mobile. Te bezpieczne aplikacje zostały zaprojektowane z myślą o zagwarantowaniu spójności danych oraz umożliwieniu użytkownikom identyfikowania trendów związanych z zyskownością, płynnością i ryzykiem. Poprzez zastąpienie papierowych dokumentów pomagają one obniżyć koszty oraz oszczędzić czas wewnętrznym zespołom banku zajmującym się sprawozdaniami.

Watch the video

Zarządzanie zasobami i ich obsługa

The Challenge

Informacje finansowe i narzędzia inwestycyjne są dzisiaj łatwo dostępne dla klientów. Doradcy majątkowi muszą udowodnić swoją wartość i zapewnić wyjątkową skuteczność i obsługę klienta. 

The Solution

Aby skutecznie obsługiwać swoich klientów, powinni mieć łatwy dostęp do informacji o nich oraz ich finansach, zintegrowanych w ramach pojedynczego i spójnego rozwiązania. Rozwiązanie do zarządzania majątkiem MicroStrategy Mobile integruje odpowiednie informacje, narzędzia analityczne oraz procesy biznesowe w ramach jednego skutecznego narzędzia. Aplikacje te mogą kompletnie zmienić sposób, w jaki doradcy finansowi pracują z klientami, opracowują plany finansowe, tworzą projekty i wykonują oceny wydajności. Oprócz portfolio klienta, doradcy majątkowi mają możliwość przeglądania w czasie rzeczywistym nowych informacji dotyczących rynku i firmy. Generowane alerty mogą dotyczyć kluczowych dla klienta zdarzeń, takich jak znaczące zmiany w wartości portfolio lub w cenach akcji, co umożliwia podjęcie natychmiastowych działań. Rozwiązania te udostępniają również możliwości wprowadzania danych transakcyjnych, co pozwala osobom zarządzającym majątkiem na ponowne zbilansowanie aktywów, przechwytywanie kluczowych informacji o kliencie lub przesyłanie klientom podpisów potwierdzających autentyczność. W ramach aplikacji doradcy otrzymują także dostęp do swoich dokumentów, takich jak prospekty, badania i materiały szkoleniowe. Rozwiązanie do zarządzania majątkiem MicroStrategy Mobile zwalnia doradców finansowych z konieczności pracy w biurze, umożliwia im wydajniejsze zdobywanie nowych klientów i lepszą obsługę obecnych, a także przenosi relacje między klientem i doradcą na nowy poziom.

Bankowość detaliczna

The Challenge

Klienci mogą dzisiaj wybrać, w jaki sposób, kiedy i w jakim banku lokują swoje pieniądze. Zmiana banku jest prosta i często korzysta się z usług jednego z nich tylko tymczasowo. Banki muszą zagwarantować dochodowość oddziałów obsługujących klientów detalicznych oraz poprawić ich lojalność, ulepszając jakość obsługi. 

The Solution

Aplikacje platformy MicroStrategy Mobile wyposażają manadżerów i pracowników filii w bieżące dane, które pomagają im analizować jednostki biznesowe, bazy klientów oraz oferty sprzedaży dodatkowej. Użytkownicy aplikacji mogą szybko uzyskać dostęp do sprawozdań i analiz w zakresie wydajności oddziału, produktu i kanału. Ponadto, mogą sprawdzić wskaźniki KPI związane z depozytami, aktywami, wierzytelnościami, personelem i penetracją rynku. Manadżerowie oddziałów mają możliwość szybkiego dostępu do informacji dotyczących sprzedaży dodatkowej i kampanii marketingowych oraz porównywać wydajność swojej filii z innymi w regionie.

Bankowość komercyjna i dla firm

The Challenge

Bankierzy komercyjni i obsługujący firmy mają trudności z uzyskaniem kompletnych informacji na temat relacji z klientem oraz o jego inwestycjach. Klientom bankowości dla firm często brakuje analiz potrzebnych do efektywnego zarządzania swoimi organizacjami.

The Solution

Rozwiązania MicroStrategy Mobile dla bankowości komercyjnej i dla firm zapewniają bankierom kompleksowy, bieżący dostęp do informacji finansowych oraz dotyczących inwestycji klientów. Aplikacje wspomagające sprzedaż umożliwiają bankierom udzielanie klientom natychmiastowych odpowiedzi i inicjowanie transakcji o każdej porze, z dowolnego miejsca. Rozwiązania MicroStrategy Mobile umożliwiają bankom korzystanie z danych transakcyjnych w celu zapewnienia klientom biznesowym analiz dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb – zdarza się, że jest to dla nich pierwszy kontakt z taką usługą. Te wydajne aplikacje zapewniają użytkownikom zaawansowane wizualizacje ułatwiające zrozumienie danych i reagowanie na nie. Aplikacje mogą być dostosowywane do potrzeb klienta – zarówno pod względem przepływu pracy, wyglądu, jak i działania – tak, aby pasowały do marki banku. Aplikacje te pomagają klientom bankowości dla firm zarządzać przepływem środków finansowych, uzyskać kompleksowy obraz codziennej działalności oraz dostęp do szczegółowych informacji na temat klientów i celów. Ponadto banki, które udostępnią tego typu aplikacje swoim klientom, mogą zyskać decydującą przewagę nad konkurencją, a w rezultacie pozyskać nowych i lepiej obsługiwać obecnych klientów.

Zarządzanie ryzykiem

The Challenge

Banki muszą co roku muszą spełniać wiele wymogów prawnych różnych agencji. Ponadto zakres i skala przepisów zmieniają się często i trudno nimi zarządzać. Banki muszą poradzić sobie z dużą ilością danych i transakcji, rozprzestrzenianiem się systemów danych oraz kontaktami z niezależnymi firmami. Wszystkie te zmienne zwiększają ryzyko oraz jego stopień związany z kredytami, rynkiem i oszustwami.

The Solution

Platforma MicroStrategy to jedyne rozwiązanie, które może zapewnić skalę, wydajność i elastyczność potrzebne do wydajnego raportowania wymogów prawnych oraz eksploracji danych do skutecznego badania kwestii z zakresu zarządzania ryzykiem. Nasze rozwiązanie zapewnia bankom wydajne tworzenie sprawozdań analitycznych dla dużych ilości danych rozproszonych w obrębie wielu systemów i domen. Jednocześnie manadżerowie ds. ryzyka otrzymują dostęp do zaawansowanych narzędzi oraz możliwość autonomicznego przeprowadzania analiz w celu ujawnienia podejrzanych trendów i zachowań, zanim staną się problemem. Nasza platforma umożliwia bankom zastąpienie wielu oddzielnych rozwiązań jedną platformą analityczną — mogą więc one utrzymać środowisko kontrolowanych i spójnych danych przedsiębiorstwa. Dzięki dostępowi do jednolitych i spójnych danych w obrębie wszystkich regionów i jurysdykcji, banki są w stanie spełnić wymagania przepisów prawa (takich jak Basel III, OCC itd.). Dzięki platformie MicroStrategy banki mogą szybciej i bardziej wydajnie reagować na uciążliwe i nieprzewidywalne wyzwania w zakresie przepisów. Oznacza to, że mogą poświęcić więcej czasu na prowadzenie interesów i mniej czasu na ich dokumentowanie.

Rynki skarbowe i kapitałowe

The Challenge

Tylko 41% banków używa analityki predykcyjnej i wizualizacji, aby przekształcić swoje dane typu big data w użyteczne wnioski.

The Solution

Platforma MicroStrategy wyposaża banki w zaawansowane narzędzia analityczne i łatwe do zrozumienia wizualizacje, aby mogły one szybko analizować ogromne ilości zarówno ustrukturyzowanych, jak i niezorganizowanych danych oraz działać w oparciu o nie. Jednym z przykładów jest nasze rozwiązanie dla działów rynków kapitałowych banków. Aplikacje te łączą dane ustrukturyzowane i niezorganizowane z różnych źródeł i wprowadzają wizualizacje, które pomagają analitykom szybko analizować, zrozumieć i działać w oparciu o informacje. Za pomocą filmów i źródeł danych RSS użytkownicy mogą przeglądać bieżące wiadomości z zakresu ekonomii i polityki. Otrzymują także łatwy dostęp do kompleksowych danych rynkowych związanych ze stopami oprocentowania, kursów wymiany, cen towarów itd. Najwyższe i najniższe wskaźniki rynkowe dla danego dnia są wyróżnione wraz z najczęściej wymienianymi indeksami. Aplikacje te uwzględniają także takie funkcje jak kalendarze ekonomiczne, które umożliwiają analitykom rynków kapitałowych łatwe śledzenie kluczowych ogłoszeń i wydarzeń w branży. W tych aplikacjach mogą być również uwzględnione podcasty dotyczące wiadomości i dyskusji z zakresu ekonomii.

Rynki skarbowe i kapitałowe

Zgodność z przepisami i audyt

The Challenge

Aby spełnić surowe przepisy rządowe dotyczące finansów, banki muszą weryfikować integralność danych zewnętrznej i wewnętrznej dokumentacji finansowej. 60% amerykańskich bankierów twierdzi, że wymogi regulacyjne powodują wzrost ich kosztów operacyjnych o 10%.

The Solution

Dzięki MicroStrategy banki mogą pewniej poruszać się w środowisku ryzyka, identyfikując luki i błędy, które mogły zostać pominięte w wyciągach bankowych lub w innych danych transakcyjnych. Instytucje bankowe muszą chronić swoich klientów, jak również własną reputację. Eksploracja danych stwarza tym grupom możliwość bezpośredniego monitorowania i badania podejrzanych działań. Za pomocą dostosowanych progów lub prostej metody „przeciągnij i upuść” mogą oni obsługiwać dane bilansowe, sortując je według miesięcy i lat w celu automatycznego dopasowywania kont. Liderzy banków mogą podejmować bardziej świadome decyzje, w przypadku informacji o podejrzanych działaniach lub rozbieżności w saldach między różnymi źródłami danych. Poprzez uproszczenie analiz MicroStrategy zapewnia bankom zachowanie integralności i przejrzystości. Banki mogą chronić swoją reputację, wyjaśniając stosowane praktyki zarządzania ryzykiem. Użytkownicy mogą przeglądać dashboardy, aby szybko zrozumieć podstawowe statusy zgodności i zmniejszyć złożoność przeglądania ogromnych zbiorów danych służących do uzgadniania kont.

Zgodność z przepisami i audyt

Zarządzanie relacjami z klientami

The Challenge

Każdego roku ponad 1/3 klientów danego banku kupuje produkt w banku konkurencyjnym.

The Solution

Rozwiązania MicroStrategy pomagają bankom efektywnie wykorzystywać rozwiązania do zarządzania relacjami z klientami (CRM), aby pozyskać nowych klientów, utrzymać istniejących i zmaksymalizować ich całkowitą wartość. Banki wykorzystują zaawansowane narzędzia analityczne naszej platformy, aby przeszukiwać duże ilości danych i uzyskiwać użyteczne informacje o tym, jak zwiększyć zyski płynące od klientów. Nasze oprogramowanie pozwala im na całościowe spojrzenie na profile i działania poszczególnych klientów. Aplikacje te dostarczają bankom informacji na temat segmentów klientów, przewidywań dotyczących ewentualnej rezygnacji i reagowania na oferty marketingowe. Użytkownicy mają możliwość korzystania z tych rozwiązań, aby określić, które osoby mogą posługiwać się kartami kredytowymi i lepiej zrozumieć ryzyko związane z indywidualnymi wnioskami o kredyt. Aby monitorować poszczególne etapy życia klientów i oferować im w odpowiednim czasie takie produkty jak kredyty hipoteczne i indywidualne konta emerytalne, mogą oni wykorzystywać dane z systemu CRM. Aplikacje MicroStrategy CRM umożliwiają bankom identyfikację najbardziej dochodowych klientów, dzięki czemu mogą skupić się na rozwijaniu relacji z nimi, oferując spersonalizowany marketing i obsługę klienta.

Zarządzanie relacjami z klientami

Cyfrowe karty płatnicze

The Challenge

Banki potrzebują sposobu na zróżnicowanie obsługi klienta i zmniejszenie liczby fałszywych transakcji, bez stawiania niepotrzebnych wymagań użytkownikom czy ograniczania ich wygody. Z powodu wielu niezależnych zbiorów, danych banki mają wiele wersji tożsamości klienta, ale nie mają wglądu w jego zachowanie i zaangażowanie w ramach różnych kanałów komunikacji. Specjaliści w dziedzinie bankowości potrzebują jednolitej platformy umożliwiającej identyfikację klientów i analizę danych, aby uzyskać wgląd we wszystkie kanały sprzedaży i usług oraz zapewnić spójną i zróżnicowaną obsługę klienta.

The Solution

Aplikacja Usher zapewnia bankom jednolity obraz każdego z klientów, który gromadzi informacje z różnych punktów kontaktowych na podstawie danych ze sprzedaży, usług, marketingu i systemów korporacyjnych. Dzięki temu banki mogą budować wyjątkową i spójną cyfrową obsługę klienta, stosując spersonalizowane i budzące zaufanie interakcje z klientami za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji. Użytkownicy aplikacji Usher mogą w łatwy i bezpieczny sposób logować się do systemów online, zdalnie weryfikować klientów za pomocą bezpiecznego jednorazowego kodu dostępu lub logować się do multimedialnych kiosków w celu uzyskania dostępu do poufnych informacji i aplikacji. Wykorzystanie technologii Bluetooth ułatwia korzystanie z wiarygodnych i konfigurowalnych usług bankowych, pomagając zapobiegać oszustwom, ograniczając ryzyko i spełniając wymogi zgodności z przepisami. Możliwości analityczne aplikacji Usher ułatwiają bankom tworzenie dashboardów, zapewniających wgląd w preferencje użytkowników w czasie rzeczywistym.

Cyfrowe karty płatnicze

Cyfrowy identyfikator tożsamości

The Challenge

Banki wykorzystują oddzielne metody uwierzytelniania dla swoich obiektów i systemów informatycznych oraz polegają na różnych identyfikatorach wystawianych pracownikom i dostawcom – prowadzi to do fragmentarycznego podejścia do zarządzania tożsamością i kontrolą dostępu. Karty dostępu, hasła i tokeny sprzętowe są trudne do personalizacji, wydawania, zarządzania i i unieważniania. Zapewnienie bezpiecznego dostępu pracownikom i dostawcom ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia naruszeń zasad i poprawy produktywności.

The Solution

Identyfikatory cyfrowe Usher umożliwiają upoważnionemu personelowi oraz pracownikom partnerów bezpieczny i bezproblemowy dostęp do biur banku, jego różnych oddziałów i kluczowych systemów informatycznych przy użyciu smartfonów. Dzięki rozwiązaniu Usher instytucje bankowe mają wiele możliwości dotyczących ochrony swoich danych. Mogą korzystać ze skutecznego, elastycznego i wieloskładnikowego uwierzytelniania, obejmującego powiadomienia typu push, dane biometryczne, hasła jednorazowe, walidację bezpośrednią oraz czujniki zbliżeniowe Bluetooth. Usher pomaga zapewnić wgląd w zachowanie użytkowników i oferuje inteligentne funkcje przydatne w wielu systemach korporacyjnych, umożliwiając bankom optymalizację wykorzystania zasobów, poprawę produktywności, redukcję ryzyka i cyfrową transformację ich działalności biznesowej. Rozwiązanie jest ponadto kompatybilne z istniejącymi aplikacjami i może być zintegrowane za pomocą interfejsu API.

Cyfrowy identyfikator tożsamości

Czołowe firmy z branży bankowej zaufały MicroStrategy.

Czy chcesz wypróbować najpotężniejszą platformę analityczną?