Rozwiązania dla Biotechnologii i Farmacji

Dla branży bankowej jest to era bezprecedensowych wyzwań ekonomicznych, prawnych i technologicznych. Warunki ekonomiczne są niestabilne, a niskie stopy procentowe wpływają na rentowność. Wymogi regulacyjne zwiększają swój zakres i złożoność, co wpływa na koszty operacyjne banku związane z przestrzeganiem przepisów. Dynamiczny rozwój urządzeń mobilnych ułatwił dostęp konsumentów do informacji finansowych i narzędzi inwestycyjnych. Inteligentne Przedsiębiorstwo, aby konkurować na rynku, musi wykorzystać nowe technologie i analitykę danych.

Wspomaganie sprzedaży w terenie

Wdrożenie wysoce zindywidualizowanych aplikacji mobilnych zwiększa wydajność i skuteczność zespołów handlowych.

E-detailing

Skontaktuj się z lekarzami, zapewniając im szczegółowe informacje o produktach oraz szkolenia.

Analityka w zakresie recept

Dzięki wglądowi we wzorce zachowań lekarzy związane z przepisywaniem recept przedstawiciele mogą personalizować interakcje z nimi i zwiększać szansę na sukces.

Dashboard kadry kierowniczej

Zapewnij kadrze kierowniczej wgląd w cały łańcuch wartości dzięki wskaźnikom KPI dotyczącym kluczowych działań biznesowych.

Wydajność marketingu

Analizuj trendy rynkowe dotyczące zakupów produktów i recept na leki, aby ocenić wpływ kampanii reklamowych.

Zarządzanie sprzedażą

Zagregowane dane z systemów CRM, SFA i innych, które dają liderom pełny obraz wydajności.

Analityka w zakresie mediów społecznościowych

Monitoruj dane dotyczące mediów społecznościowych w celu identyfikowania zmian w popularności marek.

Cyfrowy identyfikator pracownika

Chroń własność intelektualną i poufne dane kliniczne przez blokowanie dostępu do obiektów i systemów.

Analiza produktów

Analizuj tendencje w zakresie zakupów oraz odnawiania recept, aby odkrywać okazje dla nowych produktów.

Analiza danych z badań klinicznych

Uzyskaj dostęp do oceny rozwoju prac nad nowymi lekami, analizując dane z badań klinicznych z różnych źródeł

Raportowanie oparte na dowodach

Zbierz rzeczywiste dowody na to, że Twoje produkty poprawiają wyniki leczenia pacjentów i obniżają koszty opieki zdrowotnej.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zapewnij manadżerom bieżące wskaźniki KPI dotyczące wydajności łańcucha dostaw, aby mogli szybko identyfikować i rozwiązywać potencjalne problemy.

Kontrola jakości

Zadbaj o to, aby jakość produktów oraz procesy produkcyjne spełniały standardy przepisów dobrych praktyk produkcyjnych (DPP).

Optymalizacja stanów magazynowych

Utrzymuj zrównoważone poziomy stanów magazynowych, dostosowane do popytu, aby uniknąć wyczerpania się lub zalegania zapasów.

Działalność Centrum Dystrybucji

Kierownicy centów dystrybucji znający bieżące wskaźniki KPI i wyposażeni w mobilne narzędzia usprawniają pracę magazynów.

Wspomaganie sprzedaży w terenie

The Challenge

Przedstawicielom handlowym coraz trudniej jest umawiać się na spotkania z lekarzami. Według badania przeprowadzonego w 2016 r. tylko 44% lekarzy jest uważanych za „dostępnych” dla przedstawicieli handlowych, podczas gdy w 2008 r. było ich blisko 80%. Sprzedawcy potrzebują narzędzi, które pomogą im w jak najlepszym wykorzystaniu ograniczonego czasu spotkań i zmaksymalizują efekty rozmów z lekarzami.

The Solution

Dzięki rozwiązaniom MicroStrategy Mobile, organizacje zajmujące się naukami przyrodniczymi mają możliwość wdrożenia wysoce wyspecjalizowanych aplikacji, które zwiększają wydajność i efektywność zespołów handlowych. Aplikacje te pomagają przedstawicielom handlowym spersonalizować ich interakcje z lekarzami, zapewniając im dostęp do analityk i informacji o klientach, kontach, konkurentach i produktach podczas pracy w terenie. Dzięki raportowaniu analitycznemu dostępnemu za pośrednictwem aplikacji, przedstawiciele mogą dynamicznie priorytetyzować wizyty u klientów, wykorzystując wizualizacje geoprzestrzenne, które umożliwiają wyświetlenie najważniejszych lekarzy w pobliżu wraz z historią interakcji z nimi. Przed wizytą u lekarza przedstawiciele mogą przeanalizować raporty dotyczące przepisywanych przez niego leków, przeczytać dokumentację produktu oraz zapoznać się z najnowszymi informacjami na temat rynku i konkurencji. Ponadto przedstawiciele handlowi mogą łatwo porównać swoje wyniki z założonymi celami i z wynikami osiąganymi przez innych pracowników. Wykorzystując możliwości transakcyjne platformy MicroStrategy, przedstawiciele mogą robić notatki, przeprowadzać sondaże, zatwierdzać zlecenia i załatwiać sprawy administracyjne, będąc w terenie – nawet w trybie offline.

Wspomaganie sprzedaży w terenie

E-detailing

The Challenge

Lekarze stają się coraz mniej chętni, aby uczestniczyć w bezpośrednich spotkaniach z przedstawicielami handlowymi, tak więc firmy muszą znajdować nowe sposoby rozpowszechniania informacji o swoich produktach.

The Solution

Używając możliwości MicroStrategy Mobile, przedstawiciele handlowi mogą zwiększyć świadomość marki i informować o zaletach produktów, rozpowszechniając informacje i zapewniając szkolenia lekarzom za pomocą urządzeń mobilnych (zamiast spotkań bezpośrednich). Przy użyciu tych aplikacji przedstawiciele mogą łatwo udostępniać szeroki zakres treści multimedialnych, w tym prezentacje produktów, filmy i badania rynkowe. Treść jest stale aktualizowana oraz dostępna w trybie offline, tak więc przedstawiciele handlowi i lekarze mogą zawsze uzyskać dostęp do bieżących informacji. Używając funkcji transakcyjnych, przedstawiciele i lekarze mogą we własnym tempie wypełniać oceny, ankiety oraz certyfikaty szkoleniowe z zakresu produktów.

E-detailing

Analityka w zakresie recept

The Challenge

Aby osiągnąć sukces w konkurencyjnym środowisku sprzedaży produktów biotechnologicznych i farmaceutycznych, przedstawiciele handlowi potrzebują wglądu w zachowania lekarza w zakresie przepisywania recept.

The Solution

Rozwiązania MicroStrategy gromadzą i analizują dane ze źródeł przemysłowych i dają przedstawicielom handlowym szczegółowy obraz wzorców zachowań lekarzy w zakresie przepisywania recept. Przedstawiciele mogą od razu sprawdzić trendy w zakresie łącznej liczby recept i nowych recept na produkty ich firmy i porównać je z celami, a także przeprowadzić dogłębne analizy, aby ocenić, czy lekarz przepisuje więcej recept dla konkretnej terapii lub czy preferuje produkt konkurencji. Aplikacja pozwala także przedstawicielom monitorować swoje punkty kontaktu lub rozmowy na temat konkretnych produktów, aby mieć pewność, że dobrze informują lekarzy. Ponadto przedstawiciele mogą na bieżąco rejestrować punkty kontaktu za pomocą usług transakcyjnych, które umożliwiają zaktualizowanie zapisów komunikacji w systemie CRM. Na tym ekranie przedstawiono wzorce zachowań w zakresie przepisywania recept przez konkretnego lekarza, liczbę punktów kontaktu w okresie minionych 12 tygodni oraz informacje o wykorzystaniu przez lekarza konkurencyjnych produktów.

Analityka w zakresie recept

Dashboard kadry kierowniczej

The Challenge

Wiele organizacji zajmujących się naukami przyrodniczymi prowadzi ekspansywną działalność na skalę globalną, dlatego skoncentrowanie się na swoich najważniejszych priorytetach stanowi wyzwanie dla kadry kierowniczej. W Stanach Zjednoczonych firmy farmaceutyczne otrzymują zazwyczaj pięcioletni okres wyłączności na rynku dla nowo zatwierdzonych leków, co sprawia, że podejmowanie szybkich decyzji, unikanie opóźnień i szybkie rozwiązywanie problemów staje się jeszcze ważniejsze dla kadry kierowniczej.

The Solution

MicroStrategy, łącząc dane z różnych systemów wewnętrznych, może zapewnić liderom biotechnologii i farmacji jedną wersję prawdy na przestrzeni całej organizacji. Dzięki intuicyjnym wizualizacjom i wskaźnikom KPI opartym na wartościach progowych kierownictwo może szybko ocenić wydajność w całym łańcuchu wartości i zidentyfikować potencjalnie problematyczne obszary. Jeśli platforma zostanie połączona z aplikacją MicroStrategy Mobile, kierownictwo będzie miało możliwość wykorzystania wbudowanych funkcji wprowadzania danych, aby wydawać polecenia lub zatwierdzać działania bezpośrednio ze swoich urządzeń mobilnych. Mogą zachować nadzór nad kluczowymi operacjami, będąc w ruchu – nawet gdy nie są podłączeni do Internetu.

Dashboard kadry kierowniczej

Wydajność marketingu

The Challenge

W 2015 roku producenci leków wydali 5,2 mld USD na reklamy w telewizji i prasie. Ich zespoły marketingowe potrzebują narzędzi analitycznych, które pomagają w ocenie skuteczności tych kampanii.

The Solution

Platforma MicroStrategy pomaga manadżerom ds. marketingu mierzyć skuteczność kampanii reklamowych za pomocą analiz ich wpływu na zakupy leków i odnowienia recept. Dzięki łączeniu i analizowaniu danych z różnych źródeł branżowych marki mogą śledzić zmieniające się trendy w zakresie łącznej liczby recept i nowych recept na swoje produkty. Używając intuicyjnych wizualizacji, manadżerowie ds. marketingu mogą obserwować zmiany w udziale w rynku oraz kupowanych ilościach w konkretnych okresach, aby monitorować skuteczność swoich kampanii reklamowych. W tym przykładzie przedstawiono kompleksowe i bieżące porównanie trendów rynkowych w zakresie produktów ich marki z konkurencją. Górna wizualizacja przedstawia udział w rynku dla wybranych rynków z okresu 12 tygodni, podczas gdy w dolnym obszarze pokazano zmiany procentowe w udziałach w rynku według dostawcy (porównanie bieżącego okresu 4 tygodni z poprzednim).

Wydajność marketingu

Zarządzanie sprzedażą

The Challenge

Organizacje z sektora nauk przyrodniczych mają wiele zespołów ds. sprzedaży komercyjnej, z których każdy specjalizuje się w konkretnych produktach lub obszarach terapii. Monitorowanie tych dużych, rozproszonych po całym świecie zespołów i opanowanie postępów i problemów jest dla liderów sprzedaży poważnym wyzwaniem.

The Solution

Rozwiązania MicroStrategy gromadzą dane z wielu systemów, aby udostępnić manadżerom skondensowany obraz w czasie rzeczywistym dotyczący wydajności sprzedaży za pomocą intuicyjnych wskaźników KPI i wizualizacji. Platforma do analityki MicroStrategy może agregować dane z systemów CRM, SFA i innych, dając kierownictwu kompleksowy obraz bieżącej wydajności. Dzięki możliwości tworzenia dashboardów za pomocą danych z istniejącego systemu CRM (np. Salesforce.com) użytkownicy mogą nie tylko użyć swoich bieżących informacji, ale także natychmiast dodawać lub modyfikować szczegółowe informacje dotyczące okazji, dane kontaktowe i potencjalnych klientów. Dostępne połączenia platformy MicroStrategy do systemów SFA i CRM ułatwiają integrację bez konieczności tworzenia niestandardowego kodu.

Zarządzanie sprzedażą

Analityka w zakresie mediów społecznościowych

The Challenge

Konkurencja o udział w rynku w branży biotechnologicznej i farmaceutycznej jest silna. Organizacje potrzebują lepszego obrazu nastrojów społeczeństwa, reputacji marki, niekorzystnych wydarzeń oraz swojej pozycji względem konkurencji, aby mogły podejmować bardziej świadome decyzje w zakresie marketingu i strategii.

The Solution

Platforma MicroStrategy może gromadzić dane z portali Facebook, Twitter i innych źródeł mediów społecznościowych, aby dać organizacjom bieżący obraz percepcji marki i zadowolenia z produktów. Monitorując polubienia, komentarze, udostępnienia i tweety związane z ich marką, firmy mogą uzyskać wczesne oznaki niekorzystnych wydarzeń dotyczących ich produktów — dzięki temu firma uzyskuje ostrzeżenie o potencjalnych trudnościach, zanim staną się one problemem dla wizerunku. Firma może czynnie reagować i usprawnić swój nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Ponadto dane z mediów społecznościowych dotyczące zachowań konsumentów mogą być użyte do identyfikowania niezaspokojonych potrzeb i potencjalnych nowych okazji dla badań badawczo-rozwojowych. Zespoły ds. marketingu mogą także monitorować wpisy w mediach społecznościowych w celu szacowania nastrojów konsumentów w kwestii nowych produktów lub aby ocenić wpływ kampanii reklamowych. Na tym ekranie przedstawiono analizę mediów społecznościowych pod kątem konkretnego leku. Uwzględnia porównanie odbioru tego leku w stosunku do produktów konkurencji oraz wizualizacje dotyczące niekorzystnych wydarzeń z nim związanych.

Analityka w zakresie mediów społecznościowych

Cyfrowy identyfikator pracownika

The Challenge

W 2011 r. brytyjski sektor nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej poniósł straty w wysokości 2,9 mld USD w wyniku kradzieży własności intelektualnej. Ze względu na ogromne inwestycje w rozwój nowych produktów, bezpieczeństwo powinno być priorytetem dla każdej organizacji z branży biotechnologii i farmacji.

The Solution

Rozwiązania MicroStrategy mogą pomóc firmom zajmującym się naukami przyrodniczymi chronić własność intelektualną i wrażliwe dane kliniczne przy wykorzystaniu zaawansowanych fizycznych i logicznych kontroli, które ograniczają dostęp do biur, ośrodków badawczo-rozwojowych, zakładów produkcyjnych i wrażliwych informacji cyfrowych. Rozwiązanie Usher umożliwia pracownikom korzystanie z bezpiecznych identyfikatorów cyfrowych zapisanych na ich smartfonach i otwieranie drzwi i bram za pomocą kluczy cyfrowych lub czujników zbliżeniowych Bluetooth. Rozwiązanie Usher zapewnia również wysoce konfigurowalne i wygodne uwierzytelnianie wieloskładnikowe, obejmujące powiadomienia typu push, dane biometryczne, hasła jednorazowe, walidację bezpośrednią oraz czujniki zbliżeniowe Bluetooth. Ponadto rozwiązanie Usher generuje dane lokalizacyjne w czasie rzeczywistym dotyczące wszystkich użytkowników, co pozwala manadżerom sprawdzić, gdzie pracują ich zespoły, i pomaga poprawić współpracę i komunikację.

Cyfrowy identyfikator pracownika

Analiza produktów

The Challenge

Firmy z sektora nauk przyrodniczych muszą zmaksymalizować penetrację rynku przez ich produkty, w szczególności te nowe o ograniczonych okresach wyłączności.

The Solution

Platforma MicroStrategy umożliwia firmom z branży biotechnologicznej i farmacji analizowanie trendów dotyczących zakupów produktów oraz odnawiania recept, aby mogli identyfikować okazje dla nowych produktów. Łącząc dane z różnych źródeł branżowych dotyczące recept, firmy mogą analizować obszary specjalizacji, warunki medyczne oraz dane demograficzne pacjentów, którym ich leki są przepisywane najczęściej. Mogą także identyfikować terapie i grupy pacjentów, dla których ich produkty mają niewielki udział w rynku. Dzięki temu wglądowi firmy mogą eksplorować nowe warianty leków i produktów dostosowane bezpośrednio do różnych grup wiekowych i czynników ryzyka. W idealnej sytuacji firmy mogą odkryć możliwości spełnienia potrzeb pacjenta w zakresie jakości życia. Te leki dostosowane do stylu życia zwiększają komfort pacjentów, łagodząc mniej poważne dolegliwości. Na tym ekranie przedstawiono analizę zachowań dotyczących recept według obszaru — daje to manadżerom ds. produktów i specjalistom ds. marketingu wgląd w preferowane przypadki stosowania terapii w odniesieniu do ich leków.

Analiza produktów

Analiza danych z badań klinicznych

The Challenge

Wprowadzanie na rynek nowych leków to gra o dużą stawkę – wejście z nowym produktem klinicznym może potrwać 17 lat i więcej. Biorąc to pod uwagę, organizacje z branży biotechnologii i farmacji dokładnie analizują rynek przed zaangażowaniem się w opracowywanie nowego leku.

The Solution

Platforma MicroStrategy może pomóc organizacjom z branży biotechnologii i farmacji w ocenie wykonalności prac nad nowym lekiem na podstawie analizy środowiska badań klinicznych, jeszcze przed zainwestowaniem zasobów w kolejny projekt. Dzięki możliwości platformy MicroStrategy pozyskiwania informacji z wielu źródeł, producenci leków mogą łączyć dane kliniczne od podmiotów publicznych, takich jak clinicaltrials.gov, i na podstawie analizy stanu produktów w testach klinicznych lub tych na podobnym etapie rozwoju oceniać ryzyko i skuteczność potencjalnych prac nad nowych lekiem. Mogą także używać algorytmów predykcyjnych, aby porównywać współczynniki rekrutacji pacjentów i oceniać jakość potencjalnych ośrodków w oparciu o ich historyczną wydajność. Platforma MicroStrategy może także pomóc firmom w identyfikowaniu kluczowych inwestorów i głównych opiniotwórców w powiązanych badaniach, którzy mogliby potencjalnie przyspieszyć kosztowny proces rekrutacji pacjentów. Ten przykład przedstawia zbiorcze dane z badań klinicznych związanych z konkretną formą raka piersi. Zaznaczono na nim fazy, kluczowych inwestorów i liczbę pacjentów rekrutowanych do powiązanych badań na świecie.

Analiza danych z badań klinicznych

Raportowanie oparte na dowodach

The Challenge

Coraz częściej oczekuje się, że organizacje zajmujące się naukami przyrodniczymi będą dostarczać podmiotom świadczącym usługi zdrowotne, płatnikom i osobom decyzyjnym prawdziwe dowody kliniczne i ekonomiczne na to, że ich produkty poprawiają wyniki pacjentów i zmniejszają koszty opieki zdrowotnej.

The Solution

Platforma MicroStrategy umożliwia organizacjom agregowanie danych z wielu źródeł klinicznych, co pozwala śledzić KPI dotyczące demografii pacjentów w zakresie wskaźników hospitalizacji, chorób współistniejących i ogólnych kosztów opieki zdrowotnej w przypadku różnych opcji leczenia. Poprzez agregację danych medycznych i farmaceutycznych, firmy produkujące leki mogą analizować jakość wyników leczenia pacjentów w porównaniu z ogólnymi kosztami opieki zdrowotnej dla danej metody leczenia. Jakość opieki można wywnioskować poprzez monitorowanie liczby powtórnych przyjęć do szpitala oraz częstotliwości występowania działań niepożądanych związanych z daną metodą leczenia. Ogólne koszty mogą być monitorowane poprzez obserwacje danych dotyczących stanu zdrowia i przyjmowanych leków generowanych dla każdego z pacjentów. Wizualizując te dane, firma może jednoznacznie wykazać, że jej produkty poprawiły wyniki pacjentów i obniżyły koszty opieki zdrowotnej w porównaniu z rozwiązaniami alternatywnymi. Na przedstawionym ekranie znajduje fragment raportu z badań nad opłacalnością i wynikami leczenia, w którym porównano krótko działający lek na epilepsję z lekiem o przedłużonym działaniu.

Raportowanie oparte na dowodach

Zarządzanie łańcuchem dostaw

The Challenge

Firmy z sektora nauk przyrodniczych utrzymują złożoną sieć zaopatrzeniową, do której należą dostawcy aktywnych składników farmakologicznych i surowców, producenci kontraktowi i pakowacze. Muszą utrzymać harmonię między wszystkimi ruchomymi elementami, aby uniknąć opóźnień w produkcji i zaległych zamówień.

The Solution

Platforma MicroStrategy daje producentom leków natychmiastowy wgląd w całkowitą kondycję i stan swoich łańcuchów dostaw dzięki kluczowym wskaźnikom KPI oraz alertom opartym na wartościach progowych, które są konieczne do podejmowania inteligentnych i szybkich decyzji. Dzięki platformie MicroStrategy manadżerowie mogą utrzymać prawidłowe funkcjonowanie swoich złożonych łańcuchów dostaw, gwarantując wytworzenie wystarczającej ilości produktów do zaspokojenia zapotrzebowania — jest to szczególnie ważne dla produktów z wyłącznością na rynku. Manadżerowie mogą także otrzymywać alerty w czasie rzeczywistym w przypadku potencjalnego wyczerpania zapasów. Producenci leków mogą stale oceniać dostawców surowców i aktywnych czynników składników farmakologicznych (ang. active pharma ingredient — API) pod kątem dostaw na czas, współczynników realizacji zamówień oraz dokładności faktur. Ponadto mogą monitorować wydajność producentów kontraktowych, aby zagwarantować, że dostarczają produkty w ustalonej ilości i jakości.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Kontrola jakości

The Challenge

Współczesne leki biologiczne wymagają szczegółowo monitorowanego procesu produkcyjnego oraz nieskazitelnych warunków środowiskowych. Drobne zmiany w procesie produkcji mogą mieć znaczny wpływ na skuteczność produktu, a nieprawidłowe przechowywanie może drastycznie obniżyć trwałość substancji. Procesy produkcyjne są także ściśle regulowane i muszą być zgodne ze standardami DPP. Firmy z branży biotechnologicznej i farmacji potrzebują sposobu na nadzorowanie procesów produkcyjnych w celu zagwarantowania standardów jakości oraz zoptymalizowania produkcji.

The Solution

Platforma MicroStrategy pomaga firmom z sektora nauk przyrodniczych nadzorować ich procesy produkcyjne. Wytwórcy leków mogą utrzymać optymalne środowisko produkcji, stale analizując dane telemetryczne i badawcze związane ze składem leków, warunkami środowiskowymi i zyskami z produkcji. Mogą jednocześnie analizować wpływ wyposażenia, personelu oraz dostawców składników użytych w produkcji na jakość produktu, aby szybko odkrywać przyczyny niższej jakości konkretnej partii. Firmy mogą także śledzić historie przechowywania produktów, aby zadbać o rozprowadzenie leków, zanim utracą one skuteczność. Wszystkie te praktyki pomogą producentom zagwarantować zgodność ze standardami DPP agencji FDA.

Kontrola jakości

Optymalizacja stanów magazynowych

The Challenge

Firmy z sektora nauk przyrodniczych mogą mieć dziesiątki tysięcy klientów komercyjnych, tak więc utrzymywanie zrównoważonych poziomów stanów magazynowych, dostosowanych do popytu, może być stałym wyzwaniem. Marki z nowymi lekami na konkretne rynki muszą unikać wszelkich niedostatków w zaopatrzeniu oraz uwzględniać specjalne wymogi w zakresie obsługi i ograniczone terminy przydatności do użycia współczesnych produktów biologicznych.

The Solution

Platforma MicroStrategy pomaga firmom z sektora nauk przyrodniczych utrzymywać zrównoważone poziomy stanów magazynowych leków dostosowane do popytu w celu uniknięcia wyczerpania się lub zalegania zapasów. Producenci mogą wykorzystywać analitykę predykcyjną do prognozowania popytu w oparciu o informacje i trendy historyczne. Ponadto mogą eksperymentować z hipotetycznymi scenariuszami typu „co, jeśli”, aby przygotować się na niespodziewane wydarzenia, takie jak problemy związane z warunkami atmosferycznymi. Intuicyjne wizualizacje i interaktywne dashboardy dają manadżerom dystrybucji wgląd w czasie rzeczywistym w działanie magazynów — mogą więc podejmować kroki w kierunku usprawnienia wydajności, obniżenia kosztów oraz zminimalizowania ryzyka. Dostosowane sprawozdania zawierają wskaźniki KPI oraz porównania w czasie rzeczywistym, np. które dostawy zostały już wysłane z centrów dystrybucji. Na tym ekranie przedstawiono informacje dotyczące realizacji zamówień — wizualizacje do monitorowania dostaw w terminie, długość cykli realizacji oraz analizy niewykorzystanych okazji na osiągnięcie zysku.

Optymalizacja stanów magazynowych

Działalność Centrum Dystrybucji

The Challenge

Zadaniem kierowników centrów dystrybucji jest zarządzanie pracą w magazynie, a także produktywnością, bezpieczeństwem i rozwojem kariery swoich pracowników. Często muszą oni jednak opuszczać magazyn i udawać się do biura na zapleczu, aby uzyskać dostęp do raportów i danych wejściowych związanych z bezpieczeństwem, operacjami oraz interakcjami pracowników. Proces ten jest nieefektywny i stwarza konieczność pozostawiania magazynu bez nadzoru.

The Solution

Platforma MicroStrategy Mobile pozwala kierownikom centrów dystrybucji na przebywanie w magazynie, a nie na zapleczu. Rozwiązania te zapewniają dane operacyjne niezbędne do sprawnego zarządzania centrami dystrybucji i oferują skanowanie kodów kreskowych w poszukiwaniu szczegółów produktu, inicjowania wycofywania towaru z magazynu oraz proaktywnego dostosowywania procesów wysyłki i odbioru. Pomaga to zagwarantować, że produkty farmaceutyczne o określonej trwałości będą wysyłane w odpowiedniej kolejności. Dzięki aplikacjom mobilnym MicroStrategy kierownicy centrów dystrybucji mogą natychmiast uzyskać obraz dotyczący problemów z bezpieczeństwem i przesłać go do odpowiedniego systemu. Ponadto aplikacje te umożliwiają rejestrowania rozmów z pracownikami na temat frekwencji, szkoleń, bezpieczeństwa i jakości pracy. Komentarze mogą być wprowadzane bezpośrednio do aplikacji, a pracownicy mogą potwierdzić, że rozmowy odbywały się, korzystając z funkcji przechwytywania podpisu, co zwiększa ich odpowiedzialność. Aplikacje do obsługi centrów dystrybucji MicroStrategy zwiększają produktywność przełożonych, zapewniają lepsze przestrzeganie zasad i procedur, usprawniają działalność i zwiększają zaangażowanie pracowników przez wzajemny nadzór.

Działalność Centrum Dystrybucji

Czołowe firmy z branży Biotechnologii i Farmacji zaufały MicroStrategy.

Czy chcesz wypróbować najpotężniejszą platformę analityczną?