Rozwiązania dla branży energetycznej i usług pożytku publicznego

Branża energetyczna i usług pożytku publicznego stoi dzisiaj w obliczu wielu wyzwań. Organizacje muszą radzić sobie z niestabilnością cen, szukać rezerw i zastępować wyczerpane źródła, prowadzić wielkie operacje globalne oraz skutecznie zarządzać ryzykiem i zmieniającymi się przepisami – dbając przy tym o zyski. Starzejąca się infrastruktura, zwiększające się wymogi klientów oraz pojawianie się nowych technologii także składa się na to trudne środowisko biznesowe. Inteligentne przedsiębiorstwo pozostaje konkurencyjne, podnosząc wydajność za pomocą danych.

Poszukiwanie złóż

Wykorzystanie systemów analitycznych umożliwia lepsze zarządzanie danymi dotyczącymi poszukiwań ropy naftowej, gazu ziemnego i minerałów, związanymi z badaniami, odwiertami poszukiwawczymi i dzierżawą gruntów.

Analiza produkcji/generacji

Pomóż zoptymalizować procesy produkcyjne, używając narzędzi analitycznych do lepszego zarządzania zasobami, konserwacją, rezerwami, przewidywaniem zapotrzebowania itd.

Działalność w terenie

Mobilizuj działania w zakresie energii i obiektów użyteczności publicznej, aby zwiększyć elastyczność firmy, szybkość i jakość podejmowanych decyzji, a także produktywność siły roboczej i zasobów.

Kontrola zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Pomóż usprawnić procesy kontroli i dokumentowania oraz poprawić komunikację problemów i trendów z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska.

Analiza łańcucha dostaw

Pomóż zminimalizować opóźnienia, zwiększyć wydajność i zmaksymalizować zyski przy użyciu wglądu w czasie rzeczywistym w transportowanie, transmisje i przechowywanie energii.

Analiza operacyjna

Analizuj i monitoruj złożone działania zakładu i uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym w jakość produktów, zużycie energii, wydajność pracowników, bezpieczeństwo itd.

Sprzedaż i dystrybucja

Pomóż usprawnić komunikację i zwiększ produktywność zespołów ds. sprzedaży, zapewniając im natychmiastowy dostęp do kluczowych systemów i informacji.

Usługi w terenie

Pomóż zwiększyć produktywność dzięki aplikacjom mobilnym, które ułatwiają inteligentną i sprawną pracę w terenie.

Marketing

Korzystaj z narzędzi analitycznych w celu optymalizowania kampanii marketingowych i lepszego konkurowania na zderegulowanych rynkach energii.

Analiza danych o klientach

Wykorzystaj zaawansowane analityki, aby lepiej zrozumieć informacje związane ze zużyciem energii, przychodami, usługami, zaangażowaniem i innymi kwestiami dotyczącymi klientów.

Portal dla klientów

Zapewnij klientom szybki wgląd w zużycie energii, koszty, informacje rozliczeniowe i poziomy zużycia w porównaniu z podobnymi domami.

Działalność Call Center

Wykorzystaj analitykę w czasie rzeczywistym i kompletne możliwości w zakresie bezpieczeństwa, aby lepiej zapobiegać oszustwom i ściśle monitorować wskaźniki KPI, związane z obsługą klienta.

Analiza finansowa / Sprawozdawczość wykonawcza

Usprawnij procesy zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa i sprawozdawczości finansowej, aby zapewnić osobom decyzyjnym natychmiastowy dostęp do kluczowych danych niezbędnych do prowadzenia działalności.

Zarządzanie ryzykiem

Skutecznie zarządzaj wymogami związanymi z ograniczeniem ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego.

Cyfrowy identyfikator pracownika

Zapewnij pracownikom bezpieczny dostęp do biur, systemów i poufnych informacji, wdrażając system wieloskładnikowego uwierzytelniania wykorzystujący smartfony.

Poszukiwanie złóż

The Challenge

Proces poszukiwania złóż jest trudnym, ryzykownym przedsięwzięciem, wymagającym często znacznych zasobów. Dostęp do odpowiednich informacji ma kluczowe znaczenie dla skutecznego i wydajnego zarządzania poszukiwaniem źródeł energii oraz dokładnego określenia lokalizacji niewykorzystanych złóż.

The Solution

MicroStrategy zapewnia firmom z branży energetycznej i naftowej całościowy wgląd w dane związane z badaniami, złożami, istniejącym wydobyciem i odwiertami, dzięki czemu mogą one podejmować świadome decyzje o tym, gdzie koncentrować swoje cenne zasoby. Przy wykorzystaniu zaawansowanych systemów analitycznych, organizacje mogą określać różne profile geologiczne odwiertów o wysokiej wydajności lub porównywać prognozy wydobycia z rzeczywistymi wartościami, co pomaga w ocenie nowych potencjalnych lokalizacji. Są również w stanie lepiej zrozumieć kryteria związane z terenami wydzierżawionymi na potrzeby poszukiwań, takie jak dostępna powierzchnia, warunki i lokalizacja. Oparte na wyjątkach dashboardy MicroStrategy pomagają zwiększyć zdolność organizacji do efektywnego analizowania ogromnych ilości danych dotyczących poszukiwań w celu szybkiego podejmowania lepszych decyzji. Dodatkowo aplikacje MicroStrategy Mobile ułatwiają prowadzenie badań metodami sejsmicznymi oraz rejestrację danych dotyczących odwiertów podczas pracy w terenie. Nasze wydajne aplikacje działają w trybie online lub offline i umożliwiają zespołom badawczym bezpośrednie wprowadzanie zdjęć, notatek i innych danych z odległych lokalizacji.

Poszukiwanie złóż

Analiza produkcji/generacji

The Challenge

Aby zoptymalizować produkcję i sprostać zapotrzebowaniu, organizacje muszą zrozumieć wiele różnych informacji związanych z przewidywaniem zapotrzebowania, wyposażeniem, zasobami, zużyciem energii i technikami odzysku. 

The Solution

Platforma MicroStrategy ułatwia organizacjom łączenie się z dużymi zbiorami zorganizowanych i niezorganizowanych danych oraz analizowanie ich w celu uzyskania kompletnego obrazu wydajności produkcji — jest to kluczowe narzędzie do optymalizacji procesów i minimalizowania przestojów. Nasze rozwiązanie zapewnia wydajne narzędzia analityczne i możliwości raportowania, które pomagają firmom lepiej zrozumieć dane związane z wykorzystaniem elektrowni, zyskiem netto energii, rozproszoną generacją itd. Za pomocą tego narzędzia organizacje mogą szybko identyfikować różne czynniki, które wpływają na produkcję oraz podejmować działania w celu zapewnienia niezawodności zaopatrzenia. Na przykład użytkownicy mogą natychmiast uzyskać dostęp do sprawozdań, danych dotyczących produkcji oraz informacji geologicznych, aby szybko określić, jakie działania można podjąć w celu zwiększenia wydajności źródła. Dzięki możliwościom zaawansowanej analityki organizacje mogą także lepiej przywidywać wartość produkcji w porównaniu z zapotrzebowaniem, zużycie energii oraz problemy z wyposażeniem, zanim doprowadzą do awarii systemu. 

Działalność w terenie

The Challenge

Przedsiębiorstwa stale zmagają się z koniecznością zwiększenia produktywności, a silosy informacyjne, luki komunikacyjne i braki technologiczne jeszcze potęgują to wyzwanie.

The Solution

Dzięki aplikacjom MicroStrategy Mobile pracownicy terenowi mogą monitorować i analizować w czasie rzeczywistym dane dotyczące produkcji energii związane z wynikami, systemami, kosztami, sprzętem, zarządzaniem zużyciem energii w budynkach, a nawet prognozami pogody. Użytkownicy aplikacji mogą się szybko zorientować, jeśli produkcja nie osiągnie docelowego poziomu, a także zapoznać się z danymi w celu zidentyfikowania problematycznych etapów procesu produkcji i potencjalnych rozwiązań. Aplikacje umożliwiają kierownictwu w terenie natychmiastowe dokumentowanie i robienie zdjęć przypadków naruszeń bezpieczeństwa i przesyłanie ich do odpowiedniego systemu. Manadżerowie mogą przeglądać dane dotyczące wydajności pracowników, czasu pracy i frekwencji, a także wprowadzać korekty harmonogramów bezpośrednio z aplikacji. Korzystając z aplikacji, manadżerowie mogą również rejestrować rozmowy ze swoimi pracownikami dotyczące ich obecności, szkoleń, bezpieczeństwa i jakości pracy. Komentarze mogą być wprowadzane bezpośrednio do aplikacji, a pracownicy mogą potwierdzić, że rozmowy odbywały się z wykorzystaniem przechwytywania podpisu. W sytuacjach awaryjnych manadżerowie mogą przeglądać mapy aktywności użytkowników w czasie rzeczywistym i komunikować się z rozproszonymi zespołami za naciśnięciem jednego przycisku. To wydajne rozwiązanie mobilne, dostępne zarówno w trybie online, jak i offline, pomaga zagwarantować, że pracownicy terenowi stale posiadają kluczowe informacje potrzebne im do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia odwiertów i eksploatacji kopalń.

Działalność w terenie

Kontrola zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

The Challenge

Jeden poważny incydent dotyczący zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska może wiązać się z poważnymi kosztami ludzkimi, finansowymi i związanymi z reputacją – w niektórych przypadkach może nawet zagrażać przetrwaniu firmy. Dlatego też kluczem dla firm z branży energetycznej jest przestrzeganie przepisów i zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników. 

The Solution

Aplikacje platformy MicroStrategy Mobile z zakresu zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska obniżają prace biurowe, przyspieszają procesy dokumentowania i pomagają zapewnić inspektorom i manadżerom dostęp do aktualnych danych. Rozwiązania te wykorzystują formularze transakcyjne, które dają użytkownikom możliwość pozyskiwania i przesłania danych dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska bezpośrednio za pomocą swoich aplikacji, gdy przebywają na miejscu zdarzenia. Użytkownicy aplikacji mogą wprowadzać informacje związane z naruszeniami bezpieczeństwa, kwestiami konserwacji, próbkami, zgodnością z przepisami z zakresu środowiska i nie tylko. Inspektorzy lub manadżerowie mogą pozyskiwać i przesyłać zdjęcia incydentów lub wykroczeń oraz przesyłać uwagi do analizy. Te kompletne aplikacje zapewniają także dostęp do historycznych danych dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz do treści związanych ze szkoleniami i politykami korporacyjnymi. Za pomocą tych aplikacji korporacje mogą usprawniać zarządzanie procesami dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz doskonalić praktyki z zakresu bezpieczeństwa, zgodność z przepisami, konserwacje prewencyjne oraz produktywność pracowników.

Analiza łańcucha dostaw

The Challenge

Wyzwania związane z zagwarantowaniem dostaw, ograniczeniem kosztów i zarządzaniem ryzykiem mogą utrudnić prowadzenie wydajnego łańcucha dostaw. Magazyn może zostać zapełniony dodatkowymi częściami lub rezerwami potrzebnymi do uniknięcia zakłóceń w wykonywaniu usług podczas nagłych wypadków, lecz na straty energii należy reagować szybko, tak aby utrzymać zyskowność i zgodność z wymogami.

The Solution

Platforma MicroStrategy daje firmom z sektora energetycznego i usług publicznych natychmiastowy wgląd w całkowitą kondycję i stan ich łańcuchów dostaw. Dzięki kluczowym wskaźnikom KPI i alertom opartym na wartościach progowych organizacje mogą monitorować swoje złożone, wielopoziomowe łańcuchy dostaw, aby szybko identyfikować niewydajne procesy związane ze stratami energii, transportem, magazynowaniem, zapasami, kosztami i reagować na nie. Na przykład firma energetyczna może używać naszej platformy do szybkiego analizowania danych dotyczących transmisji i sieci dystrybucji związanych z długością obwodu, pojemnością transferu, współczynnikami strat oraz lokalizacją, aby lepiej zrozumieć i zoptymalizować wydajność swoich łańcuchów dostaw. Firmy mogą wykorzystywać wydajne narzędzia analityczne do dokładnego monitorowania transportu paliwa, pojemności beczek oraz wydajności rurociągu w celu usprawnienia swojej działalności. Nasza platforma może być także używana w celu zapewnienia działom zaopatrzenia i dostawcom bezpiecznego, wspólnego obrazu danych związanych z dostawami na czas, współczynnikami realizacji zamówień, dokładnością faktur oraz wadliwymi zapasami. Ten wgląd pomaga organizacjom w podniesieniu wydajności łańcuchów dostaw, lepszym prognozowaniu zapotrzebowania oraz ulepszeniu procesu negocjacji.

Analiza operacyjna

The Challenge

Rafinerie i oczyszczalnie to złożone instalacje, które muszą być zgodne z rygorystycznymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Personel zakładu musi być dobrze przeszkolony i często pełnić 24-godzinne dyżury. Bezpieczeństwo także jest kluczem do sukcesu.

The Solution

Platforma MicroStrategy zapewnia oczyszczalniom i rafineriom kompleksowy obraz danych dotyczących działalności — umożliwia to zoptymalizowanie wydajności, zapewnienie bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów. Nasze rozwiązania umożliwiają firmom wydajne tworzenie sprawozdań dla dużych ilości danych rozproszonych w obrębie wielu systemów i domen. Personel zakładu może łatwo uzyskać dostęp do danych z zakresu sterowania procesem, zatrzymań awaryjnych, informacji laboratoryjnych, zarządzania zasobami itd. oraz przeprowadzać analizy. Aplikacje te pomagają także pracownikom zakładów dokładnie monitorować poziomy poboru energii, działania związane z produkcją, konserwację wyposażenia, bilans materiałów oraz odbieranie i wysyłanie towarów. Inteligentne alerty wysyłane w oparciu o dane pomagają zagwarantować, że personel zakładu skupia się na reagowaniu na problemy o wysokich priorytetach, takie jak usterki, jakość i bezpieczeństwo systemu lub wyposażenia. Firmy z branży energetycznej mogą dodatkowo poprawić produktywność pracowników zakładu, wyposażając ich w aplikacje, które umożliwiają uzyskanie wglądu w działania zakładu z dowolnego miejsca — niezależnie od połączenia z Internetem. Funkcje transakcyjne umożliwiają użytkownikom dostosowywanie harmonogramów pracy i dostaw, dokumentowanie problemów związanych z konserwacjami i bezpieczeństwem oraz wprowadzanie komentarzy — wszystko to w ramach aplikacji. Pracownicy mogą uzyskać natychmiastowy dostęp do materiałów szkoleniowych, a nawet sprawdzić obraz z zakładowych kamer bezpieczeństwa.

Analiza operacyjna

Sprzedaż i dystrybucja

The Challenge

Tradycyjne systemy sprzedaży i CRM nie są wystarczające do obsługi potrzeb mobilnego zespołu ds. sprzedaży i nie zapewniają dogłębnego wglądu w dane poszczególnych klientów lub potencjalnych klientów, który jest potrzebny dla wydajnej pracy sprzedawców.

The Solution

Aby osiągnąć sukces, firmy muszą zapewnić swoim przedstawicielom handlowym informacje potrzebne do podejmowania szybkich i rozważnych decyzji podczas obsługi klientów lub potencjalnych klientów. Platforma MicroStrategy zapewnia przedstawicielom handlowym szybkie przeglądanie swojej bazy klientów i analizowanie bieżących informacji związanych ze stawkami, wzorcami kupowania, danymi demograficznymi, przepisami, regionami itd. Treści multimedialne w obrębie aplikacji, takie jak prezentacje, broszury oraz filmy marketingowe i szkoleniowe, pomagają skuteczniej prowadzić konwersacje z obecnymi klientami, potencjalnymi klientami i manadżerami. Możliwość natychmiastowego przetwarzania mobilnych transakcji zapewnia przedstawicielom handlowym aktualizowanie informacji i prognoz dotyczących klienta, tworzenia ofert sprzedaży oraz rejestrowania informacji dotyczących spotkań, nawet jeśli nie mają dostępu do Internetu — mogą więc skupić się na obsłudze klienta, zamiast na pracach administracyjnych. Użytkownicy aplikacji mogą także uzyskać kompleksowy obraz działań dotyczących sprzedaży w obrębie kanałów dystrybucji — dzięki temu wszystkie osoby w organizacji mogą współpracować i zwiększać zyski oraz zapewniać wyjątkową obsługę klienta.

Sprzedaż i dystrybucja

Usługi w terenie

The Challenge

Technicy pracujący w terenie są narażeni na liczne zagrożenia środowiskowe i zawodowe, a ich produktywność jest często ograniczona ze względu na brak dostępu do aktualnej dokumentacji wtedy, kiedy najbardziej jej potrzebują.

The Solution

Aplikacje MicroStrategy Mobile umożliwiają przedsiębiorstwom użyteczności publicznej lepsze zarządzanie pracą techników w terenie oraz ograniczyć czas poświęcany na sporządzanie papierowej dokumentacji. Korzystając z naszej platformy, firmy mogą łączyć przepływy pracy usług w terenie w jedną usprawnioną aplikację dostępną zarówno w trybie online, jak i offline. Te zaawansowane aplikacje pomagają w tworzeniu harmonogramów i optymalizacji tras oraz dostarczają technikom szczegółowych informacji o sprzęcie, zapasach części, rozliczeniach i kontach poszczególnych klientów. Technicy mogą składać zamówienia bezpośrednio ze swoich urządzeń mobilnych, mają dostęp do filmów i materiałów szkoleniowych oraz opcję podpisywania się pod otrzymanymi zleceniami za pomocą funkcji przechwytywania podpisu w aplikacji. Aplikacje te zapewniają również technikom wgląd w to, jak wypada ich wydajność w porównaniu ze współpracownikami. Mogą się również komunikować ze swoimi przełożonymi bezpośrednio z aplikacji (a ich przełożeni z nimi).

Marketing

The Challenge

Deregulacja doprowadziła do zwiększonej konkurencji — w wyniku tego marketing staje się coraz ważniejszą funkcją dla dostawców energii.

The Solution

Platforma MicroStrategy zapewnia kluczową analitykę w czasie rzeczywistym, która umożliwia firmom zoptymalizowanie wydatków na marketing i zwiększenie skuteczności kampanii. Sieciowe blogi śledzące zachowania w zakresie przeglądania stron, historie zakupów, opinie klientów lub marketing za pośrednictwem pocztę e-mail — platforma MicroStrategy może łączyć dane z wielu źródeł i udostępnić je w ramach jednego dashboardu. Dzięki dostępowi do wydajnych wizualizacji, funkcji mapowania i eksploracji danych profesjonaliści z zakresu marketingu mogą analizować dane i lepiej rozumieć trendy rynkowe, działania konkurencji i preferencje klientów. Ten wartościowy wgląd w różne aspekty biznesu pomaga profesjonalistom lepiej określić rynki docelowe lub segmenty konsumentów i dopracować komunikację. Obraz w czasie rzeczywistym kluczowych miar rynkowych, takich jak współczynnik otwieranych wiadomości e-mail, odtworzenia filmów i ruch sieciowy, umożliwia marketingowcom podejmowanie aktywnych działań w celu zwiększenia skuteczności kampanii.

Marketing

Analiza danych o klientach

The Challenge

Wiele firm energetycznych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej nadal działa w oparciu o silosy danych i ma trudności z uzyskaniem pełnego obrazu swoich klientów. Ponadto strumienie danych generowane przez innowacje, takie jak inteligentne liczniki i inteligentne sieci energetyczne, skomplikowały starania na rzecz połączenia interakcji z klientami za pośrednictwem wszystkich kanałów.

The Solution

Rozwiązania MicroStrategy ułatwiają firmom energetycznym i przedsiębiorstwom użyteczności publicznej szybkie łączenie dużych ilości danych o klientach i bezproblemowe łączenie działań z różnych punktów kontaktowych, od stron internetowych po centra obsługi telefonicznej, aplikacje mobilne i media społecznościowe. Nasza platforma ułatwia analizę danych związanych z inteligentnymi sieciami energetycznymi, przychodami, reklamacjami, działaniami marketingowymi, demografią i innymi kwestiami. Dostawca gazu ziemnego może na przykład wykorzystać analitykę do monitorowania i szacowania poziomu zużycia surowca, śledzić prace serwisowe wykonywane przez osoby trzecie oraz pomagać w zapewnieniu terminowej obsługi klientów. Ten cenny wgląd może być wykorzystany do segmentacji klientów na potrzeby programów marketingowych, przewidywania ewentualnej utraty klientów, określania obszarów, w które należy inwestować zasoby, oraz personalizowania interakcji klientów z firmą. Umożliwiając firmom proaktywne podejście do relacji z klientami, MicroStrategy może pomóc tym organizacjom pozyskać nowych klientów, utrzymać już istniejących i zmaksymalizować ich wartość przez cały okres ich obsługiwania.

Analiza danych o klientach

Portal dla klientów

The Challenge

Obecnie odbiorcy energii elektrycznej oczekują obsługi klienta nieodbiegającej jakością od tej oferowanej w innych branżach. Aby utrzymać klientów i zachować pozycję na rynku, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej muszą przekształcać sposób, w jaki prowadzą działalność i wykorzystywać wszystkie kanały komunikacji z klientem.

The Solution

Rozwiązania MicroStrategy oferują przedsiębiorstwom użyteczności publicznej narzędzia niezbędne do zapewnienia spersonalizowanej obsługi klienta najwyższej jakości, która zwiększa lojalność odbiorców i stwarza nowe możliwości. Korzystając z naszej platformy, firmy mogą zapewnić swoim klientom – zarówno firmom, jak i odbiorcom indywidualnym – wygodny dostęp do informacji związanych ze zużyciem energii, rozliczeniami, zakłóceniami w dostawach oraz obsługą klienta. Rozwiązanie to pozwala również odbiorcom zobaczyć, ile energii zużywają w porównaniu z innymi podobnymi obiektami. Włączając media społecznościowe do aplikacji, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą ułatwiać i zachęcać do dodatkowej interakcji z klientami. Dostawcy energii mogą również wykorzystywać dane pochodzące z inteligentnych liczników, aby świadczyć spersonalizowane usługi, takie jak doradztwo energetyczne. Inteligentne alerty wysyłane w oparciu o dane pomagają zagwarantować, że klienci są powiadamiani o gwałtownych zmianach w zużyciu energii lub przerwach w jej dostawie. Ponadto rozwiązanie to umożliwia klientom biznesowym wygodny dostęp do bieżących informacji związanych z zarządzaniem energią, kontraktami, finansowaniem i obrotem energią.

Portal dla klientów

Działalność Call Center

The Challenge

Oszustwa związane z call center wzrosły od roku 2013 o alarmujące 45%.* Wiele firm padło ofiarą ataków polgających na próbie uzyskania danych osobowych poprzez linie telefoniczne.

The Solution

Aplikacja Usher pomaga zapobiegać oszustwom na klientach dzięki bezpiecznemu zdalnemu uwierzytelnianiu. Zastosowanie aplikacji Usher umożliwia pracownikom telefonicznych biur obsługi potwierdzanie tożsamości dzwoniącego klienta za pomocą kodów jednorazowych lub powiadomień push, generowanych przez aplikację Usher. Obsługa call center może także wykorzystywać metody alternatywne dla haseł – takie jak kody QR – w celu uzyskania dostępu do wrażliwych aplikacji oraz informacji klienta. Dodatkowo aplikacja Usher zapewnia inne metody uwierzytelniania wieloskładnikowego, do których należą m.in. biometria, uwierzytelnianie peer-to-peer, czujnik zbliżeniowy Bluetooth i inne. Zapewniając lepszy obraz wskaźników dotyczących call center, takich jak czas oczekiwania, jakość i długość rozmów oraz zadowolenie klientów, platforma MicroStrategy Analytics pomaga firmom z branży energetycznej i użyteczności publicznej doskonalić swoje strategie w zakresie działalności, obsługi klienta i sprzedaży. Menedżerowie telefonicznych biur obsługi mogą także wykorzystywać wydajne aplikacje mobilne w celu dokładnego monitorowania działań biura w czasie rzeczywistym.

Działalność Call Center

Analiza finansowa / Sprawozdawczość wykonawcza

The Challenge

Firmy energetyczne i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej są często zmuszone do korzystania z różnych narzędzi do tworzenia raportów z wynikami analiz finansowych.

The Solution

Aplikacje MicroStrategy do sprawozdawczości finansowej integrują dane z wielu różnych źródeł. Dzięki tym narzędziom użytkownicy mogą bezproblemowo uzyskać dostęp do kluczowych informacji finansowych związanych z zyskami i stratami, ryzykiem, stanem rynku, operacjami i innymi ważnymi kwestiami. Platforma MicroStrategy zapewnia użytkownikom bezpieczny i spersonalizowany wgląd w informacje finansowe, które są najbardziej istotne dla ich roli w organizacji. Narzędzia te umożliwiają zapewnienie użytkownikom wiedzy niezbędnej do skutecznego radzenia sobie z codziennymi zadaniami, podejmowania lepszych decyzji i efektywnej współpracy z innymi pracownikami. Firmy energetyczne i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mogą również wdrożyć aplikacje MicroStrategy Mobile dla swojej kadry kierowniczej i członków zarządu, dając im natychmiastowy wgląd w informacje o wynikach finansowych, które są im potrzebne do podejmowania niezwykle ważnych decyzji na zmiennym rynku. Te bezpieczne aplikacje pomagają zapewnić integralność danych, zmniejszyć koszty, zastępując papierowe segregatory, i oszczędzić czas wewnętrznemu zespołowi zajmującemu się sprawozdawczością.

Analiza finansowa / Sprawozdawczość wykonawcza

Zarządzanie ryzykiem

The Challenge

Firmy z sektorów energetycznego i usług publicznych muszą radzić sobie z różnymi czynnikami ryzyka: zmianami w przepisach, niestabilnymi cenami towarów, kwestiami geopolitycznymi, niejasną polityką w zakresie klimatu, zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa itd.

The Solution

Platforma MicroStrategy może zapewnić skalę, wydajność i elastyczność potrzebne do skutecznego tworzenia sprawozdań dotyczących ryzyka oraz samodzielnego badania problemów, których potrzebują manadżerowie. Nasza platforma zapewnia firmom z sektorów energetycznego i usług publicznych wydajne tworzenie sprawozdań analitycznych dla dużej ilości danych rozproszonych w obrębie wielu systemów i domen. Dzięki tym aplikacjom manadżerowie ds. ryzyka mogą wykorzystywać zaawansowane narzędzia do ujawniania podejrzanych i niebezpiecznych trendów, zanim staną się problemem. Platforma MicroStrategy umożliwia organizacjom zastąpienie wielu oddzielnych rozwiązań jedną platformą analityczną — mogą więc utrzymać środowisko kontrolowanych i spójnych danych przedsiębiorstwa. Dzięki platformie MicroStrategy firmy z sektorów energetycznego i usług publicznych mogą skuteczniej i bardziej pewnie radzić sobie z ryzykiem, wiedząc, że ich dane są jednolite i spójne.

Zarządzanie ryzykiem

Cyfrowy identyfikator pracownika

The Challenge

Firmy wykorzystują często oddzielne systemy uwierzytelniające, aby kontrolować dostęp do biur i korporacyjnych systemów informatycznych, co skutkuje fragmentarycznym podejściem do zarządzania tożsamością.

The Solution

Identyfikatory cyfrowe Usher umożliwiają upoważnionym pracownikom bezpieczny i bezproblemowy dostęp do firmowych obiektów i kluczowych systemów informatycznych przy użyciu smartfonów. Dzięki rozwiązaniu Usher firmy energetyczne i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej mają wiele możliwości dotyczących ochrony swoich danych. Mogą korzystać ze skutecznego, elastycznego i wieloskładnikowego uwierzytelniania, obejmującego powiadomienia typu push, dane biometryczne, hasła jednorazowe, walidację bezpośrednią oraz czujniki zbliżeniowe Bluetooth. Rozwiązanie Usher zapewnia również wgląd w zachowanie użytkowników w obrębie wielu systemów korporacyjnych, co zapewnia kluczową wiedzę niezbędną do optymalizacji wykorzystania zasobów, poprawy produktywności i zmniejszenia ryzyka.

Cyfrowy identyfikator pracownika

Czołowe firmy z branży energetycznej i usług pożytku publicznego ufają MicroStrategy.

Czy chcesz wypróbować najpotężniejszą platformę analityczną?