Rozwiązania dla Rządu Federalnego

Rządy federalne, którym powierzono świadczenie programów i usług milionom obywateli rozproszonych po rozległym obszarze, z natury prowadzą złożona działalność na dużą skalę. Agencje rządowe dysponują ogromną siłą roboczą, której pracę muszą koordynować, ogromną ilością obiektów, sprzętu i innych zasobów do zarządzania i utrzymania, a także ogromnymi przydziałami środków, które należy monitorować, a ich przepływ regulować. Wszystkie te czynności sprawiają, że agencje rządowe muszą przekształcać się w Inteligentne Przedsiębiorstwa, aby stawić czoła ciągłemu wyzwaniu, jakim jest podejmowanie świadomych decyzji, utrzymywanie efektywności operacyjnej oraz unikanie marnotrawstwa i oszustw.

Prognozowanie w zakresie zatrudnienia

Pomóż zoptymalizować poziomy zatrudnienia pod kątem osiągnięcia bieżących i przyszłych celów agencji.

Zarządzanie Zasobami

Pomóż zmaksymalizować użyteczną trwałość kluczowych zasobów agencji za pomocą narzędzi predykcyjnych.

Cyfrowe dane uwierzytelniające

Łatwe uwierzytelnianie pracowników i gości instytucji rządowych za pomocą smartfonów.

Mobilne audyty i kontrole

Używaj bezpiecznych aplikacji mobilnych, aby usprawnić przydzielanie zadań w terenie.

Wykrywanie oszustw

Pomóż ujawniać przypadki fałszywych sprawozdań, niewłaściwych wydatków lub innych oszustw.

Monitoring cyberbezpieczeństwa

Stale monitoruj dane telemetryczne, aby pomóc w wykrywaniu włamań lub potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa.

Zarządzanie darowiznami

Monitoruj fundusze, mierz wpływ i podejmuj, w oparciu o lepsze informacje, decyzje dotyczące przyszłego ulokowania zasobów.

Zaangażowanie publiczne

Zapewnij większą przejrzystość w zakresie wydatków na programy oraz postępy w realizowaniu celów agencji.

Bezpieczny dostęp do dostawców

Udziel dostawcom niestandardowych uprawnień dostępu do wyznaczonych systemów i obiektów.

Zarządzanie Budżetem

Zapewnij kierownictwu agencji możliwość zmodyfikowania finansowania, które nie jest zgodne ze wstępnymi założeniami.

Konsola poleceń i sterowania

Zapewnij wyższej kadrze kierowniczej informacje potrzebne do reagowania na kluczowe problemy.

Modernizacja systemów IT

Wdrażaj najnowocześniejszą platformę BI, która bezproblemowo współistnieje ze starszymi wersjami systemów obsługi danych.

Prognozowanie w zakresie zatrudnienia

The Challenge

Agencje rządowe, zatrudniające tysiące pracowników, muszą optymalizować poziomy zatrudnienia, aby sprostać bieżącym i przyszłym potrzebom. Mają za zadanie szkolić i utrzymywać personel agencji, konkurując z firmami z sektora prywatnego o najbardziej utalentowanych ludzi w branży.

The Solution

Platforma MicroStrategy zapewnia kompleksowy obraz zatrudnienia w agencji, łącząc dane kadrowe i instytucjonalne z wielu systemów — są one prezentowane w sposób przejrzysty i kompletny. Osoby podejmujące decyzje mogą używać intuicyjnych wizualizacji i szybko analizować wskaźniki KPI, co pozwala zapoznać się z nieznanymi wcześniej trendami i aktywnie na nie reagować. Aby zagwarantować, że działy są odpowiednio obsadzone w celu realizowania swoich celów, manadżerowie mogą monitorować liczbę pracowników, staż, przejścia na emeryturę i doświadczenie kierownicze. Ponadto śledząc poziomy wynagrodzeń, współczynniki awansów i poziomy zadowolenia pracowników, mogą lepiej zrozumieć, w jaki sposób przyciągnąć i utrzymać najlepszych pracowników.

Prognozowanie w zakresie zatrudnienia

Zarządzanie Zasobami

The Challenge

Śledzenie i utrzymywanie zasobów na tę skalę jest dużym wyzwaniem – zasoby mogą być utracone, inwestycje mogą okazać się zbędne, a specjalistyczny sprzęt może ulec uszkodzeniom w wyniku niedostatecznej konserwacji.

The Solution

Rozwiązania MicroStrategy umożliwiają agencjom uzyskanie zintegrowanego profilu zasobów – śledzenie lokalizacji, wieku, wartości, historii konserwacji oraz statusu operacyjnego. Dzięki zaawansowanym narzędziom modelowania predykcyjnego managerowie zasobów mogą pomóc w optymalizacji utrzymania przez agencję budynków, pojazdów, sprzętu, mebli i innych zasobów, przy jednoczesnym wydłużeniu ich trwałości. Dzięki możliwości wglądu w historię użytkowania i konserwacji specjaliści mogą identyfikować zasoby, dla których istnieje zwiększone ryzyko usterek i podjąć odpowiednie środki prewencyjne. Możliwość sprawdzenia niewykorzystywanej przestrzeni biurowej pozwala osobom decyzyjnym konsolidować wyposażenie lub renegocjować umowy wynajmu – co wpływa na zmniejszenie kosztów i ujednolicenie działalności.

Zarządzanie Zasobami

Cyfrowe dane uwierzytelniające

The Challenge

Aby pracownicy, kontrahenci i goście mieli dostęp do fizycznych i logicznych systemów, regulowane rządowe środowisko pracy musi obejmować bezpieczną weryfikację tożsamości. Jednak administrowanie danymi uwierzytelniającymi i zapewnienie dokładnych uprawnień dostępu jest czasochłonne, kosztowne i trudne w zarządzaniu.

The Solution

Rozwiązanie Usher dostarcza dane umożliwiające cyfrową identyfikację pracowników, kontrahentów i gości, w regulowanym środowisku pracy przy użyciu technologii opartej na smartfonach. Rozwiązanie zapewnia organizacjom wysoce konfigurowalne i wygodne uwierzytelnianie wieloskładnikowe, z funkcjami obejmującymi powiadomienia typu push, dane biometryczne, hasła jednorazowe, walidację bezpośrednią oraz czujniki zbliżeniowe Bluetooth. Jest kompatybilne z czołowymi fizycznymi i logicznymi kontrolerami dostępu oraz integruje się z istniejącymi aplikacjami mobilnymi za pośrednictwem interfejsów API. Ułatwia to i usprawnia proces wprowadzania i utrzymywania skutecznego, wieloskładnikowego uwierzytelniania w wielu różnych systemach. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest to, że każda transakcja w ramach Usher powoduje generowanie danych telemetrycznych, które instytucje mogą gromadzić, analizować i wykorzystywać. Dzięki nowemu wglądowi w wzorce dostępu i zachowania użytkowników instytucje rządowe są lepiej przygotowane do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, produktywności i raportowania odnośnie zgodności z przepisami.

Cyfrowe dane uwierzytelniające

Mobilne audyty i kontrole

The Challenge

Podczas wypełniania swojej misji wiele agencji i działów musi przeprowadzać regularne kontrole placówek na potrzeby audytów. Agencje rządowe muszą wdrażać lepsze narzędzia maksymalizujące wydajność i skuteczność zespołów do spraw kontroli.

The Solution

Dzięki mobilnym rozwiązaniom wbudowanym w platformę MicroStrategy audytorzy i inspektorzy mogą zwiększyć wydajność, wyeliminować tworzenie papierowej dokumentacji i obniżyć liczbę opóźnień wynikających z biurokracji. Te aplikacje z zakresu przepływu pracy przekazują narzędzia analityczne i możliwości transakcyjne w czasie rzeczywistym bezpośrednio w ręce inspektorów terenowych, którzy dzięki temu mogą podejmować natychmiastowe działania niezależnie od swojej lokalizacji. Obejmuje to przeprowadzanie ankiet, przesyłanie zdjęć oraz uzyskiwanie dostępu do informacji agencji z każdego miejsca — także bez dostępu do Internetu. Ponadto narzędzia te pomagają inspektorom ustalać priorytety działań w zakresie swoich harmonogramów w oparciu o pilność wizyt oraz położenie geograficzne.

Mobilne audyty i kontrole

Wykrywanie oszustw

The Challenge

Agencje rządowe odpowiadają za wprowadzanie i egzekwowanie skutecznych przepisów do ochrony ludności. Jednakże aby skutecznie identyfikować oszustwa i wszczynać postępowania sądowe, rządowi śledczy potrzebują wydajnych narzędzi i mechanizmów analitycznych, które zwiększą ich możliwości oceny i analizy danych.

The Solution

Platforma MicroStrategy daje analitykom możliwość łączenia i porównywania danych z różnych systemów – co pomaga im w zmaksymalizowaniu wglądu w transakcje, które mogą wiązać się oszustwami, marnotrawstwem lub nadużyciami. Analitycy mogą stosować złożone algorytmy i wykorzystywać narzędzia predykcyjne, aby obliczać możliwość potencjalnych oszustw. Używając intuicyjnych wizualizacji i alertów wyzwalanych za pomocą wartości progowych, mogą szybko znajdować zachowania wykraczające poza dopuszczalne normy i niezwłocznie wszczynać śledztwa.

Wykrywanie oszustw

Monitoring cyberbezpieczeństwa

The Challenge

W miarę jak organizacje rządowe stają się coraz bardziej zależne od systemów teleinformatycznych, agencje mają za zadanie lepiej monitorować i bronić je przed coraz bardziej wyrafinowanymi próbami włamań ze strony sił zewnętrznych.

The Solution

Dzięki możliwościom rozwiązań MicroStrategy w zakresie obsługi danych typu Big Data agencje federalne są w stanie gromadzić i przetwarzać ogromne ilości danych generowanych maszynowo, pochodzących z czujników, sprzętu sieciowego, systemów informatycznych i innych źródeł. Dzięki ciągłemu monitorowaniu automatycznie pobieranych danych telemetrycznych rozwiązania MicroStrategy mogą ostrzegać użytkowników, gdy wzorce zachowań nie mieszczą się w zakresie normalnych trendów – zapewniając wczesne ostrzeganie przed potencjalnymi włamaniami, naruszeniami bezpieczeństwa lub innymi niepożądanymi zachowaniami.

Monitoring cyberbezpieczeństwa

Zarządzanie darowiznami

The Challenge

Wiele agencji rządowych lokuje fundusze w formie darowizn i bonów dla wybranych segmentów populacji, organizacji lub rządów stanowych i lokalnych. Agencje rządowe potrzebują kompletnych narzędzi do śledzenia dystrybucji darowizn i mierzenia wydajności tych inwestycji.

The Solution

Rozwiązania platformy MicroStrategy skutecznie monitorują dystrybucję darowizn według odbiorcy, kategorii i lokacji. Rozwiązania te śledzą dane w zakresie wielu systemów i zapewniają informacje w czasie rzeczywistym oraz informacje historyczne. Personel agencji może używać intuicyjnych wizualizacji do oceny geograficznego rozlokowania darowizn, analizowania dystrybucji funduszy według różnych kategorii oraz szczegółowej analizy danych historycznych dla odbiorców. Dzięki tym danym kluczowe osoby podejmujące decyzje mogą ocenić, czy inwestycje skutecznie osiągają swoje założone cele lub czy fundusze są przydzielane w sposób rozsądny. Mogą następnie zastosować tę wiedzę do oceny przyszłych propozycji darowizn.

Zarządzanie darowiznami

Zaangażowanie publiczne

The Challenge

W związku z oczekiwaniami społeczeństwa w zakresie większej przejrzystości działań rządu wiele organów rządowych znalazło się pod większą presją dotyczącą zapewniania obywatelom informacji. Agencje wymagają nowoczesnych narzędzi analitycznych do zarządzania danymi i łatwego udostępniania ich wyborcom.

The Solution

Dzięki platformie MicroStrategy agencje rządowe mogą zapewniać regulowany dostęp i wgląd w wydajność inicjatyw i programów. Narzędzia analityczne, wizualizacje i dashboardy mogą być bezpośrednio osadzone w stronach internetowych do kontaktów ze społeczeństwem. Dzięki wykorzystaniu kompleksowych zestawów narzędzi SDK agencje mogą zastosować moc platformy MicroStrategy oraz zapewniać dostosowaną, związaną z marką obsługę klienta. Zapewnienie społeczeństwu samoobsługowego dostępu wpływa na obniżenie liczby wniosków o udostępnienie informacji (np. Ustawa o swobodzie dostępu do informacji), do których agencje muszą się ustosunkować — daje to urzędnikom państwowym więcej czasu na realizowanie celów.

Zaangażowanie publiczne

Bezpieczny dostęp do dostawców

The Challenge

Agencje rządowe mają do czynienia z niezliczonymi dostawcami wielu produktów i usług. Stały proces wydawania nowych danych uwierzytelniających, rozwiązywanie problemów dotyczących nazw użytkowników i haseł oraz odbieranie uprawnień dostępowych wywiera na rządowych administratorów nadmierną i zbędną presję.

The Solution

Za pomocą aplikacji Usher manadżerowie ds. obiektów, działalności lub IT mogą szybko i łatwo wydawać i odbierać tymczasowe cyfrowe identyfikatory dla dostawców. Po zainstalowaniu aplikacji na smartfonie dostawca może używać swoich identyfikatorów Usher do uzyskania bezpiecznego dostępu do obiektów, usług i spotkań w wyznaczonym czasie. Użytkownicy mogą w wygodny sposób uwierzytelniać swoją tożsamość za pomocą kodów QR, danych biometrycznych, powiadomień push, czujników zbliżeniowych Bluetooth lub haseł jednorazowych. Agencja może zachować dane telemetryczne wygenerowane przy każdym uwierzytelnieniu — zapewnia to cenny wgląd we wzorce i zachowania dostawcy z zakresu dostępu.

Bezpieczny dostęp do dostawców

Zarządzanie Budżetem

The Challenge

Budżety rządowe są obszerne, złożone i nie do końca jasne. Zważywszy na skalę i złożoność wydatków rządowych na poziomie agencji lub wydziałów, kluczowe jest użycie wydajnych narzędzi analitycznych do monitorowania i zarządzania budżetami podczas ujednolicania sprawozdań finansowych dla organów nadzorczych.

The Solution

Rozwiązania analityczne platformy MicroStrategy mogą dostarczyć informacji na temat wydajności agencji w stosunku do celów budżetowych, zapewniając wyższej kadrze urzędniczej dostęp do informacji z wielu systemów w czasie rzeczywistym. Dzięki natychmiastowemu wglądowi w historyczne, bieżące i przewidywane trendy w zakresie wydatków, osoby podejmujące kluczowe decyzje mogą podejmować aktywne kroki w celu zmodyfikowania funduszy, które nie są zgodne ze wstępnymi przewidywaniami budżetu. Ujednolicony model danych pomaga zagwarantować jedną wersję prawdy dla agencji, a urzędnicy mogą dostarczać sprawozdania i dane bez obaw o ich wiarygodność.

Zarządzanie Budżetem

Konsola poleceń i sterowania

The Challenge

Instytucje rządowe to rozległe organizacje z dużą liczbą rozproszonych pracowników, którzy obsługują wiele różnorodnych programów. Urzędnicy wyższego szczebla potrzebują narzędzi, które konsolidują informacje i ustalają ich priorytety, a także poprawiają znajomość sytuacji i skupiają uwagę na najważniejszych elementach w kontekście osiągnięcia celów instytucji.

The Solution

Dzięki połączeniu danych instytucji z różnych systemów platforma MicroStrategy zapewnia urzędnikom wyższego szczebla jedną wersję prawdy dla całej organizacji. Za pomocą intuicyjnych wizualizacji i wskaźników KPI kodowanych według wartości progowych urzędnicy mogą szybko ocenić wydajność najbardziej kluczowych programów i zidentyfikować potencjalnie problematyczne obszary. W połączeniu z mobilnymi możliwościami platformy urzędnicy mogą wykorzystywać wbudowane funkcje wprowadzania danych i wydawać polecenia lub zatwierdzać działania bezpośrednio z poziomu swoich urządzeń mobilnych. Mogą zachować kontrolę nad operacjami, będąc w ruchu – nawet gdy nie są podłączeni do Internetu.

Konsola poleceń i sterowania

Modernizacja systemów IT

The Challenge

Amerykańska ustawa rządowej reformy technologii informacyjnej FITARA ma na celu przyspieszenie przyjęcia i integracji obecnych technologii. Działania modernizacyjne, takie jak te, mobilizują podmioty publiczne na całym świecie do zaktualizowania systemów i ulepszenia możliwości. Jednak agencje polegające na starszych platformach i systemach obsługi danych nie mogą po prostu porzucić wcześniejszych inwestycji i wypełniać swoich publicznych zadań.

The Solution

Platforma Microstrategy Analytics może bezproblemowo współistnieć ze starszymi platformami BI, umożliwiając agencjom zabezpieczenie wcześniejszych inwestycji i wprowadzanie nowych, nowoczesnych funkcji. Platforma MicroStrategy zapewnia wydajność na każdym poziomie, zaawansowaną analitykę, dane big data, natywne aplikacje mobilne, łatwą migrację do chmury, eksplorację danych oraz funkcje SDK — wszystko to bez konieczności zastąpienia obecnych systemów. Ta ujednolicona platforma jest idealna dla środowisk rządowych — zarządzane dane pomagają zapewnić agencjom jedną, stałą wersję prawdy. Dzięki scentralizowanej administracji platforma MicroStrategy zapewnia agencjom ekonomiczne zarządzanie dużymi populacjami użytkowników i egzekwowaniem kontroli dostępu w zależności od roli oraz uprawnień do korzystania z systemu bezpieczeństwa.

Modernizacja systemów IT

Poznaj część naszych klientów z organizacji rządowych.

Czy chcesz wypróbować najpotężniejszą platformę analityczną?