Rozwiązania dla branży hotelarskiej

Organizacje z branży hotelarskiej stoją w obliczu wyjątkowych, na dzisiejszym rynku, wyzwań, takich jak zapewnienie wyjątkowej obsługi klienta, zoptymalizowanie zarządzania dochodami i utrzymywanie się przed konkurencją wzmocnioną fuzjami i nowymi nabytkami. Aby podejmować najlepsze możliwe decyzje biznesowe, niezależnie od tego, czy dotyczą współczynnika zapełnienia pokoi, strategii lojalnościowej, czy rezerwacji przez różne kanały, organizacje z branży hotelarskiej muszą przekształcić się w Inteligentne Przedsiębiorstwa, łącząc i analizując różne dane w celu usprawnienia działalności, zarządzania, bezpieczeństwa i usług.

View customers

Rezerwacje za pośrednictwem różnych kanałów

Uzyskaj ogólny zarys wskaźników KPI dotyczących zarządzania hotelem, aby poprawić decyzje biznesowe i skuteczniej konkurować na rynku

Analizy zapełnienia pokoi, średniej dziennej stawki (ang. Average daily rate — ADR) i dochodu na dostępny pokój (ang. Revenue per available room — RevPAR)

Przeglądaj dane w czasie rzeczywistym dotyczące cen na rynku i zapełnienia pokoi, aby określić bardziej konkurencyjne punkty cenowe.

Segmentacja klientów

Wykonaj segmentację opartą na potrzebach oraz określ wartość bieżącą i całkowitą wartość klientów w celu udoskonalenia strategii biznesowych.

Optymalizacja RFM

Identyfikuj responsywnych klientów oraz najskuteczniejsze zabiegi marketingowe, aby zwiększyć zwrot z inwestycji.

Ochrona i bezpieczeństwo

Uzyskaj obraz w czasie rzeczywistym bezpieczeństwa w miejscu pracy za pomocą śledzenia i uzgadniania zgłoszonych przypadków.

Wykorzystanie zasobów

Wdrażaj narzędzia analityczne dla przedsiębiorstw, aby usprawnić zarządzanie zasobami, konserwacjami oraz stanami magazynowymi

Dashboard z KPI kadry kierowniczej

Zapewnij kadrze kierowniczej wgląd w najważniejsze informacje w czasie rzeczywistym podczas podejmowania decyzji biznesowych.

Analiza programu lojalnościowego

Śledź i analizuj wzorce zachowań i trendy członków programu oraz składaj sprawozdania w celu ulepszenia usług.

Sprawozdania dotyczące działalności w ramach partnerstwa

Dziel się wglądem we wspólne kampanie marketingowe z organizacjami partnerskimi.

Analityka dotycząca telefonicznych biur obsługi

Uzyskaj wgląd w działania telefonicznych biur obsługi, aby śledzić wydajność poszczególnych osób i zespołów

Analiza i zgłaszanie rezerwacji

Analizuj rezerwacje i odwołane rezerwacje w obrębie wszystkich kanałów, aby lepiej zrozumieć działalność firmy.

Analiza konserwacji i napraw

Monitoruj warunki pomieszczeń, wyposażenie hotelu i aktywa oraz składaj sprawozdania w celu skutecznego planowania konserwacji, napraw i inwestycji kapitałowych.

Cyfrowe klucze do pokoi

Aplikacje na smartfony zapewniają bezproblemowy pobyt w hotelu, ułatwiając rezerwację, zameldowanie, dostęp do pokoi oraz płatności.

Rezerwacje za pośrednictwem różnych kanałów

The Challenge

Bez dobrego wglądu w dostępne kanały organizacje z branży hotelarskiej mają trudności z optymalizacją przychodów wynikających z przekształcania, zatrzymania klientów i dodatkowych dochodów dla każdego kanału.

The Solution

Dzięki platformie MicroStrategy użytkownicy mogą łączyć dane pochodzące z wielu kanałów i od wielu klientów, uzyskiwać wgląd i wprowadzać strategie usprawniające każdy punkt kontaktu w biznesie. Wgląd ten może być wykorzystany do określenia optymalnego dla hotelu zestawu kanałów, zaprojektowanego specjalnie w celu zwiększenia kluczowych miar dotyczących zdobywania i zachowywania klientów oraz wyposażenia. Platforma MicroStrategy dostarcza narzędzi niezbędnych do uzyskania przewagi nad konkurencją dzięki wiedzy na temat skuteczności kanałów w przypadku klientów z różnych segmentów.

Analizy zapełnienia pokoi, średniej dziennej stawki (ang. Average daily rate — ADR) i dochodu na dostępny pokój (ang. Revenue per available room — RevPAR)

The Challenge

Organizacje z branży hotelarskiej używają analiz porównawczych w celu stałego mierzenia i analizowania wydajności w stosunku do konkurencji i wskaźników rynkowych. Analiza ta odgrywa kluczową rolę w kontekście strategii zarządzania dochodami organizacji. Jednak znalezienie odpowiednich punktów odniesienia może być trudne, w szczególności dlatego, że często informacje pochodzą z różnych systemów i mogą być trudne do połączenia i przeanalizowania.

The Solution

Platforma MicroStrategy może pomóc hotelom określić kluczowe punkty odniesienia dla porównywania własnej wydajności z wynikami historycznymi oraz konkurencją. Pomaga to oszacować całkowitą kondycję organizacji. Dzięki przesiewaniu i analizowaniu dużych zbiorów danych platforma MicroStrategy może w czasie rzeczywistym dostarczać kierownictwu hotelu wartościowe i praktyczne informacje.

Segmentacja klientów

The Challenge

Dla hoteli niezwykle ważne jest docieranie do małych segmentów klientów – takich jak osoby podróżujące służbowo lub grupy wycieczkowe – i zrozumienie, dlaczego, kiedy i dokąd podróżują. Obecnie kluczowe znaczenie ma prowadzenie bardziej efektywnych i spersonalizowanych kampanii marketingowych oraz lepsza obsługa klientów na miejscu, biorąc pod uwagę ich unikalne potrzeby.

The Solution

Rozwiązanie MicroStrategy ułatwia organizacjom z branży hotelarskiej analizę danych dotyczących klientów przez sprawne łączenie wszystkich punktów kontaktowych, w tym danych dotyczących przeglądania stron internetowych, centrów obsługi, korzystania z aplikacji mobilnych i interakcji z mediami społecznościowymi. Dzięki rozwiązaniu MicroStrategy użytkownicy mogą łatwo analizować dane dotyczące klientów związane z przychodami, reklamacjami, reagowaniem na oferty marketingowe, demografią i innymi kwestiami. Cenny wgląd może być wykorzystany przez hotele do segmentacji klientów na potrzeby programów marketingowych, przewidywania, w które obszary należy inwestować zasoby i personalizowania każdej interakcji. Umożliwiając organizacjom hotelarskim aktywne podejście do relacji z klientami, rozwiązanie MicroStrategy może im pomóc w pozyskiwaniu nowych klientów, utrzymywaniu istniejących i maksymalizowaniu ich całkowitej wartości.

Segmentacja klientów

Optymalizacja RFM

The Challenge

Wszystkie podgrupy klientów, takie jak podróżujący w interesach, wycieczki lub podróżnicy weekendowi mają różnorodne i określone potrzeby. Organizacje z branży hotelarskiej muszą podchodzić do każdej grupy w unikalny i skuteczny sposób — kampanie marketingowe muszą być bardziej dostosowane i wydajne. Aby lepiej zrozumieć swoich klientów, organizacje z branży hotelarskiej powinny przeprowadzać szczegółowe analizy RFM.

The Solution

Platforma MicroStrategy ułatwia manadżerom hoteli szybkie analizowanie dużych ilości danych klientów i wydajnie łączy działania ze wszystkich punktów kontaktu z klientami. Platforma MicroStrategy ułatwia przeprowadzanie analiz RFM w oparciu o historyczne zachowania w zakresie zakupów, aby podzielić klientów na kluczowe grupy i przygotować dostosowane dla nich kampanie. Kluczowymi korzyściami analizy RFM są: skuteczniejsze zatrzymywanie klientów, lepszy wskaźnik reakcji, zwiększony wskaźnik konwersji oraz wyższe zyski. Uzyskany z różnych źródeł danych cenny wgląd może być wykorzystany przez hotele do segmentacji klientów na potrzeby programów marketingowych, przewidywania, w które obszary należy inwestować zasoby, i personalizowania każdej interakcji z firmami i klientami indywidualnymi. Umożliwiając tym organizacjom aktywne podejście do relacji z klientami, platforma MicroStrategy pomaga hotelom w pozyskiwaniu nowych klientów, utrzymywaniu istniejących i maksymalizowaniu ich całkowitej wartości.

Ochrona i bezpieczeństwo

The Challenge

Organizacje z branży hotelarskiej muszą radzić sobie z kwestiami ochrony i bezpieczeństwa. Nieprofesjonalne i niedokładne podejście do kryzysu może mieć konsekwencje finansowe i zły wpływ na wizerunek marki organizacji. Kluczem dla organizacji z branży hotelarskiej jest przestrzeganie przepisów dotyczących środków bezpieczeństwa i szkoleń, aby ograniczyć ryzyko i zapewnić zdrowie i bezpieczne środowisko pracy.

The Solution

Za pomocą platformy MicroStrategy organizacje mogą usprawnić procesy zarządzania śledzeniem i przestrzeganiem zgodności z wymogami, aby poprawić bezpieczeństwo, mieć aktualne informacje dotyczące przepisów w branży i chronić gości przed zagrożeniami dla zdrowia. Platforma MicroStrategy daje użytkownikom pełny obraz kwestii bezpieczeństwa i umożliwia monitorowanie systemów bezpieczeństwa hotelu, sprawozdań dotyczących incydentów, niezgodności dotyczących przepisów oraz obecności pracowników na szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa — wszystko zaprezentowane w czasie rzeczywistym ramach jednego dashboardu.   W razie zaistnienia incydentu, problemu z obsługą lub problemu ze zgodnością z wymogami pracownicy hotelu mogą bezpośrednio zarejestrować informacje związane z naruszeniami bezpieczeństwa, przesłać zdjęcie i dodać komentarze oraz uwagi.

Ochrona i bezpieczeństwo

Wykorzystanie zasobów

The Challenge

Do zoptymalizowania wykorzystania zasobów przez organizacje z branży hotelarskiej kluczowe jest skuteczne przechwytywanie, łączenie i analizowanie danych dotyczących sprzętu z całego przedsiębiorstwa. Obejmuje to dane dotyczące procesów operacyjnych, zużycia sprzętu i zasobów, dostępnych zasobów, przewidywanego popytu oraz wymaganych konserwacji/napraw.

The Solution

Dzięki potężnym możliwościom z zakresu analityki i raportowania platformy MicroStrategy organizacje mogą lepiej zrozumieć dane związane m.in. z wyposażeniem hotelu oraz wykorzystaniem zasobów przez klientów. Organizacje mogą łatwiej wykorzystywać zorganizowane i niezorganizowane dane typu big data w celu uzyskania kompletnego wglądu w wydajność operacyjną, co pozwala zoptymalizować procesy i utrzymywać zasoby w odpowiednim stanie. Platforma MicroStrategy może pomóc w szybkim identyfikowaniu czynników wpływających na operacje. Organizacje mogą więc podjąć działania mające na celu zagwarantowanie dostępności zasobów. Na przykład: zapisy dotyczące napraw i konserwacji zasobów hotelu mogą być połączone i przeanalizowane wraz z danymi dotyczącymi wyposażenia, operacji oraz wykorzystania zasobów, tak aby organizacje mogły lepiej zrozumieć, jakie działania należy podjąć w celu poprawienia ogólnej wydajności. Zaawansowane możliwości analityczne platformy MicroStrategy mogą być także użyte do przewidywania przyszłych problemów związanych z popytem, zużyciem i konserwacją – co pomaga organizacjom uniknąć przestojów i negatywnych wrażeń klientów.

Wykorzystanie zasobów

Dashboard z KPI kadry kierowniczej

The Challenge

Kierownictwo firm hotelarskich zbyt często musi polegać na różnych narzędziach do raportowania w zakresie analizy operacyjnej i finansowej oraz wskaźników KPI. Kadra kierownicza, znajdująca się pod stałą presją czasu, potrzebuje jednego, zintegrowanego narzędzia do raportowania, które bezpiecznie dostarcza wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym i jest stworzone do obsługi dużych, złożonych zbiorów danych.

The Solution

Aplikacje MicroStrategy do tworzenia raportów operacyjnych i finansowych integrują dane z wielu różnych źródeł, aby umożliwić użytkownikom bezproblemowy dostęp do kluczowych informacji związanych z zyskami i stratami, ryzykiem, rynkami i operacjami. MicroStrategy zapewnia użytkownikom bezpieczny, spersonalizowany wgląd w dane firmy, które są im konieczne ze względu na rolę jaka w niej pełnią. Organizacje hotelarskie mogą również wdrażać aplikacje mobilne MicroStrategy na potrzeby swojej kadry kierowniczej i członków zarządu, dając im wgląd w czasie rzeczywistym – na wyciągnięcie ręki. Dzięki możliwości dostępu do informacji z dowolnego miejsca i urządzenia, kadra kierownicza i członkowie zarządu są przygotowani do podejmowania kluczowych decyzji bez konieczności polegania na informacjach przekazanych przez zespoły wsparcia. Dodatkowo te bezpieczne aplikacje zastępują wymagający czasu i zasobów proces tworzenia oraz ręcznego drukowania pakietów informacji i raportów na spotkania, co pozwala zaoszczędzić czas pracowników i koszty ogólne związane z prowadzeniem działalności.

Dashboard z KPI kadry kierowniczej

Analiza programu lojalnościowego

The Challenge

Im bardziej oddani są klienci danej marki, tym wyższego poziomu spersonalizowanej obsługi oczekują. Jest to szczególnie prawdziwe dla podróżników z pokolenia Y, którzy oczekują konkretnych nagród. Wyzwaniem dla firm z branży hotelarskiej jest skorzystanie z tej szansy i nagrodzenie/zaangażowanie swoich najbardziej lojalnych klientów, zanim przejdą do konkurencji. W branży, w której konkurencja może się łatwo rozrastać, budowanie poczucia lojalności wobec marki firmy może mieć rzeczywisty wpływ na wyniki finansowe.

The Solution

Rozwiązanie MicroStrategy Usher zapewnia organizacjom z branży hotelarskiej jednolity, niepowtarzalny obraz tożsamości każdego klienta — integrując dane z kanałów sprzedaży, usług i marketingu. Dzięki tej zdolności firmy z branży hotelarskiej mogą nadawać priorytety usługom i postawić najważniejszych klientów na pierwszym miejscu. Możliwości analityczne aplikacji Usher, wyposażonej w zintegrowany schemat identyfikacji, znacznie upraszczają tworzenie przez firmy z branży hotelarskiej dashboardów, które można wykorzystywać do uzyskania wglądu w preferencje użytkownika w dowolnym miejscu i o każdej porze. Dzięki wykorzystaniu technologii Bluetooth aplikacja Usher umożliwia partnerom handlowym i usługowym zapewnianie bardziej spersonalizowanej obsługi w kontaktach z wysoko cenionymi klientami, tak aby mogli oni poczuć, że są traktowani wyjątkowo.

Analiza programu lojalnościowego

Sprawozdania dotyczące działalności w ramach partnerstwa

The Challenge

Aby przyspieszyć rozwój w sektorze przepełnionym fuzjami i zażartą konkurencją, organizacje z branży hotelarskiej coraz bardziej polegają na partnerstwach w zakresie marketingu i działalności. Organizacje z branży hotelarskiej muszą lepiej zrozumieć, które partnerstwa przyniosą rezultaty, a które okażą się porażką, i dlaczego.

The Solution

Platforma MicroStrategy zapewnia firmom z branży hotelarskiej analitykę w czasie rzeczywistym — umożliwia to lepsze zrozumienie i zoptymalizowanie marketingu przez kanały partnerskie. Strony internetowe śledzące zachowania w zakresie przeglądania stron, historię zakupów, opinie klientów lub marketing za pośrednictwem poczty e-mail — platforma MicroStrategy może uzyskać dostęp do danych z wielu źródeł i udostępnić je w ramach jednego dashboardu. Wydajne wizualizacje, funkcje mapowania i eksploracja danych umożliwiają użytkownikom analizowanie trendów, przesunięć w działalności konkurencji lub poziomów aktywności klientów. Mając taki poziom wglądu, specjaliści od marketingu w branży hotelarskiej mogą lepiej definiować rynki docelowe i dostosowywać przekazy dla konkretnych grup. Dzięki szczegółowym informacjom z zakresu miar, takich jak współczynnik otwarć wiadomości e-mail, odtworzenia filmów i klienci pozyskani za pomocą stron internetowych, firmy mogą na bieżąco regulować kanały marketingowe w celu zwiększenia skuteczności kampanii.

Sprawozdania dotyczące działalności w ramach partnerstwa

Analityka dotycząca telefonicznych biur obsługi

The Challenge

Telefoniczne biura obsługi muszą szybko i precyzyjnie potwierdzać tożsamość dzwoniącego, aby zagwarantować bezpieczeństwo klienta. Jednak weryfikowanie bezpieczeństwa przez telefon za pomocą pytań uwierzytelniających opartych na wiedzy zajmuje czas i wpływa na wzrost kosztów operacyjnych biura obsługi.

The Solution

Telefoniczne biura obsługi używają platformy MicroStrategy do śledzenia wyznaczników, identyfikowania wskaźników KPI, analizowania operacji i przewidywania wydajności. Biura mogą śledzić i monitorować przypadek każdego klienta, poczynając od procesu identyfikacji dzwoniącego aż do momentu rozwiązania problemu. Menedżerowie otrzymują kluczowe dane dotyczące każdego połączenia, w tym czas do rozwiązania problemu, problemy przeniesione na wyższy poziom kompetencji oraz liczbę połączeń w ramach jednej sprawy. Dzięki tym danym menedżerowie mogą identyfikować konkretne obszary, w których członkowie zespołu telefonicznego biura obsługi potrzebują więcej szkoleń, i szybko określić, czy spełniane są cele związane z wydajnością. Zapewniając alerty w czasie rzeczywistym, gdy wartości wskaźników KPI stają się niekorzystne, platforma MicroStrategy pomaga organizacjom zachować najwyższą wydajność. Dzięki aplikacjom mobilnym menedżerowie telefonicznych biur obsługi mogą otrzymywać potrzebne informacje, bez względu na to, gdzie przebywają i z jakiego urządzenia korzystają – nawet wtedy, gdy nie mają dostępu do Internetu.

Analityka dotycząca telefonicznych biur obsługi

Analiza i zgłaszanie rezerwacji

The Challenge

Firmy z branży hotelarskiej generują duże ilości danych i muszą stale z nich korzystać, aby skutecznie zarządzać rezerwacjami oraz orientować się w powiązanych trendach i potencjalnych problemach.

The Solution

Platforma MicroStrategy może w czasie rzeczywistym przetwarzać ogromne ilości danych z różnych systemów i przekształcać je w użyteczne informacje. Dzięki wydajnym narzędziom analitycznym dla przedsiębiorstw organizacje mogą skupić się na kluczowych obszarach procesu rezerwacji — określić stosunek rezerwacji do odwołanych rezerwacji, uzyskać informacje o odwołanych rezerwacjach pokoi, za które naliczona została kara, określić kluczowe wskaźniki dla średniej rezerwacji, dokładnie przeanalizować dane, aby odkryć czynniki i trendy związane z odwołanymi rezerwacjami oraz identyfikować potencjalne słabe punkty w polityce rezerwacji hotelu.

Analiza i zgłaszanie rezerwacji

Analiza konserwacji i napraw

The Challenge

Organizacje z branży hotelarskiej zarządzające tysiącami pokojów, urządzeń i muszą zmaksymalizować ich wykorzystanie i trwałość. Osoby podejmujące decyzje potrzebują narzędzi analitycznych, które pomogą im zoptymalizować wykorzystanie obiektów, wyposażenia i zasobów hotelu oraz zminimalizować koszty pracy, zagrożenia i niewygody klienta.

The Solution

Analityczne rozwiązania platformy Microstrategy pomagają firmom z branży hotelarskiej wydajnie zarządzać flotami pojazdów. Manadżerowie mogą analizować historie użytkowania i konserwacji w celu identyfikowania zasobów bardziej narażonych na usterki i podejmować czynne działania naprawcze. Przeprowadzanie regularnych prac konserwacyjnych obniża prawdopodobieństwo potrzeby poważnych napraw lub modernizacji zasobów — co przynosi firmie oszczędności czasu i zasobów. Dzięki danym w czasie rzeczywistym organizacje mogą reagować natychmiast, gdy użyteczne informacje stają się dostępne — wpływa to na przyspieszenie czasów reakcji, podniesienie produktywności oraz poprawienie obsługi klienta.

Analiza konserwacji i napraw

Cyfrowe klucze do pokoi

The Challenge

Ponieważ hotele zaciekle konkurują o klientów obytych z technologią, są stale zmuszone do wprowadzania innowacji. Spełnianie oczekiwań przy użyciu aplikacji na smartfony staje się coraz popularniejsze w całej branży. Umożliwiają one otwieranie drzwi, sterowanie sprzętem audio i wideo oraz regulację systemów w pomieszczeniach, takich jak termostaty.

The Solution

Pracownicy hotelowej recepcji mogą wysyłać gościom identyfikator Usher, który zostaje zapisany na smartfonie. Za pomocą tego cyfrowego identyfikatora można uzyskać bezpieczny dostęp do pokoju, siłowni, parkingu oraz sterować telewizorem i termostatem. Rozwiązanie Usher zapewnia organizacjom z branży hotelarskiej zaawansowane i elastyczne uwierzytelnianie wieloskładnikowe, obejmujące powiadomienia typu push, dane biometryczne, hasła jednorazowe, walidację bezpośrednią oraz czujniki zbliżeniowe Bluetooth. Gromadząc dane telemetryczne, Usher zapewnia niedostępny dotąd wgląd w zachowanie użytkowników i oferuje inteligentne funkcje przydatne w wielu systemach obiektu, umożliwiając hotelom optymalizację wykorzystania aktywów, poprawę produktywności, redukcję ryzyka i cyfrową transformację ich działalności biznesowej.

Wiodące firmy z branży hotelarskiej ufają MicroStrategy.

Czy chcesz wypróbować najpotężniejszą platformę analityczną?