Rozwiązania dla branży ubezpieczeniowej

Pojawienie się nowych kanałów dystrybucji na rynku ubezpieczeniowym doprowadziło do wyrównania cen wśród ubezpieczycieli. W odpowiedzi ubezpieczyciele muszą zacząć różnicować klientów w oparciu o różnorodność i jakość produktów oraz ofert usługowych. Dla firm ubezpieczeniowych niezbędne jest szybkie dostarczanie ofert cenowych i błyskawiczne przetwarzanie roszczeń przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem i przestrzeganiu wymogów prawnych. Inteligentne Przedsiębiorstwo wykorzystuje moc danych kluczowych do zrozumienia trendów i narażenia na ryzyko, do usprawnienia procesów i zapewnienia lepszej obsługi klienta.

Explore Solutions

Sprzedaż i dystrybucja

Zwiększ produktywność i wydajność zespołów ds. sprzedaży polis ubezpieczeniowych, zapewniając im natychmiastowy dostęp do kluczowych systemów i informacji.

Ocena ryzyka/zarządzanie projektem

Wykorzystaj wydajne narzędzia analityczne do zarządzania ryzykiem, portfolio, cenami i rezygnacjami klientów.

Analiza właściciela polisy

Lepsza obsługa i angażowanie klientów, budowanie lojalności i stymulowanie wzrostu przychodów.

Zarządzanie roszczeniami

Zapobiegaj oszustwom, zwiększ zadowolenie klientów i zadbaj o najwyższej jakości proces zarządzania roszczeniami

Analiza finansowa

Zoptymalizowanie zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa i procesem tworzenia sprawozdań finansowych oraz zapewnienie zarządowi stałego dostępu do kluczowych danych.

Zgodność i audyt

Lepsze zrozumienie działań i trendów związanych z audytem, kwestiami regulacyjnymi i ujawnianiem informacji

Marketing

Optymalizuj swoje działania w zakresie marketingu i oceniaj kampanie w czasie rzeczywistym.

Cyfrowy identyfikator pracownika

Bezpieczny dostęp do biur, systemów i wrażliwych informacji dzięki wykorzystaniu wieloczynnikowego uwierzytelniania dla smartfonów.

Zdalna weryfikacja tożsamości

Wykorzystaj możliwości zdalnej weryfikacji tożsamości aplikacji Usher, aby zapobiegać oszustwom polegającym na podawaniu się osób nieupoważnionych za właściciela polisy.

Sprzedaż i dystrybucja

The Challenge

Tradycyjne systemy sprzedaży i CRM zapewniają wyłącznie ułamek możliwości, których wymagają współczesne organizacje handlowe. Systemy te nie są wystarczające do obsługi potrzeb mobilnego zespołu ds. sprzedaży i nie zapewniają tego rodzaju dogłębnego wglądu w dane poszczególnych klientów lub potencjalnych klientów, który jest potrzebny dla wydajnej pracy sprzedawców.

The Solution

Kluczem do odniesienia sukcesu przez firmy z branży ubezpieczeniowej jest zapewnienie ich przedstawicielom handlowym informacji, których potrzebują do podejmowania szybkich, świadomych rekomendacji podczas rozmów z pośrednikami lub klientami. Platforma MicroStrategy zapewnia przedstawicielom handlowym z branży ubezpieczeniowej szybkie przeglądanie bazy klientów i analizowanie bieżących informacji związanych z cenami, wzorcami w zakupach, danymi demograficznymi, produktami, regionami itd. Treści multimedialne w obrębie aplikacji, takie jak prezentacje, broszury oraz filmy marketingowe i szkoleniowe, pomagają w skuteczniejszym prowadzeniu konwersacji z pośrednikami, klientami i manadżerami. Możliwość natychmiastowego przetwarzania mobilnych transakcji umożliwia przedstawicielom handlowym aktualizowanie informacji i prognoz dotyczących klienta, tworzenia ofert sprzedaży oraz rejestrowania informacji dotyczących spotkań, nawet jeśli nie mają dostępu do Internetu. Oznacza to, że mogą skupić się na obsłudze klienta, zamiast na pracach administracyjnych, które zabierają dużo czasu. Platforma MicroStrategy może być także użyta do zapewnienia kompleksowego obrazu działań dotyczących sprzedaży w obrębie kanałów dystrybucji — dzięki temu cała organizacja może współpracować i zwiększać zyski oraz zapewniać wyjątkową obsługę klienta.

Ocena ryzyka/zarządzanie projektem

The Challenge

Zadaniem agentów ubezpieczeniowych jest szybkie analizowanie ogromnych ilości danych w celu precyzyjnego prognozowania ryzyka i określenia poszczególnych poziomów cen oraz kwalifikacji do ubezpieczenia. Dokładność tych obliczeń jest kluczowym czynnikiem dla całkowitego sukcesu firmy ubezpieczeniowej. Jeśli obliczenia te nie są precyzyjne, firma ryzykuje zawyżeniem cen na tle rynku — zakładając zbyt wysokie ryzyko finansowe — lub doświadczeniem znacznych strat spowodowanych nieoczekiwanymi wypłatami roszczeń.

The Solution

Platforma MicroStrategy wyposaża agentów ubezpieczeniowych w zaawansowane narzędzia analityczne i łatwe w użyciu narzędzia wizualizacji, aby mogły one szybko analizować ogromne ilości danych z różnych źródeł oraz działać w oparciu o nie. Nasze wydajne narzędzia zapewniają agentom ubezpieczeniowym kompletny obraz informacji dotyczących historii kredytowej klienta, posiadanych dodatkowych polis ubezpieczeniowych, czynników ryzyka związanych z lokalizacją itp., aby pomóc im w precyzyjnej ocenie ryzyka i dostarczeniu bardziej świadomych rekomendacji w zakresie składek i ubezpieczenia. Agenci ubezpieczeniowi mogą użyć analityki predykcyjnej platformy MicroStrategy do dalszego usprawnienia swoich procesów oceny ryzyka oraz prognozowania rezygnacji klientów, a także wykorzystać analizę „co, jeśli”, aby zbadać potencjalny wpływ różnych czynników ryzyka na wynik oceny ryzyka związanego z daną osobą. Wyposażając agentów ubezpieczeniowych w narzędzia analityczne dla przedsiębiorstw, platforma MicroStrategy pomaga ubezpieczycielom zwiększyć produktywność i zyski oraz zmniejszyć ryzyko i straty.

Ocena ryzyka/zarządzanie projektem

Analiza właściciela polisy

The Challenge

Po sprzedaniu polisy ubezpieczyciele nieczęsto mają do czynienia z klientami, chyba że dana osoba składa roszczenie o odszkodowanie lub chce zrezygnować z usług. Zważywszy na ograniczone okazje do bezpośredniego spotkania z klientem, kluczem dla ubezpieczycieli jest maksymalne wykorzystanie każdej interakcji do budowania lojalności, zachęcenia klienta do dzielenia się dobrą opinią o firmie oraz do zwiększenia zysków.

The Solution

Platforma MicroStrategy przyspiesza analizę dużych ilości danych klientów dotyczących aktywności związanej z przeglądaniem stron internetowych, interakcji z biurami obsługi i mediami społecznościowymi, informacji demograficznych i zakupów polis. Ubezpieczyciele mogą uzyskać z tych danych cenny wgląd, który pomoże im w odpowiednim pogrupowaniu klientów w ramach programów marketingowych, przewidywaniu rezygnacji klientów z usług i personalizowaniu interakcji z właścicielami polis. Zapewniając lepszy obraz wskaźników dotyczących telefonicznego biura obsługi, takich jak czasy oczekiwania, jakość i długość rozmów oraz zadowolenie klientów, platforma MicroStrategy pomaga ubezpieczycielom doskonalić swoje strategie w zakresie działalności, obsługi klienta i sprzedaży. Platforma MicroStrategy umożliwia ubezpieczycielom tworzenie aktywnej relacji z klientem, tak aby mogli w pełni wykorzystać każdą interakcję, budować lojalność i zwiększać zyski. 

Zarządzanie roszczeniami

The Challenge

Proces zarządzania roszczeniami wiąże się zazwyczaj z najwyższymi dla ubezpieczyciela wydatkami, tak więc wydajne monitorowanie i zarządzanie procesem, oraz związanymi z nim płatnościami, jest krytycznym czynnikiem przy określeniu długoterminowego wzrostu i zyskowności.

The Solution

Platforma MicroStrategy zapewnia likwidatorom dostęp do krytycznych danych, takich jak informacje o polisie, raporty policyjne i informacje medyczne, za pomocą aplikacji mobilnych. Likwidatorzy mają możliwość bezpośredniego wprowadzania zdjęć lub uwag dotyczących wypadków, warsztatów naprawczych lub innych istotnych lokalizacji. Personel biurowy obsługujący roszczenia może używać platformy MicroStrategy do analizowania w czasie rzeczywistym miar roszczeń związanych ze stratami, narażeniem na ryzyko, uzyskanymi składkami, odzyskanymi kwotami, częstością, istotnością i innymi czynnikami. Nasze aplikacje zapewniają ubezpieczycielom natychmiastowy wgląd w bieżące i zamknięte roszczenia i funkcje, wydatki prawne, obsługę klienta oraz potencjalnie nieuczciwe działania.  Platforma MicroStrategy pomaga firmom ubezpieczeniowym zapobiegać oszustwom, optymalizować ugody oraz zwiększać zadowolenie klientów za pomocą bardziej wydajnego procesu przetwarzania roszczeń i szybszych, dokładniejszych wypłat.

Analiza finansowa

The Challenge

Firmy ubezpieczeniowe są najczęściej zmuszone do korzystania z różnych narzędzi do tworzenia raportów z wynikami analiz finansowych. To, czego potrzebują, to jedno zintegrowane narzędzie do sprawozdawczości finansowej, które jest bezpieczne, spójne i przystosowane do obsługi dużych, złożonych zbiorów danych.

The Solution

Niezależnie od tego, czy ubezpieczyciel koncentruje się na usługach dla osób prywatnych, przedsiębiorstw, czy też na reasekuracji, terminowe, dokładne informacje finansowe mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia sukcesu. Aplikacje MicroStrategy pomagają w zapewnieniu organizacjom wglądu niezbędnego do skutecznego radzenia sobie z codziennymi zadaniami, podejmowania lepszych decyzji i efektywnej współpracy pomiędzy pracownikami. Aplikacje MicroStrategy do sprawozdawczości finansowej integrują dane z wielu różnych źródeł, aby umożliwić użytkownikom bezproblemowy dostęp do kluczowych informacji finansowych związanych z zyskami i stratami, wypłacalnością, ryzykiem, roszczeniami i wydatkami. MicroStrategy zapewnia użytkownikom bezpieczny i spersonalizowany wgląd w informacje finansowe, które są najbardziej istotne dla ich roli w organizacji. Ubezpieczyciele mogą również wdrożyć aplikacje mobilne MicroStrategy dla swoich manadżerów i członków zarządu, aby zapewnić im natychmiastowy wgląd w wyniki finansowe. Te bezpieczne aplikacje pomagają zapewnić integralność danych, zmniejszyć koszty, zastępując papierowe segregatory i oszczędzić czas wewnętrznemu zespołowi ubezpieczyciela zajmującemu się sprawozdawczością.

Analiza finansowa

Zgodność i audyt

The Challenge

W ostatnich latach otoczenie prawne dla ubezpieczycieli staje się coraz bardziej złożone. Wewnętrzne struktury sprawozdawcze w wielu zakładach ubezpieczeń z trudem nadążają za rosnącymi wymogami w zakresie zapewnienia zgodności ze złożonymi regulacjami dotyczącymi SOX, MAR, Solvency II i innych.

The Solution

MicroStrategy dostarcza ubezpieczycielom rozwiązanie z zakresu analityki przedsiębiorstwa, które umożliwia im bardziej efektywne zarządzanie procesami dotyczącymi ładu korporacyjnego, ryzyka, zgodności z przepisami i audytu. Nasze rozwiązanie integruje dane z różnych źródeł przedsiębiorstwa i zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w dane, których firmy ubezpieczeniowe potrzebują, aby zapewnić zgodność z przepisami. Organizacje mogą tworzyć kompleksowe dashboardy zgodności, na których natychmiast widać problematyczne obszary. Nasze narzędzie do eksploracji danych umożliwia grupom ds. zgodności i audytu szybką i łatwą analizę danych na temat podejrzanych zachowań, a alarmy oparte na progach mogą być wbudowane w aplikacje, aby natychmiast zwrócić uwagę na ryzykowne zachowania lub niezgodne ze wzorcem. Zapewniając bardziej całościowy obraz ryzyka organizacyjnego, MicroStrategy pomaga ubezpieczycielom zarządzać wymogami regulacyjnymi i dotyczącymi ujawniania danych w sprawny i spójny sposób.

Zgodność i audyt

Marketing

The Challenge

Gdy konsumenci planują kupić ubezpieczenie, spodziewają się czegoś więcej niż tylko polisy — oczekują, że ubezpieczyciel zapewni im niematerialne korzyści, takie jak bezpieczeństwo i spokój ducha. Dla ubezpieczycieli marketing jest świetnym sposobem na wyróżnienie się na tle konkurencji oraz dostarczenie klientowi nienamacalnych korzyści związanych z ich produktami. Ale osiągnąć sukces, ubezpieczyciele potrzebują sposobu na mierzenie i śledzenie skuteczności swoich działań w zakresie marketingu oraz kampanii.  

The Solution

Platforma MicroStrategy zapewnia ubezpieczycielom analitykę w czasie rzeczywistym, która umożliwia zoptymalizowanie wydatków na marketing i zwiększenie skuteczności kampanii. Sieciowe blogi śledzące zachowania w zakresie przeglądania stron, historie zakupów, opinie klientów lub różne dane z mediów społecznościowych — platforma MicroStrategy może uzyskać dostęp do danych z wielu źródeł i udostępnić je w ramach jednego dashboardu. Dzięki dostępowi do wydajnych wizualizacji, funkcji mapowania i eksploracji danych profesjonaliści z zakresu marketingu mogą analizować dane i lepiej zrozumieć trendy. Ten wartościowy wgląd w różne aspekty biznesu pomaga profesjonalistom z zakresu ubezpieczeń lepiej określić rynki docelowe i dopracować komunikację. Nasze rozwiązanie analityczne zapewnia także wgląd w czasie rzeczywistym w kluczowe wskaźniki dotyczące marketingu, takie jak współczynnik otwierania wiadomości e-mail, odtworzenia filmów oraz liczba klientów pozyskanych za pomocą stron internetowych. Wiedza ta umożliwia ubezpieczycielom elastyczne dostosowywanie działań w zakresie marketingu w celu zwiększenia skuteczności kampanii.

Marketing

Cyfrowy identyfikator pracownika

The Challenge

Tradycyjnie ubezpieczyciele używali oddzielnych rodzajów danych uwierzytelniania do kontrolowania dostępu pracownika do biur i systemów IT przedsiębiorstwa – prowadziło to do rozbitego podejścia do zarządzania tożsamością oraz kontroli dostępu. Organizacje potrzebują sposobu na wdrożenie pojedynczego rodzaju danych uwierzytelniania, które mogą zapewnić bezpieczny i łatwy dostęp do biur i wrażliwej infrastruktury IT. Zapewnienie przedsiębiorstwu tego rodzaju dostępu i uwierzytelniania jest kluczem do uniknięcia wycieków danych oraz poprawienia produktywności pracowników i łącznej całkowitej obsługi klienta końcowego.

The Solution

Identyfikatory cyfrowe aplikacji Usher zapewniają autoryzowanym pracownikom bezpieczny i łatwy dostęp za pomocą smartfonów do biur korporacji i filii oraz kluczowych systemów informacyjnych. Dzięki aplikacji Usher instytucje ubezpieczeniowe dostają różne opcje ochrony informacji przedsiębiorstwa za pomocą silnych i elastycznych narzędzi uwierzytelniania wieloczynnikowego, w tym powiadomień push, biometrii, haseł jednorazowych, potwierdzania twarzą w twarz oraz technologii Bluetooth. Aplikacja Usher pomaga zapewnić wgląd w zachowania użytkowników oraz użyteczne informacje w obrębie wielu systemów przedsiębiorstwa – pozwala to organizacjom ubezpieczeniowym na zoptymalizowanie zużycia zasobów, poprawienie produktywności, ograniczenie ryzyka oraz cyfrowe przekształcenie działalności firmy.

Cyfrowy identyfikator pracownika

Zdalna weryfikacja tożsamości

The Challenge

Liczba oszustw związanych z telefonicznymi biurami obsługi wzrosła od roku 2013 o zatrważające 45%. Oszuści starają się wyłudzić dostęp do funduszy lub kluczowych zasobów, takich jak pieniądze, towary lub informacje zastrzeżone. Wiele firm, w szczególności z sektora finansowego i ubezpieczeniowego, padło ofiarą oszustów stosujących zabiegi z zakresu inżynierii socjalnej, którzy przeprowadzali swoje ataki, dzwoniąc pod numer biura obsługi. Ataki te polegają na wyłudzaniu informacji przez Internet i pocztę e-mail — przestępcy usiłują zdobyć dane osobowe, takie jak nazwy użytkowników, hasła i dane karty kredytowej, podszywając się pod zaufane podmioty.

The Solution

Aplikacja Usher pomaga zapobiegać oszustwom dotyczącym konsumentów dzięki bezpiecznej, zdalnej metodzie uwierzytelniania. Pracownicy telefonicznych biur obsługi firm ubezpieczeniowych mogą potwierdzić tożsamość dzwoniącego klienta za pomocą kodów jednorazowych Usher lub powiadomień push, korzystając z aplikacji na smartfony. Dzięki aplikacji Usher pracownicy biura obsługi mogą także zaoferować alternatywy dla używania hasła, takie jak kody QR, do uzyskania dostępu do wrażliwych aplikacji i informacji klienta. Rozwiązanie Usher zapewnia organizacjom możliwe do konfigurowania i wygodne uwierzytelnianie wieloskładnikowe, obejmujące powiadomienia typu push, dane biometryczne, hasła jednorazowe, walidację bezpośrednią oraz czujniki zbliżeniowe Bluetooth.

Zdalna weryfikacja tożsamości

Czołowe firmy ubezpieczeniowe ufają MicroStrategy.

Czy chcesz wypróbować najpotężniejszą platformę analityczną?