Rozwiązania dla produkcji i CPG (produkty pakowane dla konsumenta)

Globalizacja produkcji znacznie obniża koszty produkcji. Firmy z sektora produkcyjnego stoją przed wyzwaniem usprawnienia produktywności w obszarach, które są już względnie wydajne. Ponadto świadczenie usług posprzedażowych (instalacja, konserwacja, naprawy, rozszerzone gwarancje lub części zamienne) oznacza, że firmy mają więcej systemów wymagających zarządzania oraz stale rosnące zasoby informacji do przeanalizowania. Klienci są także lepiej poinformowani w zakresie wydajności i cen produktów — mają w wyniku tego zwiększone oczekiwania i wymagania. Aby im sprostać, Inteligentne Przedsiębiorstwo musi zwrócić się w kierunku analityki danych i nowych technologii.

Zamówienia i przesyłki

Aplikacje do przygotowywania sprawozdań i kart ocen, które umożliwiają manadżerom ds. działalności monitorowanie faktycznych terminów wypełniania zamówień klienta w obrębie centrów sprzedaży i dystrybucji.

Zarządzanie kosztami

Zapewnienie dogłębnej analizy kosztów w wielu źródłach, aby pomóc osobom zarządzającym łańcuchem dostaw śledzić koszty materiałów i produkcji na wielu poziomach informacyjnych.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Zapewnij kompleksowe sprawozdania i alerty w czasie rzeczywistym, które pomogą producentom identyfikować problemy z wydajnością i redukować wąskie gardła na linii produkcyjnej.

Analiza operacyjna i finansowa

Zapewnij producentom możliwość śledzenia kosztów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji w celu zwiększenia zysków i wydajności.

Zarządzanie finansami

Aplikacje z zakresu zarządzania finansami używają wydajnych narzędzi do analizowania informacji pochodzących z wielu źródeł, ustawiania celów związanych z wydajnością i tworzenia złożonych modeli zyskowności i modeli finansowych.

Analiza sprzedaży i marketingu

Przyspiesz czas realizacji ofert i zamówień, monitorując faktyczne czasy pozyskiwania nowych klientów, egzekwując reguły firmowe, wprowadzając czynniki zwiększające precyzję i szukając okazji do sprzedaży wiązanej/sprzedaży produktów towarzyszących.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Aplikacje do zarządzania łańcuchami dostaw przeprowadzają testy porównawcze dystrybutorów, regionów i lokalizacji, aby zwiększyć skupienie na celach i wskaźnikach, nagradzać dobrą wydajność i pomóc firmom mającym problemy z wydajnością.

Cyfrowe identyfikatory dla przedsiębiorstw

Identyfikatory cyfrowe dla przedsiębiorstw zapewniają bezpieczny dostęp do systemów informatycznych i obiektów dzięki identyfikatorom cyfrowym zapisywanym na smartfonach.

Zamówienia i przesyłki

The Challenge

W roku 2013 firmy z sektora produkcyjnego były odpowiedzialne za ponad 60,6% towarów eksportowanych z terenu USA.* Eksportowanie produktów wiąże się z generowaniem ogromnych ilości danych, tak więc do zachowania konkurencyjnej pozycji producenci potrzebują możliwości łączenia, analizowania i używania tych informacji.

The Solution

Platforma MicroStrategy pomaga producentom zarządzać sieciami zaopatrzeniowymi i dystrybucyjnymi oraz uzyskać lepszy obraz zamówień. Analizując dane, producenci mogą w wydajny sposób zarządzać zapasami materiałów i dostarczać produkty na czas. Karty ocen szybko zapewniają manadżerom ds. dystrybucji obraz sytuacji i pomagają poprawić wydajność, obniżyć koszty oraz zminimalizować ryzyko. Dostosowane sprawozdania zawierają wskaźniki KPI oraz porównania w czasie rzeczywistym, np. które dostawy zostały już wysłane z centrów dystrybucji. Analityka predykcyjna umożliwia producentom zbilansowanie podaży za pomocą hipotetycznych scenariuszy oraz prognozowanie zapotrzebowania w oparciu o historyczne informacje i trendy. Intuicyjne i estetyczne dashboardy umożliwiają manadżerom produkcji szybkie podejmowanie decyzji w celu skrócenia czasów odbioru, przetwarzania i wypełniania zamówień — prowadzi to do zwiększonego zadowolenia klienta.

Zamówienia i przesyłki

Zarządzanie kosztami

The Challenge

Światowy handel wyrobami przemysłowymi zwiększył się od roku 2000 ponad dwukrotnie – z 4,8 do 12,2 bln USD.* Sama wielkość rynku wymaga, aby producenci mogli dzielić dane w celu podejmowania opłacalnych decyzji.

The Solution

Program MicroStrategy pomaga producentom zachować swój status w coraz bardziej konkurencyjnym i zglobalizowanym przemyśle. Ułatwiamy dostęp do danych i raportów w czasie rzeczywistym oraz powiadomień mobilnych opartych na alertach. Dzięki MicroStrategy Mobile kierownicy produkcji mogą w każdej chwili wykonać analizę kosztów, śledzić materiały w dowolnym miejscu i rozważyć alternatywne scenariusze mające wpływ na produkcję – wszystko z poziomu telefonu lub tabletu. Możliwość wycofania zamówień, sprawdzania stanu magazynowego i przechwytywania podpisów zapewnia sprawny i wydajny proces zatwierdzania. Ponadto spersonalizowane raporty dotyczące kosztów, oparte na profilu bezpieczeństwa użytkownika, są automatycznie dostarczane w celu wyświetlenia odpowiednich informacji w odpowiednim czasie. Dane z różnych źródeł można filtrować na jednej stronie karty wyników, a użytkownik może szczegółowo analizować dane lub przeglądać je obok siebie w celu porównania kosztów produkcji. MicroStrategy pomaga producentom przetwarzać dane w celu ułatwienia podejmowania decyzji dotyczących efektywności kosztowej.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

The Challenge

Zapewnienie wydajności linii produkcyjnej wymaga monitorowania i śledzenia w czasie rzeczywistym. Producenci muszą być zdolni do natychmiastowego reagowania na alerty dotyczące zakłóceń produkcji lub jakości produktów.

The Solution

Platforma MicroStrategy, w ramach sprawozdań w czasie rzeczywistym i kompleksowej analityki mobilnej, zapewnia rozwiązania, które umożliwiają producentom wykorzystanie ich rosnących zbiorów danych. Zapewniając organizacjom możliwość monitorowania i śledzenia danych dotyczących produkcji i jakości, platforma MicroStrategy pomaga identyfikować wąskie gardła i dbać o wysoki poziom kontroli jakości. Alerty wyzwalane za pomocą wartości progowych pozwalają kluczowemu personelowi szybko identyfikować potencjalne problemy, takie jak ekstremalne warunki pogodowe lub wzrost temperatury w magazynie. Przesyłaj powiadomienia push do kluczowych graczy za pomocą aplikacji platformy MicroStrategy Mobile i umożliwiaj im podejmowanie natychmiastowych działań, gdy dojdzie do takich sytuacji. Dzięki funkcji odświeżania możliwe jest udostępnianie najaktualniejszej wersji sprawozdań dotyczących potrzeb przedsiębiorstwa — pracownicy linii produkcyjnej będą mieć najświeższe informacje.

Monitorowanie w czasie rzeczywistym

Analiza operacyjna i finansowa

The Challenge

Pracownicy produkcji są dzisiaj ponad 2,5-krotnie bardziej produktywni niż w roku 1987.* Jak bardzo można jeszcze zwiększyć wydajność procesu produkcyjnego za pomocą tradycyjnych metod?

The Solution

Platforma MicroStrategy zapewnia producentom wydajną, zaawansowaną analitykę ułatwiającą znalezienie w każdej fazie cyklu biznesowego obszarów, w których można zwiększyć zyski z produkcji. Usprawniaj produkcję, skaluj rozwiązania i lepiej koordynuj komunikację, dbając jednocześnie o jakość swoich produktów. Zagłębiając się w dane, użytkownicy mogą zwizualizować sposób, w jaki podjęte inicjatywy wpływają na inne aspekty procesu produkcji. Dzięki zunifikowanej platformie MicroStrategy możliwe jest pokazanie sposobu, w jaki zmiany w zakresie budżetu, kosztów pracy, materiałów lub zapasów wpłynęłyby na działalność. Użytkownicy mogą tworzyć niestandardowe dashboardy, aby inne osoby miały wgląd wyłącznie w informacje istotne dla ich profilu bezpieczeństwa. Ponadto możliwa jest integracja z programami statystycznymi open source i niezależnych producentów w celu wykorzystania zaawansowanych funkcji i możliwości produktów.

Analiza operacyjna i finansowa

Zarządzanie finansami

The Challenge

Globalny łańcuch zaopatrzeniowy wymaga złożonego modelu zarządzania finansami. Dzisiejsi producenci muszą posiadać zdolność do analizowania danych z różnych źródeł i przeprowadzania symulacji w celu stworzenia modelu wpływu zmiennych kosztów (paliwo, praca) na łączne wyniki finansowe.

The Solution

Platforma MicroStrategy zapewnia zintegrowaną architekturę, która umożliwia producentom analizowanie informacji księgowych i finansowych z wielu źródeł. Informacje mogą być przeglądane w formie jednostronicowych sprawozdań łączących różne dane, które dają użytkownikom możliwość dokładnego przeanalizowania danych i uzyskania dostępu do szczegółowych zapisów i danych finansowych. Dostosowane i łatwe do przyswojenia sprawozdania pokazują transakcje oraz związane z nimi dochody i wydatki w czasie rzeczywistym. Użytkownicy mogą analizować sprawozdania finansowe, takich jak koszt wyprodukowanych towarów na podstawie informacji o zużytych materiałach, godzinach pracy fabryki, kosztach związanych z produkcją oraz produkcji w toku. Ponadto można korzystać z zaawansowanej analityki do obliczania współczynników sprawozdań finansowych w celu określenia hipotetycznych wyników przy innych scenariuszach. Na przykład: czy bieżące zasoby są wystarczające do opłacenia teoretycznych przyszłych zobowiązań? Funkcje te dają producentom możliwość lepszego zarządzania zasobami, zobowiązaniami, kapitałem, dochodami i wydatkami.

Zarządzanie finansami

Analiza sprzedaży i marketingu

The Challenge

Zespoły ds. sprzedaży potrzebują dostępu do najnowszych danych i materiałów, aby móc przeprowadzać skuteczne sprzedaże.

The Solution

Platforma MicroStrategy może usprawnić proces sprzedaży, wyposażając producentów w narzędzia, których potrzebują do zwiększenia produktywności i sprzedaży. Platforma MicroStrategy Mobile może pomóc w uproszczeniu elementów cykli sprzedaży (takich jak wysokiej jakości katalogi lub realizacja zamówień) i wyposażyć każdego przedstawiciela sprzedaży lub produkcji w informacje, których potrzebują do osiągnięcia optymalnej produktywności. Platforma MicroStrategy łączy dane z różnych systemów w ramach jednolitych aplikacji i dashboardów. Dane punktu sprzedaży mogą być połączone z danymi dotyczącymi CRM w celu tworzenia sprawozdań na temat popularnych kodów SKU. Platforma MicroStrategy Mobile pomaga Twoim sprzedawcom skrócić długotrwały proces „od oferty do zamówienia” za pomocą możliwości trybu write-back, kontroli zapasów oraz przechwytywania podpisów — dzięki temu składanie zamówień jest szybkie i wydajne. Dzięki funkcjom mobilnym, takim jak GPS, platforma MicroStrategy umożliwia optymalizowanie tras sprzedaży. Na przykład: przedstawiciele mogą wyszukać pięciu najbardziej wartościowych klientów w danym obszarze, aby zoptymalizować harmonogram pod ich kątem. Możliwość dostarczenia właściwych informacji właściwej osobie w odpowiednim czasie i miejscu pozwala przedstawicielom handlowym skutecznie i wydajnie wykorzystać okazję do sprzedaży.

Analiza sprzedaży i marketingu

Zarządzanie łańcuchem dostaw

The Challenge

Dzięki rozległym i kompleksowym łańcuchom dostaw producenci muszą zarządzać ogromnymi ilościami informacji, aby optymalizować wartość każdego dostawcy w obrębie sieci.

The Solution

Platforma MicroStrategy umożliwia producentom codzienne ocenianie wydajności producentów, aby skuteczniej negocjować ceny, gwarantować dostawy na czas i utrzymywać wysokie standardy jakości w obrębie łańcuchów dostaw i wzrastającej złożoności. Platforma MicroStrategy zapewnia dogłębną analizę, która umożliwia producentom identyfikowanie zmian w popycie i podaży oraz monitorowania kosztów transportu. Ponadto producenci mogą zwiększyć wydajność i skuteczność swoich łańcuchów dostaw, poprawiając współczynniki idealnej realizacji zamówień oraz jakość, nie wychodząc poza ramy budżetu. Na przykład, producenci mogą identyfikować obszary bardziej ekonomicznej działalności za pomocą kart wyników, które pokazują ilość odchyłek w stosunku do standardów Six Sigma. Narzędzia z zakresu analityki predykcyjnej platformy MicroStrategy umożliwiają użytkownikom zbilansowanie popytu/podaży za pomocą hipotetycznych scenariuszy oraz prognozowanie dostaw w oparciu o historyczne informacje i trendy. Platforma MicroStrategy może poprawić wydajność wszystkich obszarów procesów opartych na modelu referencyjnym łańcucha dostaw za pomocą analityki predykcyjnej, która pomaga planować bilans popytu/podaży, usług dystrybucji dla terminowych dostaw.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Cyfrowe identyfikatory dla przedsiębiorstw

The Challenge

Globalizacja i cyfryzacja przemysłu wytwórczego sprawia, że coraz większy nacisk jest kładziony na wprowadzanie systemów zarządzania wieloma zakładami, bezpieczny dostęp do partnerów w łańcuchu dostaw oraz zapewnienie tymczasowego dostępu do obiektów i systemów informatycznych.

The Solution

Rozwiązanie Usher umożliwia organizacjom bezproblemową kontrolę dostępu do fizycznych lokalizacji, takich jak magazyny, fabryki i biura. Rozwiązanie Usher kontroluje również dostęp do poufnych, cyfrowych informacji, a każdy pracownik otrzymuje bezpieczny identyfikator za pośrednictwem smartfona. Dzięki rozwiązaniu Usher pracownicy mogą otwierać drzwi i bramy, po prostu podchodząc do nich lub naciskając odpowiedni przycisk na ekranie swojego smartfona. Rozwiązanie Usher zapewnia organizacjom wysoce konfigurowalne i wygodne uwierzytelnianie wieloskładnikowe, obejmujące powiadomienia typu push, dane biometryczne, hasła jednorazowe, walidację bezpośrednią oraz czujniki zbliżeniowe Bluetooth. Jest kompatybilny z istniejącymi systemami i integruje się z aplikacjami mobilnymi za pomocą interfejsów API. Ponadto rozwiązanie Usher generuje dane lokalizacyjne w czasie rzeczywistym dotyczące wszystkich pracowników, co pozwala manadżerom zobaczyć, gdzie ich zespoły pracują, aby ostatecznie poprawić współpracę i komunikację.

Cyfrowe identyfikatory dla przedsiębiorstw

Czołowe firmy z sektora produkcji i CPG ufają MicroStrategy.

Czy chcesz wypróbować najpotężniejszą platformę analityczną?