Rozwiązania dla władz samorządowych

54% populacji świata żyje na obszarach miejskich. Samorządy miast i władze lokalne na całym globie stoją w obliczu ogromnego wyzwania — zapewnienia najlepszych możliwych usług publicznych dla swoich obywateli w ramach rocznego budżetu. Gminy muszą koordynować i dostarczać setki usług, których oczekują obywatele i firmy, takich jak publiczny dostęp do wody i energii, transport publiczny, publiczna edukacja, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo publiczne, służby ratownicze, usługi sanitarne, utrzymanie dróg, itd. Ponadto samorządy i władze lokalne muszą utrzymywać i optymalizować infrastrukturę, stanowiącą fundament dla usług publicznych, w tym budynki publiczne, szkoły, lotniska, floty pojazdów, mosty, drogi, tamy i inne. Inteligentne Przedsiębiorstwo jest w stanie nadążyć za tym zapotrzebowaniem, wykorzystując analitykę danych i nowe technologie.

Rozwój ekonomiczny

Zapewnia urzędnikom możliwość monitorowania ruchu drogowego oraz wzorców transportu publicznego, aby zmniejszyć liczbę wąskich gardeł w godzinach szczytu.

Bezpieczeństwo publiczne

Identyfikuje jurysdykcje, w których przestępczość przekracza historyczne normy — umożliwia to władzom czynne rozmieszczanie sił w tych obszarach.

Wydajność agencji

Pozwól agencjom i liderom wydziałów uzyskać natychmiastowy dostęp do wskaźników KPI dotyczących wydatków, produktywności i zadowolenia mieszkańców, aby zapewnić odpowiednią jakość usług.

Licencje i kontrole

Usprawnij pracę audytorów i inspektorów za pomocą transakcyjnych aplikacji mobilnych, które umożliwiają im pracę w terenie.

Planowanie nauczania

Pozwól liderom edukacji i obywatelom oceniać wydajność szkół zarówno na danym obszarze jak i w indywidualnie, aby zagwarantować uczniom najlepsze doświadczenia.

Zarządzanie zdrowiem publicznym

Zapewnij władzom odpowiedzialnym za służbę zdrowia możliwość analizowania danych dotyczących chronicznych problemów zdrowotnych i czynnego reagowania na trendy w obrębie konkretnych obszarów geograficznych — pozwoli to zapewnić odpowiednią jakość opieki w obrębie wszystkich jurysdykcji.

Transport publiczny

Aplikacja mobilna, która zapewnia wskaźniki KPI dla wszystkich aspektów działalności publicznych lotnisk, stacji kolejowych lub innych systemów transportu.

Zarządzanie flotą

Pomóż agencjom posiadającym duże floty pojazdów w lepszym zarządzaniu kosztami paliwa, monitorowaniu zachowania kierowców i czynnego planowania konserwacji pojazdów w celu uniknięcia przestojów.

Optymalizacja infrastruktury

Aplikacja do eksploracji inicjatyw społecznych, która pozwala obywatelom i urzędnikom sprawdzanie stanu i postępów inicjatyw związanych z systemami i usługami miejskimi.

Cyfrowy identyfikator personelu

Cyfrowe identyfikatory personelu mogą być wydawane pracownikom rządowym w celu blokowania dostępu do budynków komunalnych, ograniczania dostępu do wrażliwych systemów informacyjnych oraz skuteczniejszego monitorowania aktywności na terenie obiektu.

Identyfikator usług eGovernment

Identyfikatory usług eGovernment, rozdysponowane w obrębie samorządów lokalnych, mogą zapewnić obywatelom i firmom możliwość wygodnego, bezpiecznego i samodzielnego dostępu do usług komunalnych.

Rozwój ekonomiczny

The Challenge

Wraz z rozrastaniem się miast zwiększają się problemy związane korkami oraz zatłoczeniem środków transportu publicznego. Organy odpowiedzialne za transport miejski potrzebują sposobu na gromadzenie danych dotyczących systemów autostradowych i tranzytowych, aby móc podejmować decyzje oparte na wiedzy, które pomogą zoptymalizować zużycie zasobów oraz zapobiegną frustracji i obniżeniu produktywności związanej z przeludnieniem.

The Solution

Przyszłość transportu publicznego polega na analizie danych typu big data. Informacje te mają moc zrewolucjonizowania sposobu życia ludzi i poruszania się w obrębie miast. Na autostradach znajdują się kamery i czujniki gromadzące informacje o rejestracjach i liczbie samochodów. Dzięki platformie MicroStrategy Analytics analitycy z dziedziny transportu mogą używać tych danych do tworzenia map zagęszczenia ruchu w czasie rzeczywistym, które pomogą w badaniu natężenia i wzorców ruchu. Mogą oni następnie opracowywać rozwiązania, które pomogą zmniejszyć zatłoczenie autostrad, takie jak wydłużenie czasu na pasie dla pojazdów z wieloma pasażerami o dodatkową godzinę, tworzenie pasów szybkiego ruchu lub wprowadzanie korzyści za programy carpoolingowe. Platforma MicroStrategy ułatwia analizowanie danych z kart transportu publicznego. Urzędnicy odpowiedzialni za kwestie transportowe mogą rozpoznawać w czasie rzeczywistym wzorce i zachowania pasażerów według przystanków i czasu, używając filtrów i wartości progowych. Ten rodzaj analizy umożliwia podejmowanie decyzji opartych na danych, które poprawiają doświadczenia pasażerów przez optymalizację liczby pojazdów i zapewnienie większej liczby osób obsługujących popularne linie.

Rozwój ekonomiczny

Bezpieczeństwo publiczne

The Challenge

Wiele miejskich wydziałów policji doświadczyło cięć w budżetach i redukcji personelu, potrzebują więc wydajnych narzędzi analitycznych, które pomogą im w najlepszym wykorzystaniu swoich ograniczonych zasobów.

The Solution

Platforma MicroStrategy umożliwia wydziałom bezpieczeństwa publicznego używanie zaawansowanych narzędzi analitycznych oraz narzędzi modelowania predykcyjnego w celu zestawiania bieżących i historycznych danych z informacjami z innych publicznych źródeł. Wydziały mogą oceniać prawdopodobieństwo zwiększenia się ilości przestępstw w oparciu o sektor, sezon, wydarzenia publiczne lub inne czynniki oraz dynamicznie dostosowywać działania. Na tym dashboardzie przedstawiono współczynniki przestępstw, które nie odpowiadają historycznym wartościom średnim z ostatnich 5 lat. Dowódcy mogą dogłębnie przeanalizować te zdarzenia według sektora i czasu zdarzenia, aby określić bardziej aktywne metody reakcji.

Bezpieczeństwo publiczne

Wydajność agencji

The Challenge

Miejskie agencje i wydziały mają narzucone ścisłe ograniczenia finansowe, nadzorują rozproszone zespoły pracowników i są obiektem stałej kontroli publicznej. Liderzy potrzebują dostępu do informacji w czasie rzeczywistym, tak aby zagwarantować osiągalność celów agencji na czas i w ramach budżetu.

The Solution

Aplikacje mobilne MicroStrategy stwarzają liderom agencji i instytucji możliwość wglądu w czasie rzeczywistym we wszystkie aspekty działalności ich organizacji. Dzięki natychmiastowemu dostępowi do szczegółowych analiz budżetów oraz przepływów gotówki, bieżących wskaźników KPI dotyczących wydajności każdej instytucji, a także historycznych testów porównawczych, urzędnicy mogą identyfikować potencjalne problemy i podejmować natychmiastowe działania w celu dokonania usprawnień.

Wydajność agencji

Licencje i kontrole

The Challenge

W wielu gminach realizacja projektów konstrukcyjnych, otwarcia placówek i wprowadzanie innych inicjatyw są hamowane w wyniku niewydajnych procedur kontroli i wydawania licencji. Opóźnienia te mają negatywny wpływ na dochody lokalnych firm oraz zadowolenie obywateli.

The Solution

Dzięki aplikacjom MicroStrategy Mobile audytorzy i inspektorzy mogą zwiększyć wydajność, wyeliminować papierową dokumentację i zmniejszyć opóźnienia wynikające z biurokracji. Aplikacje te przekazują narzędzia analityczne i możliwości transakcyjne w czasie rzeczywistym bezpośrednio w ręce inspektorów, którzy dzięki temu mogą podejmować natychmiastowe działania niezależnie od swojej lokalizacji. Podczas odwiedzin na budowach, w firmach, restauracjach i innych placówkach inspektorzy mogą przeprowadzać ankiety online, przesyłać zdjęcia i wydawać licencje oraz zezwolenia na miejscu — usprawniając w ten sposób procesy wydawania zezwoleń. Inspektorzy mogą także oceniać swoją własną wydajność i porównywać ją ze wskaźnikami wydziału, składając sprawozdania dotyczące danych, takich jak czas oczekiwania klientów, wydane zezwolenia oraz kontrole do wykonania.

Licencje i kontrole

Planowanie nauczania

The Challenge

Ankieta przeprowadzona w 50 średnich i dużych miastach w USA ujawniła, że jeden na czterech uczniów nie kończy szkoły średniej w ciągu czterech lat. Systemy szkolnictwa muszą gwarantować odpowiednie przygotowanie uczniów do odniesienia sukcesu.

The Solution

Jakość edukacji ma wysoki priorytet dla każdej społeczności. Rozwiązania MicroStrategy zapewniają liderom edukacji dogłębny wgląd w wyniki uczniów i nauczycieli na poziomie klasy, szkoły i okręgu. Analizując dane dotyczące wyników uczniów w odniesieniu do norm historycznych i punktów odniesienia dla gmin, specjaliści z zakresu edukacji mogą identyfikować obszary geograficzne lub poszczególne szkoły, które wymagają uwagi, a następnie podejmować odpowiednie działania zaradcze, takie jak dostosowanie liczby uczniów do nauczycieli. Ten przykładowy dashboard przedstawia możliwość osadzenia dzięki MicroStrategy narzędzi analitycznych w obrębie treści internetowych w celu utworzenia markowych, interaktywnych i dostępnych dla każdego stron internetowych – co znacznie poprawia przejrzystość agencji rządowych.

Planowanie nauczania

Zarządzanie zdrowiem publicznym

The Challenge

W latach 1970–2010 liczba szpitali w 52 dużych miastach w USA spadła o 46%. Gminy potrzebują narzędzi analitycznych, które pomogą ocenić stan zdrowia populacji i odkryć zaniedbane obszary.

The Solution

Platforma MicroStrategy pomaga miejscowym liderom monitorować i analizować trendy w zakresie zdrowia populacji w ich jurysdykcjach dzięki dostępowi do dokładnych i bieżących zbiorów danych dotyczących zdrowia publicznego. Władze odpowiedzialne za służbę zdrowia mogą analizować dane dotyczące chronicznych problemów zdrowotnych i czynnie reagować na negatywne trendy w obrębie konkretnych obszarów — gwarantuje to jakość opieki we wszystkich rejonach.

Zarządzanie zdrowiem publicznym

Transport publiczny

The Challenge

Wiele gmin ma w swoim obrębie lotniska, systemy kolejowe, porty morskie lub inne systemy transportu. Władze samorządowe muszą w wydajny i zyskowny sposób zarządzać aspektami operacyjnymi infrastruktur użytku publicznego oraz zapewniać wyjątkową obsługę podróżnych.

The Solution

Zaawansowane możliwości mobilne platformy MicroStrategy mogą przekazać bieżące wskaźniki KPI i wskaźniki wydajności działań obiektu, dane dotyczące budżetu, zyskowności, zadowolenia klientów i inne bezpośrednio w ręce manadżerów. Używając intuicyjnych wizualizacji, natywnych narzędzi sterowania i możliwości transakcyjnych, manadżerowie mogą szybko uzyskać dostęp do danych dotyczących wydajności i podjąć adekwatne działania. Ten dashboard analizuje wydajność usług dotyczących klientów na lotnisku. Ułatwia przyswojenie podsumowania usług konsumenckich i porównanie z danymi historycznymi. Manadżerowie mogą szybko identyfikować mało wydajne obszary lub zasoby, analizować konkretne kategorie w celu zidentyfikowania przyczyn oraz na bieżąco dokonywać potrzebnych korekt.

Transport publiczny

Zarządzanie flotą

The Challenge

Agencje i wydziały miejskie, które polegają na dużych flotach pojazdów, muszą zmaksymalizować użytkowanie i trwałość swoich, tracących na wartości, zasobów. Agencje te potrzebują narzędzi analitycznych, które pomogą im w zmaksymalizowaniu użytkowania pojazdów, zminimalizowaniu kosztów konserwacji oraz unikaniu przestojów.

The Solution

Rozwiązania analityczne platformy MicroStrategy pomagają rządom miast w wydajniejszym i bardziej ekonomicznym zarządzaniu flotami pojazdów (radiowozami, autobusami, ciężarówkami, pojazdami użytkowymi itd.) Agencje mogą wykorzystywać narzędzia analityczne do optymalizowania tras i podejmowania lepszych decyzji w zakresie harmonogramów na podstawie kosztów paliwa, wzorców w ruchu i czynników sezonowych. Aby utrzymać poprawne funkcjonowanie, zasoby floty należy śledzić, konserwować, naprawiać i wymieniać przy minimalnym marnotrawstwie i przestojach. Zaawansowane modele predykcyjne dają menedżerom możliwość badania wskaźników dotyczących użytkowania i historii konserwacji w celu identyfikowania zasobów o zwiększonym ryzyku usterek, aby możliwe było podejmowanie czynnych działań zaradczych. Ten konkretny przykład przedstawia zużycie i koszty paliwa, umożliwiając manadżerom odkrywanie trendów i potencjalnych nadużyć.

Zarządzanie flotą

Optymalizacja infrastruktury

The Challenge

Rządy lokalne starają się być bardziej otwarte i przejrzyste w zakresie stanu i modernizacji infrastruktury miejskiej oraz inicjatyw związanych z usługami.

The Solution

Dzięki platformie MicroStrategy możliwe jest osadzenie dashboardów bezpośrednio w stronach publicznych, tak aby obywatele mieli bezpośredni dostęp i wgląd w dane dotyczące inicjatyw i projektów podejmowanych przez samorządy lub miasta. Ten przykład uwzględnia wiele dashboardów, które pomagają obywatelom zrozumieć działania samorządów w zakresie różnych kwestii. Każda karta ujawnia informacje o różnych inicjatywach, takich jak bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie wodą, transport i usługi społeczne. Na dashboardzie, który przedstawiono na tej karcie, pokazano najnowsze informacje dotyczące infrastruktury do zarządzania zasobami wodnymi. Porównywane są tu miesięczne tendencje dotyczące opadów ze zużyciem wody, co pomaga urzędnikom państwowym odpowiednio planować i wdrażać środki mające na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu wody w zbiornikach.

Optymalizacja infrastruktury

Cyfrowy identyfikator personelu

The Challenge

Identyfikatory pracowników rządowych i kontrahentów nie mogą być zwykle łatwo zintegrowane z istniejącymi systemami i aplikacjami. Prowadzi to do używania zbyt słabych haseł i wielu identyfikatorów, co wiąże się ze zwiększeniem luk w bezpieczeństwie i skomplikowanymi procesami zarządzania.

The Solution

Aplikacja Usher zapewnia warstwę kontroli cyfrowej tożsamości oraz przywilejów dla pracowników rządowych i kontrahentów. Rozwiązanie to opiera się na zapewnieniu silnego uwierzytelniania, które potwierdza tożsamość osoby i wymusza przestrzeganie przepisów organizacyjnych oraz procesów biznesowych za pomocą bezpiecznych, cyfrowych identyfikatorów dla osobistych urządzeń mobilnych. Umożliwia użytkownikom dostęp do systemów cyfrowych i fizycznych przejść w oparciu o uprawnienia przypisane im przez programy kart identyfikacyjnych. Aplikacja Usher ułatwia pracownikom rządowym i kontrahentom bezproblemową interakcję z istniejącą infrastrukturą, co prowadzi do bardziej bezpiecznego i spersonalizowanego doświadczenia użytkownika.

Cyfrowy identyfikator personelu

Identyfikator usług eGovernment

The Challenge

Agencje komunalne chciałyby udostępnić obywatelom i przedsiębiorcom wygodniejszy, samodzielny dostęp do usług publicznych, ale nie chcą narażać bezpieczeństwa lub komplikować procesu potwierdzania tożsamości.

The Solution

Aplikacja Usher pozwala agencjom rządowym wydawać obywatelom i firmom identyfikatory usług publicznych, które zapewniają wygodny i bezpieczny do nich dostęp. Wykorzystując bezpieczne identyfikatory cyfrowe dla urządzeń mobilnych, aplikacja Usher zapewnia silne uwierzytelnianie, które potwierdza tożsamość osoby i wymusza przestrzeganie przepisów organizacyjnych oraz procesów biznesowych. Dzięki zastosowaniu złożonego procesu uwierzytelniania wieloskładnikowego w obrębie dużej liczby systemów i aplikacji, aplikacja Usher może być używana do potwierdzania tożsamości, zapewniania bezpiecznego dostępu online lub mobilnego do systemów oraz zatwierdzania transakcji – ogranicza to liczbę ręcznych procesów, zapewnia większą wydajność, zmniejsza zagrożenie oszustwami, obniża koszty i zwiększa zadowolenie obywateli.

Identyfikator usług eGovernment

Poznaj niektóre z gmin, które są naszymi klientami.

Czy chcesz wypróbować najpotężniejszą platformę analityczną?