Rozwiązania dla branży telekomunikacyjnej

Aby zachować zyskowność, firmy telekomunikacyjne, stacje telewizyjne i dostawcy usług operatorskich muszą zrównoważyć ogromne koszty swojej infrastruktury, maksymalizując wykorzystanie sieci, dostarczając najbardziej wartościowe zestawy usług oraz zatrzymując zadowolonych klientów. Inteligentne Przedsiębiorstwo odnosi sukces za pomocą analityki danych i nowych technologii.

Download the guide

Analiza rezygnacji przez klientów

Dzięki uzyskaniu pełnego obrazu klienta w czasie rzeczywistym można identyfikować najbardziej wartościowych klientów oraz tych, którzy mogą zrezygnować z usług.

Wgląd dotyczący klientów

Aplikacje do eksploracji danych zapewniają wgląd, który umożliwia ulepszanie obsługi klienta i zwiększanie przychodów.

Cyfrowe identyfikatory pracownika/gościa

Zastosuj cyfrowe identyfikatory dla smartfonów, aby lepiej zabezpieczyć systemy logiczne i fizyczne.

Wykorzystanie obiektów

Zapewnij manadżerom operacyjnym firm telekomunikacyjnych sposób na analizę dostępnego miejsca pracy w celu optymalizacji wykorzystania zasobów.

Wykorzystanie zasobów

Wykorzystaj informacje z zakresu dostępu za pomocą dashboardów Usher – pomóż zoptymalizować zasoby oprogramowania i uniknąć marnotrawstwa.

Planowanie przepustowości

Wykorzystaj szczegółowe dane dotyczące wydajności, aby zoptymalizować decyzje związane z planowaniem przepustowości i wdrażaniem usług.

Analiza sieci

Wykorzystaj aplikacje do obsługi danych typu big data, aby w czasie rzeczywistym monitorować sieci i zarządzać nimi.

Zagwarantowanie jakości usług serwisowych

Przekaż wydajne narzędzia usprawniające pracę bezpośrednio w ręce technicznych pracowników terenowych.

Produktywność sklepu z produktami telekomunikacyjnymi

Zapewnij sprzedawcom dane i wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym.

Karta stałego klienta

Nagradzaj klientów, jednocześnie przekształcając i personalizując ich doświadczenia we wszystkich kanałach.

Potwierdzanie tożsamości przez telefoniczne biuro obsługi

Zdalne możliwości potwierdzania tożsamości aplikacji Usher pomagają zapobiegać kradzieży tożsamości i obniżać koszty generowane przez telefoniczne biuro obsługi.

Automatyzacja dla pracowników terenowych

Wgląd w czasie rzeczywistym w kluczowe lokalizacje oraz możliwość komunikowania się w terenie.

Bezpieczeństwo personelu i reagowanie na nagłe wydarzenia

Uzyskaj wgląd w lokalizację personelu, aby uzyskać natychmiastowy kontakt w razie nagłych wydarzeń.

Kierownik ds. działalności w terenie

Zapewnij kierownikom ds. działalności w terenie wgląd w produktywność pracowników i wykorzystanie zasobów w czasie rzeczywistym.

Analiza rezygnacji przez klientów

The Challenge

Rezygnacja klientów jest największym czynnikiem ryzyka w dziedzinie zysków w branży telekomunikacyjnej. Zważywszy na konkurencyjne środowisko branży oraz coraz większą liczbę subskrybentów mobilnych, działy obsługi klienta dostawców muszą oferować wyjątkową obsługę. Firmy telekomunikacyjne mogą szybko stracić niezadowolonych klientów na rzecz konkurencji.

The Solution

Platforma MicroStrategy oferuje jednolitą integrację różnych systemów wewnętrznych i zewnętrznych. Łącząc oddzielne systemy, dostawcy usług mogą lepiej zrozumieć swoich klientów oraz podejmować aktywne działania w kierunku doskonalenia kampanii marketingowych, rozwiązywania problemów związanych z usługami oraz ograniczenia rezygnacji klientów. Na poziomie indywidualnym firmy mają możliwość uzyskania pełnego obrazu każdego klienta. Zyskują wgląd w czasie rzeczywistym w to, w jaki sposób klienci korzystają z ich usług. Na poziomie zbiorczym firmy mają możliwość bezproblemowego analizowania swoich danych typu big data – przesiewanie dużych zbiorów danych, aby określić lepsze strategie i przyciągnąć oraz zachować klientów. Analizując strategie marketingowe i sprzedaży, organizacje mogą opracować zoptymalizowany zestaw usług do przyciągnięcia i zatrzymania klientów, co wpływa na zwiększenie wskaźników KPI średniego przychodu na użytkownika (ang. Average Revenue Per User – ARPU) oraz całkowitej wartości klienta (ang. Customer Lifetime Value – CLV).

Analiza rezygnacji przez klientów

Wgląd dotyczący klientów

The Challenge

Klienci są zazwyczaj bardzo dobrze poinformowani o produktach i usługach firm telekomunikacyjnych, dlatego też firmy te powinny mieć równie dobre informacje o swoich klientach. Bez pełnego wglądu w użytkowników sieci, firmy nie są w stanie zrozumieć unikalnych preferencji klientów, które mogą zapewniać przychody lub prowadzić do ich rezygnacji.

The Solution

Dzięki rozwiązaniu MicroStrategy 10 można, w czasie rzeczywistym, analizować dane pochodzące z wielu punktów kontaktowych w całej sieci. Dzięki pełnemu wglądowi w dane dotyczące klientów, firmy telekomunikacyjne mogą podejmować bardziej precyzyjne decyzje, które są oparte na danych. Dzięki funkcji „przeciągnij i upuść” użytkownicy mogą przeglądać dane profili klientów, takie jak płeć, wiek i historia zakupów. Dzięki wglądowi uzyskanemu w procesie eksploracji danych, firmy mogą tworzyć ukierunkowane kampanie marketingowe, dostosowywać ekspozycje sklepów do potrzeb klientów i tworzyć bardziej spersonalizowaną obsługę klienta – zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych. Aby śledzić postępy, firmy mogą łatwo tworzyć i udostępniać szczegółowe raporty i dashboardy. Umieszczając na dashboardach dostosowane wizualizacje, firmy mogą identyfikować trendy dotyczące klientów i podejmować na czas działania, wykorzystując zdobyte informacje.

Wgląd dotyczący klientów

Cyfrowe identyfikatory pracownika/gościa

The Challenge

Zarządzanie dostępem pracowników i dostawców do systemów telekomunikacyjnych, biur i wyposażenia jest wyzwaniem. Do zarządzania dostępem używane są tradycyjne formy identyfikacji, jak karty dostępowe, hasła i tokeny fizyczne, ale te systemy uwierzytelniania są dalekie od ideału. Są trudne do spersonalizowania, wydawania, zarządzania i odbierania. Stwarzają ryzyko wycieków danych i brak towarzyszącego im śladu audytu, który zapewnia zgodność z wymogami.

The Solution

Platforma MicroStrategy zapewnia kompletne rozwiązanie do zarządzania tożsamością pracowników i dostawców. Usher. Rozwiązanie to daje organizacjom telekomunikacyjnym możliwość bezproblemowego kontrolowania metodami cyfrowymi dostępu do lokacji fizycznych (biur, magazynów i fabryk) oraz informacji cyfrowych (systemów wewnętrznych). Używając tej aplikacji dla smartfonów, użytkownicy mogą odblokowywać drzwi i bramki, po prostu podchodząc do nich lub dotykając klucza cyfrowego na ekranie telefonu. Aplikacja Usher zapewnia organizacjom telekomunikacyjnym możliwe do konfigurowania i wygodne uwierzytelnianie wieloskładnikowe, które obejmuje obsługę powiadomień push, danych biometrycznych, haseł jednorazowych, walidację bezpośrednią oraz technologię Bluetooth. Jest kompatybilna z bieżącymi systemami i integruje się z aplikacjami mobilnymi za pomocą interfejsu API.

Wykorzystanie obiektów

The Challenge

Manadżerowie operacyjni i kierownicy obiektów w organizacjach telekomunikacyjnych nieustannie poszukują sposobów reorganizacji przepływu pracy w celu zwiększenia wydajności i optymalizacji inwestycji w zasoby.

The Solution

Organizacje telekomunikacyjne wykorzystują dashboardy MicroStrategy do efektywnego monitorowania, analizowania i zarządzania przestrzenią roboczą i wykorzystaniem zasobów. Interaktywne aplikacje do eksploracji danych umożliwiają manadżerom operacyjnym firm telekomunikacyjnych śledzenie wykorzystania boksów, biur i miejsc parkingowych w przedsiębiorstwach. Dzięki kompleksowemu wglądowi w to, jakie zasoby są w użyciu, osoby decyzyjne mają stały dostęp do informacji na temat średniego, całkowitego i szczytowego wykorzystania zasobów. Dashboard może również wskazywać całkowitą liczbę linii telefonicznych, które nie są używane, aby manadżerowie mogli obniżyć koszty i kontrolować niepotrzebne wydatki. Dashboardy te mogą być automatycznie aktualizowane i przypisywane do katalogów pracowników, aby zapewnić spójne aktualizacje z bieżącymi informacjami.

Wykorzystanie obiektów

Wykorzystanie zasobów

The Challenge

Menedżerowie przedsiębiorstw stoją w obliczu rosnącego popytu na bardziej skuteczne wykorzystanie zasobów, takich jak licencje na oprogramowanie, w celu optymalizowania inwestycji i unikania marnotrawstwa przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności przedsiębiorstwa.

The Solution

Firmy telekomunikacyjne mogą używać dashboardów Usher do analizowania i monitorowania wykorzystania licencji na oprogramowanie przez poszczególne komputery. Dashboard aplikacji Usher może być automatycznie zaktualizowany i zintegrowany z korporacyjną dokumentacją dotyczącą pracowników. Zapewniają użytkownikom pełny wgląd, ułatwiając śledzenie niewykorzystanych licencji w przedsiębiorstwie w celu identyfikowania obszarów nadmiernych wydatków i marnotrawstwa. Oszczędności mogą być znaczne, zważywszy na to, że średnie koszty wynikające z marnotrawstwa związanego z każdą pojedynczą licencją na oprogramowanie dla przedsiębiorstwa wynoszą 259 USD(1); średnia liczba aplikacji SaaS dla dużych przedsiębiorstw wynosi 16(2) przy 2000 komputerów stacjonarnych, a łącznie 28%(3) oprogramowania przedsiębiorstwa nie jest wykorzystywane lub jest wykorzystywane rzadko. Po uwzględnieniu tych statystyk szacowane oszczędności dla przedsiębiorstwa o tej wielkości wynoszą 8 288 000 USD. Kwota ta jest obliczana przez pomnożenie (16 aplikacji na komputer stacjonarny) x (2000 komputerów stacjonarnych na przedsiębiorstwo) x (259 USD, czyli zasoby zmarnotrawione na jeden komputer).

Wykorzystanie zasobów

Planowanie przepustowości

The Challenge

Wyposażenia telekomunikacyjnego nie da się przechowywać w magazynie lub zamawiać doraźnie – przepustowość odpowiednia do potrzeb jest kluczem do osiągnięcia sukcesu. Wymaga to dobrze przygotowanego planowania i rozsądnej strategii ekspansji. Istniejąca infrastruktura może być wystarczająca dla zastosowań głosowych i tekstowych, lecz popyt na szerokopasmowe łącza internetowe i usługi przesyłania strumieniowego jest coraz większy. Internet utworzył ogromny, zmienny popyt na nową przepustowość, w wyniku czego planowanie sieci jest dzisiaj trudniejsze.

The Solution

Dzięki dogłębnemu zrozumieniu szczegółowych danych dotyczących wydajności sieci platforma MicroStrategy umożliwia firmom telekomunikacyjnym zoptymalizowanie decyzji związanych z planowaniem przepustowości i wdrażaniem usług. Narzędzia z zakresu zaawansowanej analityki i prognozowania mogą być używane do uzyskania kompletnego obrazu sieci w danym momencie oraz przewidywanego obrazu z niedalekiej przyszłości. Dzięki temu szczegółowemu poziomowi zrozumienia modernizacjami sieci, planowaniem przepustowości i wdrażaniem usług można zarządzać z większą precyzją.

Planowanie przepustowości

Analiza sieci

The Challenge

Aby skutecznie zarządzać wydajnością sieci, firma telekomunikacyjna musi mieć wgląd w czasie rzeczywistym w kluczowe dane w celu czynnego rozwiązywania problemów związanych z przerwami w dopływie prądu i/lub dotyczących jakości, zanim zakłócą działanie usługi. Do danych tych należą informacje dotyczące zasięgu sieci, szerokości pasma, przerwanych połączeń, przyjmowania nowych produktów oraz analiza według pory dnia.

The Solution

Dzięki sprawdzonym możliwościom pracy ze złożonymi zbiorami danych platforma MicroStrategy doskonale nadaje się do analizy dużych sieci. Platforma MicroStrategy pomaga zatrzymać klientów, poprawić poziom obsługi, obniżyć koszty oraz zoptymalizować wydajność sieci. Zapewniając bogactwo informacji w czasie rzeczywistym w centralnej lokalizacji, dashboardy platformy MicroStrategy przedstawiają użytkownikom bieżące dane dotyczące niezawodności sieci, przerwanych połączeń, zachowań klientów, wydajności operacyjnej, miar, szerokości pasma, przyjmowania nowych produktów, analizy według pory dnia oraz danych dotyczących wydajności procesów aktywacji/dezaktywacji.

Analiza sieci

Zagwarantowanie jakości usług serwisowych

The Challenge

Firmy telekomunikacyjne muszą dbać o to, aby usługi oferowane klientom w obrębie ich sieci zawsze spełniały minimalne standardy jakości. Aby utrzymać te standardy, techniczni pracownicy terenowi potrzebują aktualnego wglądu we wskaźniki KPI, takie jak wskaźniki zużycia, pojemności i jakości usług. Wykorzystanie tych metryk jest kluczem do zagwarantowania stabilności sieci i utrzymania optymalnego poziomu obsługi klienta.

The Solution

Platforma MicroStrategy pozwala firmom telekomunikacyjnym dostarczać bieżących wskaźników KPI w obrębie wielu poziomów sieci i systemów dostawczych. Techniczni pracownicy terenowi mogą otrzymywać natychmiastowe alerty, gdy poziom usługi spadnie poniżej określonych wartości. Wykorzystując narzędzia z zakresu analityki predykcyjnej, techniczni pracownicy terenowi mogą identyfikować potencjalne problemy dotyczące wydajności i, zanim wystąpią, podejmować środki zaradcze. Potwierdzona zdolność przetwarzania złożonych zbiorów danych sprawia, że platforma MicroStrategy dobrze sprawdza się dla skomplikowanych problemów związanych z zarządzaniem siecią telekomunikacyjną. Platforma MicroStrategy może pomóc dostawcom sieci bezprzewodowych mierzyć i maksymalizować wydajność sieci w celu poprawienia jakości usług i całkowitego poziom obsługi klienta.

Zagwarantowanie jakości usług serwisowych

Produktywność sklepu z produktami telekomunikacyjnymi

The Challenge

Tylko 19% sprzedawców detalicznych oświadcza, że korzysta z najnowszej technologii monitorowania w czasie rzeczywistym wskaźników KPI sklepu.* Na tak konkurencyjnym rynku manadżerowie sklepów mogą tracić potencjalne okazje sprzedaży z powodu braku dostępu na czas do odpowiednich informacji.

The Solution

Platforma MicroStrategy pomaga manadżerom sklepów z produktami telekomunikacyjnymi uzyskać szybki dostęp do informacji w czasie rzeczywistym z zakresu sprzedaży, zapasów i klientów. Informacje te umożliwiają analizowanie trendów wśród kupujących, ocenę kampanii promocyjnych oraz porównywanie wydajności sklepu z konkurencją. Aplikacje te zapewniają manadżerom kompleksowy przegląd — informacje o szkoleniach, komunikacja korporacyjna, dokumenty dotyczące aktualizacji wyglądu, najlepsze praktyki sprzedaży itd. Inteligentne alerty wysyłane w oparciu o dane gwarantują, że personel sklepu skupia się na reagowaniu na problemy o wysokim priorytecie związane z wyczerpaniem zapasu towarów lub wąskimi gardłami w obrębie przepływu pracy. Funkcje transakcyjne umożliwiają użytkownikom aplikacji podejmowanie natychmiastowych działań w oparciu o wgląd uzyskany bezpośrednio ze sklepu. Te kompleksowe i przyjazne dla użytkownika aplikacje pomagają manadżerom sklepów w podejmowaniu lepszych decyzji, zwiększeniu produktywności, lepszej obsłudze klientów, szkoleniu pracowników i podnoszeniu poziomu sprzedaży.

Produktywność sklepu z produktami telekomunikacyjnymi

Karta stałego klienta

The Challenge

Im bardziej oddani są klienci danej marki, tym wyższego poziomu obsługi oczekują. Wyzwaniem dla firm telekomunikacyjnych jest skorzystanie z tej szansy i nagrodzenie/zaangażowanie swoich najbardziej lojalnych klientów, zanim przejdą do konkurencji. W branży narażonej na częste rezygnacje klientów budowanie poczucia lojalności wobec firmy może mieć rzeczywisty wpływ na wyniki finansowe.

The Solution

Rozwiązanie MicroStrategy Usher zapewnia firmom telekomunikacyjnym jednolity, niepowtarzalny obraz tożsamości każdego klienta – integrując dane z kanałów sprzedaży, usług i marketingu. Dzięki tej zdolności detaliści telekomunikacyjni mogą nadać priorytet usługom i postawić najważniejszych klientów na pierwszym miejscu. Wypożyczalnie samochodów są doskonałym przykładem realizacji tej koncepcji, oferując usługi „premier gold” swoim najcenniejszym klientom. Osoby te nie muszą czekać w kolejce – otrzymują bezpłatne ulepszenia pojazdów i specjalne zniżki. Analityczne możliwości rozwiązania Usher, zawierające wstępnie zintegrowany schemat identyfikacji, ułatwiają firmom telekomunikacyjnym budowanie dashboardów, aby uzyskać wgląd w preferencje użytkowników z dowolnego miejsca i w czasie rzeczywistym. Dzięki wykorzystaniu technologii Bluetooth, Usher umożliwia partnerom handlowym zapewnianie bardziej spersonalizowanej obsługi w kontaktach z cenionymi, lojalnymi klientami, tak aby mogli oni poczuć, że są traktowani wyjątkowo.

Karta stałego klienta

Potwierdzanie tożsamości przez telefoniczne biuro obsługi

The Challenge

Jak najbardziej precyzyjne i najszybsze potwierdzenie tożsamości dzwoniących klientów jest kluczowe dla telefonicznego biura obsługi. Wpływa to na ograniczenie czasu i kosztów przy jednoczesnej poprawie obsługi osoby dzwoniącej. Kilka pytań związanych z bezpieczeństwem może wydłużyć czas połączenia o cenne sekundy lub nawet minuty – jest to niepotrzebny i możliwy do uniknięcia wydatek dla biura obsługi.

The Solution

Aplikacja Usher firmy MicroStrategy zapewnia firmom telekomunikacyjnym możliwe do konfigurowania i wygodne uwierzytelnianie wieloskładnikowe, które może być wykorzystane w środowisku telefonicznego biura obsługi. Pracownicy telefonicznych biur obsługi mogą potwierdzić tożsamość dzwoniącego klienta za pomocą kodów jednorazowych Usher lub powiadomień push, korzystając z aplikacji na smartfony. Ograniczając czas przeznaczony na proces identyfikacji, telefoniczne biura obsługi mogą skrócić czas połączeń o cenne sekundy oraz, w zależności od rocznych obrotów biura, oszczędności te mogą skumulować się, zamieniając się w znaczne sumy.

Potwierdzanie tożsamości przez telefoniczne biuro obsługi

Automatyzacja dla pracowników terenowych

The Challenge

Pracownicy terenowi firm telekomunikacyjnych są odpowiedzialni za prowadzenie dokumentacji dotyczącej stanu obiektów, zleceń i raportów o zdarzeniach. Bez danych zgromadzonych w tej dokumentacji analizy i przyszłe oceny byłyby wyjątkowo trudne. Oprócz konieczności rejestrowania tych informacji, technicy potrzebują możliwości skutecznego komunikowania się z innymi osobami w terenie w celu rozwiązywania skomplikowanych problemów lub dokonywania napraw. Bywa jednak, że komunikacja przez telefon, wiadomości tekstowe lub e-maile jest kłopotliwa dla pracowników terenowych.

The Solution

MicroStrategy pomaga organizacjom wyposażyć techników w aplikacje, które pomagają zautomatyzować proces rozwiązywania problemów i naprawy. Udostępniając technikom istotne dane na temat konta klienta – między innymi jego aktualnego sprzętu, najnowszych wersji oprogramowania, raportów o awariach, problemów z serwisem w przeszłości, stanu umowy – firmy mogą uprościć i ulepszyć wizyty serwisowe. Ponadto aplikacje mogą dostarczać precyzyjnych wskazówek dotyczących naprawy lub zdalnie resetować oprogramowanie i sprzęt, pomagając skrócić czas serwisu i zwiększyć zadowolenie klienta. Mogą również umożliwiać dwukierunkową komunikację z innymi technikami w terenie, jeśli naprawa wymaga współpracy.

Automatyzacja dla pracowników terenowych

Bezpieczeństwo personelu i reagowanie na nagłe wydarzenia

The Challenge

W przypadku nagłych wydarzeń dowolnego rodzaju kluczem dla organizacji jest uzyskanie wglądu w lokalizację i bezpieczeństwo pracowników. Pracownicy rozproszeni po całym regionie oraz wiele placówek i pracowników technicznych w terenie — czynniki te sprawiają, że firmy telekomunikacyjne muszą skutecznie lokalizować swoich pracowników i komunikować się z nimi niezależnie od ich położenia.

The Solution

Aplikacja Usher Professional umożliwia manadżerom firm telekomunikacyjnych, którzy przebywają w magazynach przemysłowych, fabrykach, biurach i innych obiektach, podejmowanie szybkich, celowych działań podczas nagłych wydarzeń. W przypadku ewakuacji biur, wszyscy pracownicy mogą natychmiast otrzymać alerty w formie powiadomień typu push. Ludzie wciąż przebywający w środku ewakuowanego budynku mogą być szybko zidentyfikowani, zlokalizowani i uratowani. Niezależnie od rodzaju incydentu, natychmiastowy wgląd w lokalizację pracownika, zapewniany przez aplikację Usher, pomaga zwiększyć skuteczność zespołów reagowania w nagłych przypadkach.

Bezpieczeństwo personelu i reagowanie na nagłe wydarzenia

Kierownik ds. działalności w terenie

The Challenge

Ze względu na rozproszenie pracowników na dużym obszarze, organizacje telekomunikacyjne mają problem z określeniem w czasie rzeczywistym, w jaki sposób technicy odpowiedzialni za działalność firmy wykonują pracę w terenie.

The Solution

Platforma MicroStrategy zapewnia kierownikom ds. działalności w terenie natychmiastowy wgląd w lokalizacje pracy, działania pracowników, wykorzystanie zasobów oraz systemy cyfrowe, co daje im pełniejszy obraz działalności w terenie. Dzięki pełnemu zrozumieniu bieżącej działalności, manadżerowie mogą przyjmować dynamiczne zlecenia, komunikować się skutecznie z technikami w terenie i skracać czas rozwiązywania problemów, co pomaga zoptymalizować produktywność i zmniejszyć wydatki.

Kierownik ds. działalności w terenie

Czy chcesz wypróbować najpotężniejszą platformę analityczną?