Rozwiązania dla transportu i logistyki

Firmy transportowe i logistyczne działają na złożonym rynku. Podróżni oczekują najwyższej jakości obsługi klienta oraz transakcji za pomocą urządzeń mobilnych, a nowi konkurenci stale szukają alternatywy dla tradycyjnych metod prowadzenia interesów. Aby skutecznie konkurować w tej branży, Inteligentne Przedsiębiorstwo poprawia działalność, dystrybucję oraz zarządzanie flotą za pomocą analityki danych — pozwala to na radzenie sobie ze zmianami kosztów, konsolidacją rynku oraz globalną konkurencją.

View customers

Dashboard z KPI kadry kierowniczej

Kluczowe osoby podejmujące decyzje mogą łatwo monitorować działania związane z wysyłką, produktywność kierowców i wskaźniki zadowolenia klientów.

Cyfrowe identyfikatory pracownika/gościa

Pomóż zabezpieczyć dostęp do systemów fizycznych i logicznych dzięki wykorzystaniu wieloczynnikowego uwierzytelniania dla smartfonów.

Czas pracy i obecność pracownika

Zastąp grafiki i procesy wykorzystujące media papierowe wygodnymi cyfrowymi identyfikatorami opartymi na technologii Bluetooth.

Obsługa klienta

Lepsze zrozumienie informacji i trendów konsumenckich w celu spersonalizowania i poprawy obsługi klienta.

Planowanie i monitorowanie lotów

Zmobilizuj dział operacji do podejmowania szybszych, inteligentniejszych decyzji w zakresie zarządzania flotą samolotów organizacji.

Śledzenie kwestii dotyczących bezpieczeństwa i zgodność z przepisami

Uprość śledzenie, kontrolę i dokumentowanie procesów, aby skuteczniej zapewniać zgodność z przepisami

Konserwacja, naprawa i przeglądy sprzętu

Proaktywne zarządzanie i planowanie konserwacji sprzętu pozwala uniknąć kosztownych przestojów.

Cyfrowe karty pokładowe

Wygodny i bezpieczny dostęp do systemów transportu i logistyki dla przewoźników osób oraz przesyłek towarowych.

Cyfrowe karty stałego klienta

Nagradzaj klientów, jednocześnie przekształcając i personalizując ich obsługę w wielu kanałach komunikacyjnych.

Dashboard z KPI kadry kierowniczej

The Challenge

Organizacje transportowe i logistyczne opierają się na różnorodnych narzędziach do raportowania wyników analiz operacyjnych i finansowych. Aby jednak uzyskać pełny obraz przedsiębiorstwa, wymagają one jednego, zintegrowanego narzędzia do tworzenia raportów operacyjnych i finansowych. Rozwiązanie musi być bezpieczne, spójne i przystosowane do obsługi dużych, złożonych zbiorów danych.

The Solution

Kierownictwo firmy potrzebuje szybkiego dostępu do kluczowych informacji, aby podejmować lepsze decyzje biznesowe. Platforma MicroStrategy bezpiecznie dostarcza danych finansowych i operacyjnych, których potrzebuje kierownictwo firm transportowych i logistycznych – a wszystko to za pośrednictwem jednego, intuicyjnego dashboardu w czasie rzeczywistym. Platforma MicroStrategy zapewnia kluczowym osobom decyzyjnym odpowiedni wgląd w działanie przedsiębiorstwa, pomagając im sprawnie zarządzać codziennymi zadaniami, podejmować lepsze decyzje biznesowe i skutecznie współpracować z innymi pracownikami. Dodatkowo, dzięki digitalizacji danych w łatwy w obsłudze dashboard, organizacje mogą zaoszczędzić czas i koszty, eliminując konieczność tworzenia dużych segregatorów z drukowanymi materiałami na potrzeby posiedzeń zarządu.

Dashboard z KPI kadry kierowniczej

Cyfrowe identyfikatory pracownika/gościa

The Challenge

Organizacje z branży transportu i logistyki używają tradycyjnie oddzielnych systemów uwierzytelniających, aby zabezpieczyć dostęp do biur fizycznych i systemów IT przedsiębiorstwa. To rozgałęzione podejście doprowadziło do fragmentacji zarządzania tożsamością i kontroli dostępu W najlepszej sytuacji organizacja wdrożyłaby jeden rodzaj danych uwierzytelniania, które mogą zapewnić bezpieczny i łatwy dostęp do biur i wrażliwej infrastruktury IT. Zapewnienie tego rodzaju dostępu do przedsiębiorstwa oraz uwierzytelniania pomógłby zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa, podnosząc przy tym produktywność pracowników i operacyjny przepływ pracy.

The Solution

Aplikacja Usher zapewnia jedno rozwiązanie do potwierdzania tożsamości cyfrowej, które bezproblemowo integruje się z większością istniejących systemów fizycznych i logicznych. Aplikacja Usher ułatwia wyposażanie pracowników, klientów, dostawców i innych w bezpieczne cyfrowe identyfikatory, które przyznają, zależny od roli, dostęp do wyposażenia korporacji, aplikacji sieciowych, sieci VPN, prac roboczych i nie tylko. W wyniku tej transformacji stosowanie wielu haseł, tokenów bezpieczeństwa i kart magnetycznych staje się zbędne. Platforma Usher generuje także dane telemetryczne w czasie rzeczywistym, dotyczące działań związanych z dostępem do przedsiębiorstwa i uwierzytelnianiem w obrębie systemów fizycznych i logicznych. Informacje te używane są przy wypełnianiu różnych sprawozdań i dashboardów tworzonych za pomocą platformy MicroStrategy Analytics. Aplikacje te zapewniają administratorom i manadżerom jeden, skonsolidowany obraz kwestii dotyczących tożsamości w obrębie przedsiębiorstwa i mogą prowadzić do zwiększonej produktywności pracowników oraz lepszego bezpieczeństwa.

Czas pracy i obecność pracownika

The Challenge

Z najnowszych globalnych badań wynika, że średnia strata z pojedynczego przypadku oszustwa zawodowego wynosi około 150 000 USD. Kluczem dla organizacji z branży transportu i logistyki jest automatyzacja systemów dotyczących czasu pracy i obecności oraz unikanie przypadkowych lub zamierzonych błędów, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki firmy.

The Solution

Aplikacja Usher zastępuje tradycyjne grafiki dynamicznym systemem logowania z użyciem smartfonów pracowników. Rozwiązanie to dokładnie zaznacza, kiedy personel wchodzi na teren placówki przedsiębiorstwa lub go opuszcza. Ujednolicony proces pomaga oszczędzać czas, eliminować niewygody i zapewnia okazję do zwiększenia produktywności. W obrębie przedsiębiorstwa aplikacja Usher może zapisywać lub monitorować aktywność pracownika za pomocą technologii Bluetooth lub logowanie za każdym razem, gdy pracownik uzyskuje dostęp do zasobów. Zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w działania i miejsce przebywania pracowników, gości i dostawców – daje manadżerom narzędzia potrzebne do analizowania zachowań użytkowników oraz wykorzystania zasobów systemu. Dzięki tym informacjom dotyczącym tożsamości kluczowe osoby decyzyjne mogą usprawnić działalność oraz zoptymalizować dostępność zasobów i personelu przedsiębiorstwa.

Czas pracy i obecność pracownika

Obsługa klienta

The Challenge

Wiele organizacji transportowych i logistycznych nadal dzieli informacje na silosy danych i boryka się z trudnościami w uzyskaniu pełnego obrazu swoich klientów. Bez pełnego zrozumienia doświadczeń klientów, pochodzących z wielu kanałów komunikacji, organizacje te ryzykują utratę klientów na rzecz konkurencji, która zapewnia im bezproblemowe wsparcie i doskonałą obsługę.

The Solution

Rozwiązania MicroStrategy ułatwiają organizacjom transportowym i logistycznym szybkie łączenie i analizowanie dużych ilości danych o klientach. Łącząc informacje z wielu punktów kontaktowych, w tym Internetu, centrów obsługi telefonicznej, aplikacji mobilnych i interakcji z mediami społecznościowymi, rozwiązania MicroStrategy zapewniają użytkownikom lepszą organizację i zarządzanie danymi dotyczącymi telematyki, przychodów, reklamacji, reakcji na oferty marketingowe, demografii i wielu innych dziedzin. Organizacje transportowe i logistyczne mogą na przykład wykorzystać rozwiązania MicroStrategy do monitorowania poziomu wydajności, śledzenia prac serwisowych wykonywanych przez osoby trzecie i zapewnienia, że klienci są obsługiwani w odpowiednim czasie. Organizacje mogą wykorzystać zdobyty wgląd do segmentacji klientów na potrzeby programów marketingowych, przewidywać wskaźniki utraty klientów, wyznaczać obszary docelowe inwestycji oraz personalizować interakcje z klientami. Podejmując proaktywne działania, organizacje transportowe i logistyczne mogą lepiej pozyskiwać nowych klientów, zatrzymać już istniejących i zmaksymalizować wartość przez cały okres interakcji z nimi.

Obsługa klienta

Planowanie i monitorowanie lotów

The Challenge

Przewoźnicy lotniczy generują ogromne ilości danych w obrębie różnych systemów. Jednakże przechwycenie i wykorzystanie wszystkich tych informacji na czas jest wyzwaniem. Linie lotnicze potrzebują kompletnego rozwiązania do podejmowania dynamicznych i opartych na danych decyzji w zakresie harmonogramów, które prowadzą do zwiększonej produktywności i lepszego wykorzystania zasobów.

The Solution

Aplikacje wspierane przez platformę MicroStrategy mogą zapewnić wgląd w krytyczne dane linii lotniczych w czasie rzeczywistym. Pozwalają użytkownikom na interakcję z wieloma warstwami szczegółowych danych lotów oraz informacji operacyjnych na poziomie terminali, co umożliwia liniom lotniczym zwiększenie szybkości podejmowania decyzji, ujednolicenie działań biznesowych i zapewnienie lepszej obsługi klienta poprzez zminimalizowanie opóźnień i rezygnacji. Platforma MicroStrategy może monitorować dane, takie jak średnia długość opóźnienia lotu, łączna liczba lotów oraz procent lotów przybywających na czas. Informacje z wielu różnych systemów w obrębie przedsiębiorstwa mogą być łatwo wykorzystane przez użytkowników przeglądających intuicyjne dashboardy. Narzędzie to pozwala na filtrowanie, analizowanie i wizualizowanie danych w celu dostarczenia kompletnego obrazu operacji. Dzięki lepszemu zrozumieniu logistyki, produktywności zasobów oraz dostępności siły roboczej linie lotnicze mogą stale monitorować działalność i jednocześnie optymalizować harmonogramy lotów w celu sprostania popytowi.

Śledzenie kwestii dotyczących bezpieczeństwa i zgodność z przepisami

The Challenge

W przemyśle o wysokim stopniu ryzyka, takim jak transport lub logistyka, jeden poważny incydent może spowodować duże koszty: znaczne konsekwencje finansowe, nieodwracalne szkody dla marki lub nawet utratę życia. Kluczem dla organizacji jest zrobienie wszystkiego, co konieczne do zagwarantowania zgodności z przepisami rządowymi i ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa pracowników i pasażerów.

The Solution

Platforma MicroStrategy pozwala usprawnić procesy śledzenia kwestii dotyczących bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Używając aplikacji mobilnych, organizacje mogą weryfikować dzienne sprawozdania kierowców z kontroli pojazdów, działania naruszające przepisy oraz dane dotyczące wydajności, takie jak stosunek przebytej odległości do zużytego paliwa, czas bezczynności oraz gwałtowne hamowanie. Informacje te są skondensowane w ramach jednej karty oceny kierowcy — dzięki temu uzyskanie przez manadżerów pełnego obrazu kierowcy nie wymaga sprawdzania wielu stron internetowych, baz danych i arkuszy.  Oprócz opcji śledzenia informacji platforma MicroStrategy może zapewniać alerty dotyczące nietypowych zachowań kierowcy. Po wygenerowaniu alertu kierowca automatycznie otrzymuje listę działań naprawczych, które musi podjąć. Automatyzując ten proces, manadżerowie ds. działalności mogą przeznaczyć więcej czasu na komunikowanie się z kierowcami, a mniej na wyszukiwanie zachowań stwarzających ryzyko.  Wychwytywanie informacji ze wszystkich lokalizacji jest konieczne, aby kierowcy na drodze mogli wykorzystywać możliwości trybu push-back platformy MicroStrategy do rejestrowania informacji związanych z naruszeniami bezpieczeństwa, problemami dotyczącymi konserwacji oraz zgodności z przepisami w zakresie środowiska. Podobnie inspektorzy lub manadżerowie placówek mogą robić i przekazywać zdjęcia incydentów lub naruszeń i dopisywać do nich uwagi, aby usprawnić komunikację i śledzenie oraz zagwarantować zgodność z przepisami.

Śledzenie kwestii dotyczących bezpieczeństwa i zgodność z przepisami

Konserwacja, naprawa i przeglądy sprzętu

The Challenge

Organizacje zajmujące się transportem, frachtem i logistyką zależne od dużych flot pojazdów muszą maksymalizować trwałość tych aktywów. W tym celu kluczowe osoby podejmujące decyzje potrzebują zaawansowanych narzędzi analitycznych, które pomogą wydłużyć okres eksploatacji każdego pojazdu, zminimalizować koszty utrzymania floty i uniknąć przestoju nieaktywnych pojazdów, które nie wpływają pozytywnie na wyniki finansowe.

The Solution

Dzięki rozwiązaniu MicroStrategy organizacje mogą lepiej monitorować, konserwować, naprawiać i wymieniać swoje pojazdy bez marnowania czasu i zbędnych przestojów. Zaawansowane modelowanie prognostyczne w MicroStrategy 10 pozwala menedżerom analizować dane dotyczące użytkowania i historii utrzymania zasobów. Umożliwia im identyfikację aktywów o podwyższonym ryzyku awarii, tak aby mogli proaktywnie podejmować działania naprawcze w celu ograniczenia lub wyeliminowania przestojów. Minimalizując liczbę poważnych napraw i przeprowadzając bardziej profilaktyczną konserwację, organizacje mogą znacząco obniżyć całkowite koszty wynikające z serwisowania. Ponieważ MicroStrategy dostarcza dane w czasie rzeczywistym, umożliwia pracownikom odpowiedzialnym za transport i logistykę szybsze reagowanie na problemy wymagające uwagi, co pomaga zwiększyć produktywność i zapewnić wysoki poziom zadowolenia klientów.

Konserwacja, naprawa i przeglądy sprzętu

Cyfrowe karty pokładowe

The Challenge

Tradycyjnie organizacje transportowe i logistyczne stosowały drukowane bilety dla pasażerów oraz papierową dokumentację dla przesyłek towarowych. Ręczna odprawa biletowa z wykorzystaniem dokumentów w tej formie może być czasochłonna i kłopotliwa w zarządzaniu. Wymaga odpowiedniego personelu, przestrzeni i wiąże się z kosztami druku. Wyzwaniem dla organizacji jest ograniczenie kosztów przy zachowaniu integralności protokołu odprawy oraz usprawnienie procesu w celu poprawy zadowolenia klientów.

The Solution

Rozwiązanie Usher zapewnia bilety cyfrowe zapisywane na smartfonie, które są zarówno wygodne, jak i bezpieczne. Obejmuje również bezpieczne, elastyczne i wieloskładnikowe uwierzytelnianie, które pomaga chronić poufne informacje. Do funkcji bezpieczeństwa zaliczają się również powiadomienia typu push, dane biometryczne, hasła jednorazowe, walidacja bezpośrednia oraz czujniki zbliżeniowe Bluetooth. Ta mobilna technologia jest w stanie generować informacje o czasie wejścia na pokład oraz czasie przejścia do bramki, korzystając ze smartfonów pasażerów. Wyeliminowanie uciążliwego procesu sprawdzania papierowych biletów zwiększa wygodę pasażerów, a dodatkowo może stać się nowym źródłem zysku – pozwala organizacjom zmniejszyć koszty ogólne przy zachowaniu jednakowych przychodów. Ponadto może przyczynić się do zminimalizowania opóźnień w węzłach komunikacyjnych, zwiększając wydajność lotnisk, terminali statków oraz dworców autobusowych i kolejowych.

Cyfrowe karty pokładowe

Cyfrowe karty stałego klienta

The Challenge

W branży, w której konkurencja jest coraz większa, budowanie poczucia lojalności wobec marki firmy może mieć rzeczywisty wpływ na wyniki finansowe. Stali klienci oczekują doskonałej obsługi – organizacje transportowe i logistyczne muszą wykorzystać tę sytuację, aby bardziej zaangażować swoich najbardziej lojalnych klientów.

The Solution

Usher zapewnia przedsiębiorstwom jednolity obraz tożsamości każdego klienta w wielu kanałach komunikacyjnych. Organizacje mogą łączyć i analizować dane z korporacyjnych systemów sprzedaży, obsługi i marketingu. Uzyskany w ten sposób wgląd może pomóc w personalizacji i nadaniu priorytetu usługom dla najcenniejszych i najbardziej lojalnych klientów organizacji. W przypadku gdy klient VIP pojawi się w firmie osobiście, alert wysyłany przez platformę Usher wykorzystującą technologię Bluetooth może automatycznie powiadomić o tym pracowników, tak aby byli gotowi na zapewnienie mu wyjątkowej obsługi.

Cyfrowe karty stałego klienta

Czołowe firmy transportowe i logistyczne ufają MicroStrategy.

Czy chcesz wypróbować najpotężniejszą platformę analityczną?